Share Button

LO i Trondheim mener det bør utvises en meget restriktiv politikk når spørsmål om å omdisponere dyrka mark kommer opp.

Ivaretakelse av landbruksareal er viktig for å utvikle og styrke verdikjeden land­bruk – næringsmiddelindustri i Trondheimsregionen.

LO i Trondheim mener ”Rett virksomhet på rett sted” må fokusere på bedrifters funksjon mer enn på ”døde” arealtall, og også på behovet for nærhet til jernbane og til kaikant med sjøtransport.

LO i Trondheim etterlyser en større forståelse for og innsikt i de ulike arealkrev­ende virksomheters funksjoner og arbeidsoperasjoner når vurderinger om «rett virksomhet på rett sted» gjøres.

For å få gode prosesser videre er det viktig at kommunen i samarbeid med næringsaktører i fellesskap får avklart: 1) Hvilke næringsareal har kommunen i dag, og hvilke virksomheter er disse egnet for; 2) Hvilke fremtidige næringsareal har vi, og hva må til for at disse kan realiseres; 3) Hva må til for å fortette og ut­nytte dagens næringsareal for arealkrevende virksomheter på en bedre måte.

Funksjonen Nyhavna har som industrihavn er viktig, jfr. vår uttalelse av 17.03.15 om kommunedelplan for Nyhavna. LO i Trondheim mener Nyhavnaområdet må videreutvikles som et industrihavnom­råde med et mang­foldig næringsliv med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport.

Det er viktig å se sammenhengene i arealutviklingen. FoU virksomhet må ses i sammenheng med plassering av eksisterende næringslivsvirksomheter, slik at nærhet mellom forskere og fagarbeidere bidrar til et utviklingsarbeid som også kan gjennomføre reelle pilotprosjekter.

 

Kommuneplanmelding om byutvikling (grønn strek) – høringsuttalelse fra LO i Trondheim – 04.06.15

Vi viser til brev datert 16.04.15 fra Trondheim kommune, Byplankontoret, hvor det fremgikk at Bygningsrådet vedtok i møte 8.4.2015 å legge kommuneplanmelding om byutvikling ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring.

Høringsfrist var 30.05.15. Etter forespørsel fra LO i Trondheim, innvilget Birgitte Kahrs utsettelse av vår høringsfrist til 04.06.15.

Vi viser og til vår uttalelse 26.08.14 til arbeidsprogrammet for kommuneplanmeldingen for byutvikling.

LO i Trondheim har følgende kommentarer:

Hensikt med planen.

Det fremgår at hensikten med planen er at den skal gi føringer for hvordan byen kan og skal vokse, hvor jordvernet skal legges vekt på.

Kommuneplanmeldingen er redusert til å omfatte i hovedsak «grønn strek», jfr. fjorårets høring om kommuneplanmeldingens arbeidsprogram.

Bakgrunn

Det fremgår av dette kapittelet at prinsippene som ligger til grunn i gjeldende Kommuneplanens arealdel 2012-2024 skal gjelde sammen med forslag til vern av dyrka areal og viltkorridorer. Dette gjelder blant annet å forsterke eksisterende strukturer ved rett virksomhet på rett sted.

Ivaretakelse av landbruksareal.

FAO, FNs organisasjon for mat og landbruk meldte for et par år tilbake at verden kan stå overfor en ny matkrise. I Russland har jordbruksarealet blitt redusert med om lag 9,8 millioner hektar i perioden 2008 til 2012. Verden vil ha ca. 2 milliarder flere innbyggere å mette innen år 2050. Derfor er det viktig at hvert enkelt land tar ansvar for å øke egen matproduksjon og tar vare på jordbruksarealene. I stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken som Stortinget vedtok i april 2012 slås det fast at norsk matproduksjon skal økes med 20 % de neste 20 årene. For å oppnå dette må både produktiviteten på eksisterende arealer øke og jordbruksarealet må økes. Dette utgjør 3 % av alt areal i Norge.

I saksfremlegget fremgår det at Trondheim har om lag 58800 dekar fulldyrka jord, og dette utgjør 18 % av landarealet i kommunen. Areal dyrka jord i Trondheim avtar, og det siste 10-året er det bygd ned ca. 903 dekar jordbruksareal. I tillegg er over 2000 dekar dyrka jord vedtatt omdisponert til byggeformål. Det fremgår videre at matkornarealene i Trøndelag finnes i de lavereliggende områdene langs fjorden, og at disse ikke kan erstattes av nydyrkingsarealer da disse for det meste ligger høyere over havet og har kortere vekstsesong.

LO i Trondheim mener det bør utvises en meget restriktiv politikk når spørsmål om å omdisponere dyrka mark kommer opp.

LO i Trondheim vil understreke den store betydningen som næringsmiddelindustrien i Trondheimsregionen har for å videreforedle råvarer fra landbruket og gjennom dette skapes mange industriarbeidsplasser. Et eksempel er NIDAR fabrikken som syssel­setter 530 ansatte. Tall fra noen år tilbake viser eksempelvis at denne hjørnestein­be­driften gir ringvirkninger i Trondheim og Trønde­lags­re­­gion­en ved at NIDARs melke­forbruk sysselsetter ca. 230 melkegårder. Bedriftens glykosefor­bruk til­­­­svarer et dyrk­ings­areal ca. så stort som 250 fotballbaner.

Ivaretakelse av landbruksareal er viktig for å utvikle og styrke verdikjeden land­bruk – næringsmiddelindustri i Trondheimsregionen.

Rett virksomhet på rett sted.

I saksfremlegget med vedlegg fremgår det at når det gjelder arbeidsintensiv næring og bolig foreligger det nok areal i overskuelig fremtid.

LO i Trondheim mener generelt at Trondheim kommune må sikre at industri­areal og areal for annen tyngre næringsvirksomhet ikke omreguleres til bolig og kontor. Politikken må stimulere til næringsutvikling og ikke tomtespekulasjon. Kommunen må gjennom arealpolitikken unngå samlokalisering av tyngre nær­ingsliv og bolig. Dette vil før eller siden gi kon­flikter og presse bort bedrift­er.

LO i Trondheim mener ”Rett virksomhet på rett sted” må fokusere på bedrifters funksjon mer enn på ”døde” arealtall, og også på behovet for nærhet til jernbane og til kaikant med sjøtransport.

Det er viktig å vektlegge betydningen av å sikre store nok, sammenhengende arealer for industri, og ikke kun små satellitt-arealer. Vi vil påpeke at det ikke er noen sammenheng mellom antall ansatte i industribedrifter og behovet for areal. Bedriftenes funksjoner og arbeidsoperasjoner kan medføre økt behov for areal til tross for redusert antall ansatte pga. effektivisering.

LO i Trondheim etterlyser en større forståelse for og innsikt i de ulike arealkrev­ende virksomheters funksjoner og arbeidsoperasjoner når vurderinger om «rett virksomhet på rett sted» gjøres.

Næringsareal for plasskrevende næringer.

Trondheim er en by i vekst og behovet for å legge til rette for nok næringsareal vil bli en viktig diskusjon de nærmeste årene, jfr. Framtidig behov for næringsareal – notat til Kommuneplanmelding for byutvikling 2014-50, fra byplankontoret 27.02.15.

Tilgang på nok næringsareal og riktig næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer av nye arbeidsplasser og muligheter for å utvide allerede etablerte arbeidsplasser. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, nye næringsareal må ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for å utvikle arealet til riktig formål.

I dag er det ulike oppfatninger om hvilke næringsareal vi har og hvordan disse kan utnyttes.

For å få gode prosesser videre er det viktig at kommunen i samarbeid med næringsaktører i fellesskap får avklart: 1) Hvilke næringsareal har kommunen i dag, og hvilke virksomheter er disse egnet for; 2) Hvilke fremtidige næringsareal har vi, og hva må til for at disse kan realiseres; 3) Hva må til for å fortette og ut­nytte dagens næringsareal for arealkrevende virksomheter på en bedre måte.

Nyhavna

Nyhavna er på ca. 350 daa, og er begrenset av Nidelva i vest, Strandveien i øst, jernbanen i sør og Ormen Langes vei i nord. I den totale arealvurderingen av Trondheim kommunes arealer er Nyhavna er begrenset og lite område.

Funksjonen Nyhavna har som industrihavn er viktig, jfr. vår uttalelse av 17.03.15 om kommunedelplan for Nyhavna. LO i Trondheim mener Nyhavnaområdet må videreutvikles som et industrihavnom­råde med et mang­foldig næringsliv med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport.

En interessentkartlegging i 2008 blant næringsvirksomhetene i Nyhavna-området viser at området har stor næringsaktivitet, mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Om lag 1800 personer fordelt på rundt 150 virksomheter med totalomsetning i overkant av 5 mrd kroner arbeider der. Halvparten av virksomhetene sender eller mottar varer med båt. 42 % av disse vurderer at båttransport sannsynligvis vil øke fremover.

Det er viktig at Trondheim kommune gjennom sin areal- og næringspolitikk og politikk for byutvikling aktivt tilrettelegger slik at et mangfoldig næringsliv med industri, infra­struktur og havna som nasjonal havn med sjøtransport kan videreutvikles inn i framtida. Sjøtransport representerer både en miljøvennlig og kostnadseffektiv transportform og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø.

Linjebygg Offshore AS (LBO) er et eksempel på et selskap som leverer tjenester og komplette pro­sjekter til olje- og gassektoren. Dette omfatter engineering, leveranse og gjennom­føring offshore eller på land. I tørrdokken på DORA II utvikler selskapet blant annet subsea utstyr under fullskala testing. Dette er en unik bruk av området på Ny­havna, og viser et potensiale som området bør kunne ha i framtida for nyskapende maritime produksjonsbedrifter innen shipping og maritim industri, energi og offshore industri, samt oppdrettsnæring / sjømat, i tillegg til eksisterende virksomheter. Jo tettere næring og forskning ligger, jo bedre er det. Det er derfor nødvendig gjennom arbeidet med kommunedelplan for Nyhavna at disse arealene sikres som et framtidig industri- og næringsområde.

Det er viktig å se sammenhengene i arealutviklingen. FoU virksomhet må ses i sammenheng med plassering av eksisterende næringslivsvirksomheter, slik at nærhet mellom forskere og fagarbeidere bidrar til et utviklingsarbeid som også kan gjennomføre reelle pilotprosjekter.

Vennlig hilsen

—————————— ——————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216

e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no