Share Button

Kommunedelplan energi og miljø

LO i Trondheim synest det er positivt at Trondheim kommune tek klimautfordringane på alvor og utarbeider eit dokument med offensive klimamål der ein får fram kva me må ta tak i på ulike om­råde, og kva strategiar ein kan nytta for å nå dei oppsette måla. 

Det er og positivt at planen rapporterer fakta innan ulike sektorar, slik at ein har eit solid utgangs­punkt når strategiar skal utarbeidast. Samstundes får planen på ein god måte fram dei fortrinna me har i Trondheim og Trøndelag når miljø og klima skal ivaretakast.

Vi meiner utkastet til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 er eit grundig dokument som legg opp til ambisiøse målsettingar. Men me synast at planen i større grad kunne framheva at utfordring­ane (og løysningane) er globale, me etterlyser konkretisering av tiltaka, og me saknar at kommunen i større grad framstår som ein aktør, i staden for berre ein tilretteleggjar, når konkrete tiltak skal settast i verk.

Vennlig hilsen

 

 

——————————                                             ——————————–

John-Peder Denstad                                                  Svein Åge Samuelsen

leder                                                                          1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Kopi: LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

Kommunedelplan energi og klima 2017 – 2030 – Høyringsf råsegn frå LO i Trondheim