Share Button

Korona viruset – oppfølgende forslag til tiltak fra LO i Trondheim 02.04.20, jfr. vedtak i formannskapet 26.03.20

 • Utarbeide en liste over prosjekter som raskt kan igangsettes dersom det kommer ekstraordinære statlige midler (jfr. det som ble gitt under finanskrisa), og signalisere potensialet til statlige myndigheter.

Forslag fra LO i Trondheim

Konkrete forslag på tiltak for å vedlikeholde / oppgradere veinett strekninger og / eller bedre vegbelysningen, som samtidig bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet, trafikksikkerheten og forebygger skader på materiell:

 • Grøsetbakken fra Bynesveien (715) til Klefstadhaugvegen
 • Gamle Jonsvannsveien fra Ramstad til Jonsvannsveien
 • Ringvålvegen fra Kongsvegen til Sørmoen
 • Leinstrandvegen (707) fra Nypvang skole til Spongdal
 • Johan Tillers vei fra Industriveien til Vestre Rosten
 • Ratesvingen med snuplass i Fossegrenda
 • Strekningen over Bostad til og fra Klæbu

Vedlagt skjema med diverse trasepunkt for veiutbedringer.

Vedlagt bilder med punkter over utfordringer i traseer

 • Det meste av elektroarbeid i kommunal virksomhet, blir utføret av installasjonsbedrifter. Et eksempel på arbeid som kan utføres, er utskifting av lyspærer i veibelysning. Her har kommunen et område det går an å forsere arbeidet på. For eksempel i Smistadvegen ovenfor Granåsen skianlegg.
 • Trondheim kommune tar initiativ til at kommunen sammen med næringsliv og NAV finner nye måter å samarbeide på for å få folk ut i jobb. Bruk av lønnstilskudd og/eller kompetansetilskudd er viktige tiltak som kan videreutvikles. Mens mange er permittert fra jobbene sine, er det behov for arbeidskraft på andre samfunnsområder. Styrking av Nav er en del av dette arbeidet.

Forslag fra LO i Trondheim

Kommunen bør etablere et tett samarbeid med bedrifter som har måtte permittere ansatte og stengt sine virksomheter, med sikte på å etablere ordninger for å kunne benytte permittert arbeidskraft.

 • Vektertjeneste: Kommunen må aktivt vurdere behovet for vekter tjenester der det er behov for å kontrollere at myndighetenes tiltak for å begrense smitte gjennomføres. Mange vektere er permitt­ert som følge av stengte lufthavner og kapasiteten er derfor tilstede for å bidra på andre områder.
 • Renhold: Kommunen må aktivt i egen organisasjon og overfor næringslivet i kommunen oppfordre og legge til rette for at renholdere med opplæring i smittevask blir satt i arbeid med å begrense smitte ved hyppigere renhold og/eller nedvasking av tomme kontorlokaler.
 • Skadesanering: Kommunen må vurdere behovet for skadesanering og spesialister på smittevern fra bedriftene som innehar spesialkompetanse på dette området. Det er økt kapasitet også i denne bransjen.
 • Barnehage: Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har to barnehager, hvorav Trondheims største barnehage med plass til 170 barn. Den bør kunne benyttes dersom et stort antall ansatte i kommun­en av de som jobber i barnehage blir koronasyke, slik at avdeling eller barnehage må stenge.
 • Storkjøkken: Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har også kantiner med storkjøkken og ansatte som kan tilbys jobb om det blir sykdom og isolering av koronasyke ansatte på kjøkken som leverer mat til helseinstitusjoner, sykehjem og sykehus.

Forslag fra LO i Trondheim

 • Bedriftsintern opplæring: Kommunen bør bidra med aktiv og offensiv informasjon sammen med partene i næringslivet mot bedrifter innen opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen. Det er viktig at midler for bedrifts­intern opplæring (BIO midler) kan utløses i bedrifter med permitterte, jfr. statlig krisepakke tre med 400 millioner kroner til kompetanseløft i arbeidslivet, hvorav 250 millioner kroner til fylkene. Dette ses i sammenheng med retningslinjer for den fylkeskommunale ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag), som pr. 01.01.20 var på 9,2 millioner kroner. Virksomheten kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.
 • Den offentlige fagskolen må styrkes slik at permitterte må kunne etterutdanne seg med kurs av kortere varighet mens man er permittert.
 • Trondheim kommune skal i samarbeid med Nav og næringslivet bidra til å avhjelpe en kritisk situasjon i grønn sektor, når det gjelder tilgang til sesongarbeidere og for å sikre matproduksjon. I samarbeid med Nav og andre aktuelle samarbeidspartnere skal kommunen bidra til å spre informasjon om behovet for arbeidskraft i regionen.

Forslag fra LO i Trondheim

 • Behov for sesongarbeidere: Fra midten av juni, ca. fra 15. juni og frem til september – oktober vil det være store behov for arbeidskraft. I denne perioden foregår innhøsting av frukt, bær, grønn­saker – salat, kål, blomkål osv. – og lagrings-grønnsaker. Bondelagets anslag på det totale behovet for arbeidskraft i perioden juni – oktober innenfor regionen Levanger i nord til Orkanger i sør på 7-800 arbeidere, hvorav ca. 300 ny norsk arbeidskraft. En utfordring er at grunnlønna i andre bransjer er betydelig høyere enn den allmenngjorte lønna i grønn sektor, jfr. Naturbruksoverenskomsten 2018 – 2020 med minstelønn for voksne arbeidere på kr. 161,50 pr. time. Permitterte fra andre bransjer må derfor garanteres en høyere lønn i den evt. perioden de jobber som sesongarbeidere i landbruket under koronakrisen. Kommunen bør bidra til at staten betaler permitterte nordmenn en høyere lønn enn det som er normalt for å jobbe som sesongarbeidere i landbruket, samtidig som man beholder dagpengene. Det må også settes krav til seriøse arbeidsforhold.

Vennlig hilsen

————————————

John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no