Share Button
  • Basert på vurderinger av utredningsarbeid med å utforme strategi for næringsarealut­vik­ling i Trondheimsregionen, mener vi følgende bør legges til grunn for å videreutvikle Tempe / Sluppenområdet: For Tempe/Sluppen må reguleringsplan endres fra byom­for­ming til nær­ingsareal, dette gjelder del 1 sør for kryss inn til Sorgenfri, del 2-4. Her er et område som ligger tett ved veinettet, er lett tilgjengelig fra ulike bydeler i Trond­heim, har god dekning for kollektivtransport og har et godt potensiale for fremtidige bedrift­er adskilt fra bolig. Det er et viktig område å ivareta for fremtidig næringsutvikling.
  • Vi minner om enstemmig vedtak i Bygningsrådet 23.10.18 under sak PS 219/18 Komm­une­delplan for Sluppen, fastsetting av planprogram: «Bygningsrådet understrek­er at det også er et mål å ivareta industriens behov i området, både i planleggingen og i byggefasen.»
  • LO i Trondheim støtter planens alternativ 1 for å sikre tilstrekkelig fremtidig nærings­areal i området. Vi mener også at området vest for Tempevegen må inntegnes med lilla farge næringsbebyggelse.
  • For å løse klima- og miljøproblemene er det nødvendig at forståelsen blant folk flest og be­slutningstakere økes for betydningen av industrien generelt, og Siemens Trondheim spesi­elt, for innovasjon, verdiskaping, sysselsetting, kompetanse, velferd og sosial utjevning i Norge.
  • Siemens Trondheim er en bedrift som utvikler nyskapende teknologiske løsninger til beste for å løse klima- og miljøproblemene globalt, som gir høyteknologisk industriut­vikling og arbeidsplasser lokalt i Trondheim. Dette må være et grunnleggende premiss når komm­une­delplanen for Sluppen skal behandles politisk, slik at bedriftens behov for å kunne videreut­vikle sine industriaktiviteter i hensiktsmessige lokaler har forrang.
  • Det er viktig for Norge og for Siemens Norge/Trondheim at myndighetene sentralt og lok­alt legger forholdene til rette slik at tempoet innen utvikling av grønne teknologier kan holdes oppe.
  • Det er ikke akseptabelt at verneforslaget i forslag til kommunedelplan kan stå i veien for videre utvikling av Siemens Trondheim. Kommunen må legge til rette for at denne høy­tek­nologiske bedriften kan utvikles dynamisk i fremtiden ved å få mulighet til å gjøre nye utvidelser og ombygginger av industrianlegget på Sluppen.
  • Vi ber kommunen i det videre arbeidet for å planlegge området på kort og lang sikt sør­ger for at verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- og transport­selskaper involver­es tidlig i planpros­essene knyttet til i infrastruktur som berører kollektivtrafikken, og gis del­takelse i brukergrupper, hvor også utøvende entreprenør er med, som kan komme sammen rett før anlegg- og utbyggingsfasen start­er.

LO i Trondheims høringssvar i helhet: