Share Button

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – høringssvar fra LO i Trondheim og omegn

Vi viser til brev 08.04.22 m/ vedlegg fra Trondheim kommune v/ kommunedirektør Morten Wolden.

Frist for å komme med uttalelse til samfunnsplanen er 27. mai 2022.

LO i Trondheim og omegn sitt høringssvar på Trondheim Kommunes samfunnsplan er behandlet i våre organer og tar konkret for seg de tre nye hovedmålene for Trondheim som høringsdokumentet foreslår: 1. Trondheim tar ansvar for grønnere samfunn; 2. Trondheim er en by med sterke fellesskap og 3. Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden. Oppsummert har vi ment noe om samfunnsutviklingen sett i fra arbeidernes ståsted, der klima, miljø og arbeidsplasser går hånd i hånd med et utviklende samfunn.

Bakgrunn for saken:

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 29. mars d.å. å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ut på syv ukers høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 27. mai 2022.

Kommuneplanens samfunnsdel er Trondheim kommunes overordnede, strategiske og samordnede plan. Den beskriver visjoner, hovedmål og delmål med tilhørende strategier som trondheimssamfunnet skal jobbe for å nå de neste årene.

I brevet fra kommunen fremgår det at FNs 17 bærekraftmål skal danne grunnlaget for all samfunns- og arealplanlegging. For at Trondheim skal lykkes med en bærekraftig samfunnsomstilling fram mot 2032, foreslår kommunen tre nye hovedmål for byen:

  1. Trondheim tar ansvar for et grønnere samfunn
  2. Trondheim er en by med sterke fellesskap
  3. Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden

Hvert av hovedmålene har mer konkrete delmål med tilhørende strategier, som sier noe om hva kommunen skal gjøre for å nå målene, og hva hele bysamfunnet kan bidra med.

Ambisjonen med den nye samfunnsplanen er at den skal være et viktig verktøy for styring og planlegging av byen og kommunen fram mot 2032.

Uttalelse til saken fra LO i Trondheim og omegn:

1. Trondheim tar ansvar for grønnere samfunn

LO i Trondheim og omegn er i det overordnede enig i visjonen om et grønnere samfunn. Det er viktig at hovedprinsippene i klimaavtalen som ble inngått i Glasgow i 2021 blir fulgt opp av Trondheim kommune i alle enheter på en realistisk, fornuftig og ikke-fordyrende måte. Vi er også enige i at Karbonavgift til fordeling (KAF) er et viktig område å satse på for Trondheim kommune.

Derfor ønsker vi at delmål 1.1 tilføres et ekstra kulepunkt som sier noe om byens forpliktelser:

«Følge opp klimaavtalen fra 2021 inngått i Glasgow og implementere den der det er nødvendig for å oppfylle avtalens vilkår på egen hånd».

Kollektivtransport er en stor og viktig del av løsningen på utslipp, men det må gjøres i samråd med partene i bedriftene som håndterer kollektivtransporten. Det er viktig at kollektivtransporten fortsetter å settes i stand til å bli et attraktivt og naturlig valg som transportmiddel i Trondheim Kommune.

Derfor foreslår vi å endre kulepunkt 4 under delmål 1.1 fra «Fremme infrastruktur for klima- og miljøvennlig transport» til «Sørge for at infrastruktur og logistikken av miljøvennlig transport prioriteres i veiplanlegging og tas inn som en del av trepartssamarbeidet i arbeidslivet»

Også skjermingen av landbruksjord vil i de neste årene være av vesentlig betydning og man må sørge for at bevaring av våre naturlige matkamre blir en absolutt prioritet som en del av løsningen. Den fruktbare landbruksjorda som i flere 100 år har blitt dyrket på en kløktig og god måte, må vernes slik at fremtidige generasjoner nyter godt av lokal mat og råvarer.

Vi mener at delmål 1.5 må forsterke nettopp dette ved å endre siste kulepunkt i delmål 1.5 fra «Bevare landbruks- og naturområder gjennom en arealnøytral byutvikling der vi fortetter eksisterende byggeområder» til «Sikre landsbruks- og naturområder gjennom en byutvikling som ivaretar grøntareal i Trondheim kommune i tråd med en arealnøytral byutvikling».

1. Trondheim tar ansvar for grønnere samfunn

LO i Trondheim og omegn er i det overordnede enig i visjonen om et grønnere samfunn. Det er viktig at hovedprinsippene i klimaavtalen som ble inngått i Glasgow i 2021 blir fulgt opp av Trondheim kommune i alle enheter på en realistisk, fornuftig og ikke-fordyrende måte. Vi er også enige i at Karbonavgift til fordeling (KAF) er et viktig område å satse på for Trondheim kommune.

Derfor ønsker vi at delmål 1.1 tilføres et ekstra kulepunkt som sier noe om byens forpliktelser:

«Følge opp klimaavtalen fra 2021 inngått i Glasgow og implementere den der det er nødvendig for å oppfylle avtalens vilkår på egen hånd».

Kollektivtransport er en stor og viktig del av løsningen på utslipp, men det må gjøres i samråd med partene i bedriftene som håndterer kollektivtransporten. Det er viktig at kollektivtransporten fortsetter å settes i stand til å bli et attraktivt og naturlig valg som transportmiddel i Trondheim Kommune.

Derfor foreslår vi å endre kulepunkt 4 under delmål 1.1 fra «Fremme infrastruktur for klima- og miljøvennlig transport» til «Sørge for at infrastruktur og logistikken av miljøvennlig transport prioriteres i veiplanlegging og tas inn som en del av trepartssamarbeidet i arbeidslivet»

Også skjermingen av landbruksjord vil i de neste årene være av vesentlig betydning og man må sørge for at bevaring av våre naturlige matkamre blir en absolutt prioritet som en del av løsningen. Den fruktbare landbruksjorda som i flere 100 år har blitt dyrket på en kløktig og god måte, må vernes slik at fremtidige generasjoner nyter godt av lokal mat og råvarer.

Vi mener at delmål 1.5 må forsterke nettopp dette ved å endre siste kulepunkt i delmål 1.5 fra «Bevare landbruks- og naturområder gjennom en arealnøytral byutvikling der vi fortetter eksisterende byggeområder» til «Sikre landsbruks- og naturområder gjennom en byutvikling som ivaretar grøntareal i Trondheim kommune i tråd med en arealnøytral byutvikling».

2. Trondheim er en by med sterke fellesskap

LO i Trondheim og omegn slutter opp om dette delmålet og især sosial trygghet. En levende by med levende mennesker er avhengig av at når man tenker utvikling, enten det er sosial utvikling eller byutvikling i form av bydeler, så tenker man på de som har minst fra før. For LO i Trondheim og omegn er det viktig at alle har et sted å bo og at Trondheim kommune må etablere en tredje boligsektor som sørger for at alle har mulighet, både økonomisk og sosialt, til å ha et sted å bo. Det handler om livskvalitet og trygghet. Trondheim kommune har også et særskilt ansvar for å legge til rette for og sørge for at alle barn har en god oppvekst med gode læringsmuligheter. Flere stillinger inn mot barnehage- og skolesektoren i Trondheim må også være et fokusområde om man skal sikre barn en trygg og inkluderende oppvekst i byen vår.

Derfor foreslår vi å endre kulepunkt 3 i delmål 2.1 fra «Sikre alle barn en god oppvekst med inkluderende felleskap i barnehage og skole» til «Sikre nok årsverk i oppvekst- og utdanningssektoren slik at alle barn kan ivaretas og inkluderes i barnehage og skole».

Den teknologiske utviklingen skjer hurtig og myndighetene legger nå til rette for at offentlig kommunikasjon i hovedsak skal skje digitalt fremover.

Det er særlig viktig at Trondheim kommune tilrettelegger slik at arbeidstakere og innbyggerne kan inkluderes og fungere i det digitale samfunn.

Fagfolk må stå i fokus i samfunnsplanleggingen av Trondheim kommune. Skal vi sikre et lærende fellesskap for barn og unge, må vi ha fagkvalifisert personell inn utover statens minsterammer. Det må derfor settes fokus på fagarbeideren til de relevante yrkesgruppene fra barne- og ungdomsarbeider til miljøarbeider til pedagoger for å oppnå det lærende miljøet som sikrer våre barn.

Derfor ønsker vi å endre kulepunkt 4 i delmål 2.2 til «Sørge for at fagutdannede / fagfolk blir satt i fokus for å legge til rette for inkluderende og lærende fellesskap i barnehage og skole»

Det er viktig med inkludering av alle parter i et samfunn når man skal få mennesker ut i arbeidstrening, omskolering og lignende. Det er av avgjørende betydning at arbeidslivets parter blir en del av samarbeidet som Trondheim kommune skal ha i delmål 2.2. Det er de tillitsvalgte og arbeidsgivere som vet best hvor «skoen trykker».

Derfor mener vi at kulepunkt 6 under delmål 2.2 må endres fra «Samarbeide med næringsliv og ideelle organisasjoner om å utvikle arenaer for arbeidstrening» til «Samarbeide med næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og ideelle organisasjoner om å utvikle arenaer for arbeidstrening».

3. Kunnskaps- og teknologihovedstaden Trondheim er et kraftsentrum for en bedre verden

LO i Trondheim og omegn synes intensjonen og innholdet i målet er godt og viktig å synliggjøre. Å legge til rette for morgendagens arbeidsliv er en plikt for en så stor kommune som Trondheim er. Det må i så fall komme frem i form av at man ivaretar de mange som skal drive med verdiskapning i byen vår. Det er ikke slik at Trondheim alene er avhengig av gründere for å etablere et slikt kraftsentrum. De er viktige, men vel så viktig er at det er lagt til rette for trygge og gode rammer for arbeidstakerne som skal drive frem denne verdiskapningen. Her handler det om å sy sammen «den perfekte sirkel» der alt fra husrom til aldershjem er tenkt ut på, men også at man som kommune forsikrer seg så godt det lar seg gjøre at ingen skal utnyttes lønnsmessig eller tidsmessig. Det må stilles krav til arbeidsgivere som ivaretar Trondheim som den helhetlige samfunnsaktøren man ønsker å være.

Delmålene i seg selv ivaretar det meste av det som er relevant, men vi ønsker å tilføre delmål 3.1 et siste kulepunkt (6): «Trondheim kommune skal aktivt involvere partene i arbeidslivet i planleggingen av nye næringsareal slik at hele samfunnsbildet blir ivaretatt ved ny- og reetableringer av virksomheter i byen vår.»

Vennlig hilsen

———————————-                                                  ————————————           

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen      

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim og omegn, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no