Share Button

Leder av LO i Trondheim John – Peder Denstad har vært i møte med kommunen og næringslivet angående gjenåpning etter pandemien. Nedenunder er en skriftlig gjennomgang av det han tok opp i møtet. Gjennomgangen er basert på samtaler og skriftlige tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud for ansatte i yrker og innen bransjer som ikke omfatter kommunalt ansatte. 

 

LO i Trondheim og omegn

                                                          Trondheim 10. mai 2021

 

 

 

Til formannskapet, gruppeledere uten fast plass i formannskapet og kommunedirektør

 

Vedrørende kontaktmøte med partene i næringslivet fredag 30. april 2021 om gjenåpning av næringslivet etter pandemien.

 

Vi viser til kontaktmøte om gjenåpning av næringslivet etter pandemien mellom formannskapet, inkludert gruppeledere i parti uten fast plass i formannskapet, og partene i næringslivet fredag 30. april d.å.


Nedenunder er en skriftlig gjennomgang av det jeg tok opp i møtet. Gjennomgangen er basert på samtaler og skriftlige tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombud for ansatte i yrker og innen bransjer som ikke omfatter kommunalt ansatte.

 

Hvilke tiltak er gjennomført for at yrkesgruppene dere representerer har trygghet mot å bli utsatt for smitte?

 

Varehandel

Smittevernet ble bra ganske raskt og kundene er flinke.

 

Kollektivbransjen – buss

I Vy buss Trondheim og trolig de fleste busselskapene er det innført forsterket renhold av bussenes interiør.
Det er utarbeidet og gjennomføres renholdsrutiner for sjåfører ved overtakelse av buss.
Bybusser har hatt stengte fremdører og ingen inngang foran og avstengte fremste seterad. Dette har over lange perioder vært et viktig tiltak som har hindret smitte begge veier mellom sjåfører og passasjerer.
I «lavperioder» mellom smittetoppene så har det vært åpen fremdør men avstengte første seterader samt en oppfordring til at de som har forhåndskjøpt billett går inn bak. De som skal kjøpe billett foran bruker kort tid ved sjåføren. Ingen utgang foran. Alt dette er skiltet om bord etter en egen plan.

Frisørbransjen

Det ble våren 2020 utarbeida en egen veileder for frisørbransjen. Dette var et samarbeid mellom Frisørenes Fagforening (FFF) og Norske Frisør- og velværebedrifter (NFVB) i NHO. FHI var også involvert i dette arbeidet. FFF samarbeida også med Virke om en mer kortfattet veileder for deres medlemmer (Raise og Cutters). I tillegg ga både FFF og NFVB råd i forhold til forskriftsendringene for frisørbransjen.

 

I den seinere tid har det også blitt påbudt for både frisør og kunder å bruke munnbind i deler av landet. Ellers er det en sterk anbefaling om bruk av munnbind og vi erfarer at de fleste salongeiere, i områder med kun anbefaling, nå krever bruk av munnbind både for ansatte og kunder.

 

Vekterbransjen

Flere er smitteutsatt. Det må vurderes om smittevern er tilstrekkelig for vekterne.

 

Studentsamskipnaden

 

Hvordan er situasjonen mhp. permitteringer i bransjene dere har medlemmer / representerer ansatte?

 

Varehandel

Det er ikke mange permitterte organisert i Handel og Kontor (HK) i Trondheim.


Kollektivbransjen – buss

Det er svært lite permitteringer i bussnæringen i Midt-Norge.

 

Frisørbransjen

FFF har fremdeles medlemmer som er permitterte, stor sett delvis permittering. Nå som mai måned kommer regner vi med at flere av de som er permittert vil komme tilbake i jobb. Om de blir permittert etter mai igjen vil nok avhenge av smittesituasjon og anbefalte tiltak. Vi merker det veldig godt at når folk blir anbefalt å holde seg hjemme, og butikker rundt salongene er stengt, så blir det lite å gjøre hos mange av frisørene.

 

Vekterbransjen

Nedbemanning har stanset, men hverdagen har blitt tøffere da vekterne har fått flere samfunnskritiske oppgaver.

 

Studentsamskipnaden

Da undervisningen ble flyttet over på digitale flater og befolkningen fikk beskjed om å treffe færrest mulig for å hindre smitte, holdt studentene seg hjemme. Siden kundegrunnlaget sviktet, ble kantiner stengt og ansatte permittert.

Studentsamskipnaden (SIT) i Trondheim hadde i vinter ca. 70 permitterte. Mange er nå på tur tilbake på jobb.

 

Hva er en fornuftig strategi for gjenåpning sett i forhold til rekkefølgen på smitteverntiltak som kan fases ut i de bransjene og for de yrkesgruppene dere representerer?

 

Varehandel

Ansatte i varehandelen opptatt av at vi i Trondheim må unngå smitteutbrudd som vil forårsake nedstengning / flere permitteringer. Derfor ønsker Handel og Kontor (HK) heller en forsiktig gjenåpning. Men samtidig er kundetilstrømmingen til Midtbyen kraftig redusert. Folk holder seg unna, ønsker ikke å ta for mye buss, mange har hjemmekontor. Midtbyen har en omsetningssvikt på 900 millioner kroner. Økning av omsetning her er derfor avhengig av gjenåpningen. Dette er en vanskelig balansegang. Kommunen bør gi ut en tydelig informasjon om at anbefalinger ikke er det samme som påbud, jfr. at mange bedrifter i Midtbyen er for tilbakeholdne med å hente ansatte tilbake til normal arbeidsplass fra hjemmekontor.

 

Kollektivbransjen – buss

For bussnæringen så må gjenåpningen skje ved at barrierer mot toveis smitte beholdes så lenge som mulig. Påbudt bruk av munnbind for reisende og ombordstigende må være gjeldende langt ut over sommeren for å hindre smitte. Når inngang foran blir akseptert, så må munnbindpåbud være ufravikelig. Likeså bør kontanthandel unngås, fremste seterad holdes avstengt og utgang skje bak i bussen.

Frisørbransjen

Det som er faset ut til nå er at det igjen kan serveres drikke til kundene. Når bruk av munnbind etter hvert vil fases ut, er det viktig at ekstra desinfisering/rengjøring fortsetter en god stund til. Det må også videreføres at kundelister føres for å lette smittesporing.

 

Vekterbransjen

Det er viktig med en forsiktig gjenåpning for å unngå nye nedstengninger med tilhørende permitteringer / oppsigelser. Dette vil i så fall også ramme ansatte i vekterbransjen som håndterer vakthold ved serveringssteder.

Tiltak som endres kortsiktig gir dårlig forutsigbarhet for flere bransjer, særlig med hensyn på permitteringer og kostnader. Bedre nedstengt enn av og på, jfr. hotell og restaurantbransjen. 

 

Studentsamskipnaden

I en fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med studentsamskipnaden i Oslo, Trondheim og Bergen som ble lansert 26. april deltok 62.500 studenter, med en svarprosent på 34 prosent. Halvparten av studentene sier de er ensomme. Det er en dobling siden 2018. Fire av ti har problemer med søvnløshet. Annenhver student opplever alvorlige psykiske plager som angst og depresjon. Det er en økning fra 2018 da én av fire svarte det samme. I 2010 var resultatet én av seks. 7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

I Oslo og Bergen har det vært veldig mye stengt. Spørsmålet reises om det har vært for mye stengt ned. Dette må evalueres. Nå er det grundig dokumentert at digitale forelesninger ikke er fullgod undervisning.

Studentsamskipnadene burde ha stilt sine lokaler til disposisjon til studentene i større grad enn de har gjort under pandemien. På mange campus er det god plass og lett å overholde 2-meteren. SiT kunne mye tidligere hatt folk på jobb selv om det ikke er lønnsomt, men det ville sannsynligvis vært lønnsomt for studentenes psykiske helse.

 

Er det noen særegne forslag / krav som nå bør rettes mot lokale og/eller sentrale myndigheter?

 

Varehandel

Opptjening av feriepenger på dagpenger må gjeninnføres. Det er urimelig at arbeidsfolk skal bli dobbeltstraffet økonomisk når de blir permittert / oppsagt pga. Covid-19.

 

Kollektivbransjen – buss

Jfr. overnevnte.

Frisørbransjen

Den største utfordringa til frisørene er hva denne situasjonen gjør med lønna. I og med at de fleste frisører har en eller annen form for provisjonsbasert lønn, så merkes det godt når myndighetene i enkelte deler av landet stenger det meste av butikker rundt salongene, og i tillegg oppfordrer folk til å holde seg mest mulig hjemme. For en del av FFFs medlemmer så hadde de kommet bedre økonomisk ut av det ved å være permittert fremfor å stå på jobb med svært lite å gjøre.

Dersom det skulle komme en lønnsgarantiordning for bransjen, ved at bedriftseier får dekket lønnskostnader fremfor at de skal permittere, så er det i så fall viktig at frisørene da sikres lønn ut i fra et normalt gjennomsnitt for den enkelte, og ikke at lønnstilskuddet kun baseres på det man tar inn når det egentlig ikke er nok arbeid.

 

Vekterbransjen

Vekterstreiken i fjor høst er en av de lengste streikene i et tariffoppgjør, og endte blant annet med at et bransjeforum skal etableres. Partene er enige om at årsaken til konflikten i 2020 kan være mangelfull og til dels lite kon­struktivt partsamarbeid i bedriftene og mellom partene sentralt. En ønsker derfor å etablere mer jevnlig dialog mellom partene mellom hovedoppgjørene», står det i protokollen partene har skrevet under på. NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund skal derfor opprette et fast bransjeforum for sikkerhetsbransjen.

Flere er smitteutsatt. Det må vurderes om smittevernet er tilstrekkelig for vekterne. Først etter at kommunen kom med munnbindpåbud, måtte bedriftene sørge for munnbind til de ansatte. Det er viktig at kommunen er tydelig på hvilke anbefalinger og påbud som gjelder for ulike bransjer, da dette også bidrar til å hjelpe tillitsvalgte i partsamarbeidet i bedriftene.

 

Studentsamskipnaden

Regjeringa har bevilget 1,5 millioner kroner til SiT for å bedre situasjonen for studentene. Vi må ta vare på både egne ansatte og studenter. Et stort problem er at studenter i deltidsstillinger i SiT ansettes i SIT på nulltimers kontrakter.

Det er stor fare for langsiktige ettervirkninger herunder psykiske reaksjoner. Parallelt med at ensomheten blant studentene øker og studentens psykiske helse forverres, ser vi en annen utvikling vi ikke liker. Ved flere og flere utsalgssteder for mat og drikke erstattes ansatte av selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsløsningene har også ført til at masseoppsigelser i studentsamskipnadene. Det kan stilles store spørsmål ved om effektiviseringen av spisestedene fører til bedre studentvelferd. Å ha folk på jobb gagner studenthelsa på en annen måte enn når studentene bare møter en vippsordning. Tallene fra den store undersøkelsen må brukes til å hjelpe studentene med å få det bedre, og det innebærer ingen nedbemanninger i studentsamskipnadene.

 

Vennlig hilsen

 

 

—————————–                                                                                                  

John-Peder Denstad                                                                                       

leder                                                                                                      

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no