Share Button

LO i Trondheim mener ”Rett virksomhet på rett sted” må fokusere på bedrifters funksjon mer enn på et ”dødt” arealtall og også på behovet for nærhet til jernbane og til kaikant med sjøtransport.Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan tilrettelegge slik at verdikjeden landbruk – næringsmiddelindustri kan styrkes. LO i Trondheim mener at fysiske utforminger i byutviklingen kan ha innvirkning på hvorvidt arbeidsmiljø for ansatte i ulike bransjer kan virke helse­fremm­ende eller ikke. Dette må også bli en del av de sentrale problemstillingene for folkehelse som bør omfattes av arbeidsprogrammet. Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan den fysiske byutviklingen tilrettelegges slik at jernbanearealene i byen sikres. Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan den fysiske byutviklingen, spesielt i sentrumsområdene sør for byen, bør til­rettelegges slik at nødvendige infrastrukturfunksjoner for driften av byen kan håndteres på en praktisk og god måte. Det er viktig å se sammenhengene i arealutviklingen. FoU virksomhet må ses i sammenheng med plassering av eksisterende næringslivsvirksomheter, slik at nærhet mellom forskere og fagarbeidere bidrar til et utviklingsarbeid som også kan gjennomføre reelle pilotprosjekter. LO i Trondheim ber om å bli inkludert i nye framtidsverksteder som kommunen eventuelt skal arrangere. LO i Trondheim ber om å bli involvert i den videre prosessen med å utarbeide kommuneplanmeldingen. Vi viser til brev datert 30.06.14 fra Trondheim kommune, Byplankontoret, hvor det fremgikk at overnevnte forslag til arbeidsprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring. Høringsfrist var 14.08.14. I forespørsel fra LO i Trondheim 14.08.14 ble det bedt om utsatt høringsfrist. I e-post 25.08.14 fra Trondheim kommune v/ Birgitte Kahrs ble utsatt frist satt til 27.08.14.

LO i Trondheim har følgende kommentarer til forslag til arbeidsprogram:

 

Kapittel 1. Hensikt og mål med arbeidet.

I kapittel 1 Hensikt og mål med arbeidet fremgår det at kommuneplanmelding for byut­vikling ikke er en juridisk plan, men er ment å være et førende styringsredskap for fram­tidig overordnet planlegging. Meldingen skal drøfte hovedtrekk og fokusere på de tema­ene som er mest kritiske og sentrale for den langsiktige, fysiske byutviklingen. Det sies videre at kommuneplanmeldinga utarbeides av Rådmannen under kommunaldirektør for byutvikling, og er omfattet av en bred medvirkningsprosess for å sikre god forankring.   LO i Trondheim består av om lag 80 fagforeninger med om lag 29.000 yrkesaktive medlemmer. Fagforeningene organiserer ansatte innen de fleste sektorer og bransjer. LO i Trondheim ber om å bli involvert i den videre prosessen med å utarbeide kommuneplanmeldingen.   Kapittel 2 Bakgrunn Det fremgår av dette kapittelet at Kommuneplanens arealdel 2012-2024 ble vedtatt i tråd med prinsippet rett virksomhet på rett sted.  LO i Trondheim mener generelt at Trondheim kommune må sikre at industri­areal og areal for annen tyngre næringsvirksomhet ikke omreguleres til bolig og kontor. Politikken må stimulere til næringsutvikling og ikke tomtespekulasjon. Kommunen må gjennom arealpolitikken unngå samlokalisering av tyngre nær­ingsliv og bolig. Dette vil før eller siden gi kon­flikter og presse bort bedrift­er. LO i Trondheim mener ”Rett virksomhet på rett sted” må fokusere på bedrifters funksjon mer enn på et ”dødt” arealtall og også på behovet for nærhet til jernbane og til kaikant med sjøtransport.

Kapittel 2 Overordnede føringer for byutvikling Underkapittel om Landbruks- og matmeldingen

I kapittel 2 Overordnede føringer for byutvikling, underkapittel om Landbruks- og mat­meldingen (St. meld. nr. 9, 2011 – 2012), sies det at landbruket også bidrar til bosetting og næringsliv. LO i Trondheim vil understreke den store betydningen som næringsmiddelindustrien i Trondheimsregionen har for å videreforedle råvarer fra landbruket og gjennom dette skapes mange industriarbeidsplasser. Et eksempel er NIDAR fabrikken som syssel­setter 530 ansatte. Tall fra noen år tilbake viser eksempelvis at denne hjørnestein­be­driften gir ringvirkninger i Trondheim og Trønde­lags­re­­gion­en ved at NIDARs melke­forbruk sysselsetter ca. 230 melkegårder. Bedriftens glykosefor­bruk til­­­­svarer et dyrk­ings­areal ca. så stort som 250 fotballbaner. Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan tilrettelegge slik at verdikjeden landbruk – næringsmiddelindustri kan styrkes.

Kapittel 2 Overordnede føringer for byutvikling Underkapittel Folkehelse

I kapittel 2 Overordnede føringer for byutvikling, underkapittel Folkehelse, refereres en del sentrale problemstillinger for folkehelse. LO i Trondheim mener at fysiske utforminger i byutviklingen kan ha innvirkning på hvorvidt arbeidsmiljø for ansatte i ulike bransjer kan virke helsefremmende eller ikke. Dette må også bli en del av de sentrale problemstillingene for folkehelse som bør omfattes av arbeidsprogrammet.  Et eksempel er hvordan fartsdempende tiltak utformes, jfr. formannskapets vedtak om å benytte fartsputer. Et annet eksempel er behovet for å anlegge hvileplasser / truckstop for transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim.

Kapittel 3 Utviklingstrekk og utfordringer, Underkapittel 3.1 Utviklingstrekk, Godstransport

I kapittel 3 Utviklingstrekk og utfordringer, underkapittel 3.1 Utviklingstrekk, Godstran­sport, fremgår at det forventes en dobling og kanskje en tredobling av godsmengdene innen næringstransporter mot år 2040. Det sies at dette stiller krav til en framtidsrettet infrastruktur for gods på veg, bane og havn. Persontransport og godstransport på jernbane blir stadig viktigere og mer nyttet i samfunnet. Veksten har vært betydelig og framtidsanalysene sier fortsatt betydelig økning. Samfunnets fokus på miljøvennlig tran­sport setter jernbanen i et gunstig lys. Satsing på jernbane er derfor viktig for å redusere trailere og annen trafikk på veiene. Det vil redusere utslipp, gi færre ulykker og mindre slitasje på veiene. For å møte morgendagens krav til jernbane kreves det at Trondheim har arealer til å hånd­t­ere en vekst på jernbanen. Arealene som i dag nyttes til jernbanevirksomhet er under sterkt press for å reguleres til andre kommersielle aktører som boligutbyggere, hotellkjeder og andre. Området fra Marienborg, Driftsbanegården til Trondheim sentralstasjon, videre til Brattøra godstogter­minal med Lademoen og til Leangen, samt Heimdal er jernbane­arealer som er press­et på samme måte. Trondheims jern­banearealer må beskyttes slik at samfunnet blir i stand til å satse på miljø­vennlig jernbanetransport i dag og i framtiden. Utvikling av Trønderbanen, opprusting til Storlien og flere krysnings­spor for mer gods­trafikk vil forsterke behovet for areal både til verksted, til spor for tog og for hen­setting. Om Marienborgområdet skal være i stand til å møte framtidens krav og be­hov til tog­verksted kan ikke arealet bli redusert av boligkompleks og annen virksom­het innenfor samme om­råd­et. Det er lettere og legge denne typen utvikling til andre steder enn å bygge opp et nytt jern­baneverksted med sentral beliggenhet. LO i Trondheim mener en hver reguleringsplan for dette området ikke bare må løse de umiddelbare behov, men også imøtekomme utviklingen vi ser komme og som det er bred poli­tisk enighet om. Det er nødvendig å tilbakeregulere området sør for trav­ersen til industri­formål for å hindre en mulig arealmangel når behovene melder seg. Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan den fysiske byutviklingen tilrettelegges slik at jernbanearealene i byen sikres.

Kapittel 3 Utviklingstrekk og utfordringer, Underkapittel 3.1 Utviklingstrekk, Campusutvikling

I kapittel 3 Utviklingstrekk og utfordringer, underkapittel 3.1 Utviklingstrekk, Campus­utvikling, fremgår det at bystyret har vedtatt at Trondheim kommune skal arbeide aktivt for å samlokalisere NTNU og HiST i sentrumsområdene sør for Trondheim.   I områdereguleringen for Tempe, Valøya og Sluppen ble det i saksfremlegget ikke angitt og drøfter alterna­tive arealer til dagens plassering på Valøya for Trondheim bydrift. Kommuneplanmeldingen må synliggjøre og bidra til å gi gode svar på hvordan den fysiske byutviklingen, spesielt i sentrumsområdene sør for byen, bør tilrettelegges slik at nødvendige infrastrukturfunksjoner for driften av byen kan håndteres på en praktisk og god måte. LO i Trondheim mener som et eksempel at det bør avsettes areal på Sluppen til anlegg for Trond­heim bydrift, som avvanningsanlegg, frostfrie garasjer for 15 feiemaskiner / kjøretøy og mannskapslokaler som garderober og spiserom. Det er viktig å se sammenhengene i arealutviklingen. FoU virksomhet må ses i sammenheng med plassering av eksisterende næringslivsvirksomheter, slik at nærhet mellom forskere og fagarbeidere bidrar til et utviklingsarbeid som også kan gjennomføre reelle pilotprosjekter.

Kapittel 4 Forslag til arbeidsmetode

I kapittel 4 Forslag til arbeidsmetode, underkapittel 4.1 Framtidsverksteder, fremgår at det 2. april 2014 i regi av rådmannen ble arrangert et framtidsverksted hvor ledende politikere, kunnskapsmiljøer og interesseorganisasjoner i Trondheim ble samlet til en felles diskusjon om de store linjene for Trondheims framtidige arealutvikling. LO i Trondheim var ikke invitert til å delta på dette. Det framgår videre at sett på muligheten for å ha et nytt framtidsverksted som tar opp trender knyttet nærmere opp til ulike framtidsperspektiver innenfor handel, næringsvirksomhet, innovasjon, energi og logistikk. Det fremgår at det er definert 3 hovedtema, henholdsvis fremtidens transportsystem, byutviklingsgrep og vernehensyn, med konkretisering av deltema. Fagbevegelsen i byen og dens medlemmer vil i stor grad kunne bli berørt av de valg som politisk gjøres for den fremtidige fysiske byutviklingen. LO i Trondheim ber om å bli inkludert i nye framtidsverksteder som kommunen eventuelt skal arrangere.

Kapittel 5 Framdrift og Medvirkning

I kapittel 5 Framdrift og Medvirkning, fremgår det at meldinga er et svært viktig strategi­dokument, som krever bred forankring for å sikre dets gyldighet. Det sies derfor at det legges opp til bred involvering i prosessen. Det fremgår at det er opprettet kontakt med flere aktører, men fagbevegelsen er ikke nevnt blant disse. LO i Trondheim ber om å bli involvert i den videre prosessen.   Vennlig hilsen   ——————————                                             ——————————– John-Peder Denstad                                              Svein Åge Samuelsen leder                                                                          1. nestleder / sekretær   LO i Trondheim P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no