Share Button

Innkalling til representantskapsmøte, tirsdag 25. november 2014 kl 18.30. KOMMUNEVALGET 2015 – FAGBEVEGELSENS TRONDHEIMSMANIFEST 2015. Krav fra fagforeningene – vurdering av kravene – prioriteringer og videre oppfølging av kravene.

Innledere:

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Kristin Sæther, 2. nestleder LO i Trondheim

Sak 2 Eventuelt. 

Innkalling representantskapsmøte 25.11.14 – nettsida

Notat 30.10.14 – Trondheimsmanifestet 2015

Trondheim 11. november 2014

Vår ref.: Mine dokumenter/representantskapet/2014/innkalling representantskapsmøte 25.11.2014

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 25. NOVEMBER 2014 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. KOMMUNEVALGET 2015 – FAGBEVEGELSENS TRONDHEIMSMANIFEST 2015.

Krav fra fagforeningene – vurdering av kravene – prioriteringer og videre oppfølging av kravene.

Innledere:

Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Kristin Sæther, 2. nestleder LO i Trondheim

Bakgrunn for saken: Brev ble sendt til fagforeningene fra LO i Trondheim 13. mai 2014 vedrørende kommunevalget 2015 – krav fra fagforeningene. Brevet hadde følgende ordlyd: ”Vi ber fagforeningene sende inn konkrete krav som er viktig å stille overfor de politiske partiene før kommunevalget 2015. Svar sendes til LO i Trondheim innen mandag 23. juni 2014 til post@loitrondheim.no .

Fagbevegelsen i byen (LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsfor­bundet Trond­heim og Sykepleierforbundet Sør-Trøndelag) stilte i forkant av komm­unevalget 2011 56 kon­krete krav i vårt Trondheimsmanifest 2011 til alle politiske partier som stilte liste ved valget. Kravene gjenspeiler konkrete forhold rundt om på arbeidsplassene. Vi har i dag politisk flertall for 42 stk. av våre krav slik styrkefor­holdet er mellom par­tiene i bystyret etter sist valg. Våre krav følges aktivt opp overfor det rød­grønne flertallet. Status er at 30 av kravene er helt eller delvis innfridd. Det viser at strate­gien med å stille konkrete krav før valg gir bra gjennomslag for fagbevegelsen.

Nå forbereder vi kommunevalget 2015.

Vi ber fagforeningene sende inn konkrete krav som dere mener er viktig for medlemmene / arb­eidsplassene å stille overfor de poli­tiske partiene før kommunevalget 2015. Svar sendes til LO i Trondheim innen mandag 23. juni 2014 til post@loitrondheim.no og/eller LO i Trondheim, p.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim

Den videre prosess er:

Den årlige faglige, sosiale og kulturelle samlingen for fagbevegelsen blir av­holdt lørdag 6. sept. 2014 hos Fellesforbundet avd. 857 Grafisk Fagfor­ening Midt-Norge på Bakke Gård. Her vil prosess med å lage konkrete krav fra fagfor­eningene i LO og våre faglige alliansepartnere følges opp ved at tillitsvalgte fremlegger konkrete krav.

Endelig behandling av og vedtak om krav gjøres 25. november 2014 i representant­skapet til LO i Trondheim og hos våre faglige alliansepartnere.

Kravene oversendes til de politiske partiene i desember 2014.”

18 av fagforeningene i LO i Trondheim har sendt inn 87 krav til Trondheimsmani­festet 2015. Erfaringsmessig vil våre alliansepartnere, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet Trondheim, også fremme 10-12 krav til manifestet.

Antall krav som ble oversendt til de politiske partiene før kommunevalgene i 2003, 2007 og 2011 var henholdsvis 19 krav, 50 krav og 56 krav

Det bør som mål unngås å fremme mer enn 50 krav.

Styret i LO i Trondheim har tatt hensyn til dette målet i sin drøftelser når det gjelder hvilke krav som bør følges opp i den videre prosessen.

Notatet er utlagt på vår hjemmeside www.loitrondheim.no

Konkrete krav. En viktig del av strategien for Trondheimsmodellen og arbeidet med å utarbeide Trondheimsmanifestene i 2003, 2007, 2011 og 2015 er:

Kravene som stilles til de politiske partiene er knyttet til drøftelser og vedtak i saker fagforeningene konkret jobber med.

Kravene er konkrete med grunnlag i en lokal virkelighet som arbeidsfolk generelt og fagorganiserte spesielt kan kjenne seg igjen i – og som er verdt å mobilisere og aktivisere seg for å få gjennomført.

Kravene / spørsmålene krever klare ja / nei svar med mulighet for merknad / begrunnelse fra partiene.

Etter innledningene åpnes det for debatt.

SAK 2. EVENTUELT.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 11. november d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

——————————— ———————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg:

Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag