Share Button

John-Peder Denstad

      Adresseavisen skriver på lederplass 3. oktober at ”AtB har helt fortjent fått et dårligere omdømme etter høstens busskaos. …. AtB har mye å rydde opp i.” Årsaken til kaoset, bruk av anbud, sier imidlertid lederen intet om. Ikke rart, siden Adresseavisen selv var enn offensiv pådriver for å få fylkeskommunen til å vedta bruk av anbud i kollektivtrafikken i 2008. Ved bruk av anbud og opprettelse av det fylkeskommunale AtB AS er demokratiet svekket. Avstanden mellom AtB og fylkeskommunale politikere vanskeliggjør en tett-på styring fra de folkevalgte organene, og bedriftsdemokratiet er svekket. 

  Det gjelder for eksempel ved valg av utstyrsnivå i bussene, kjøreopplegg og kjøretider. AtB gir detaljerte bestemmelser som avgjør arbeidsforholdene i busselskapene uten at hovedtillitsvalgte, verneombud og ansattes representanter i bedriftsstyrene har innflytelse formelt og reelt. LO-kongressen i vår drøftet dette. LOs handlingsprogram 2013–2017 stimulerer til å jobbe for å reversere bruk av anbud og støtte til at kollektivtrafikk må drives i fylkeskommunal egenregi: ”Kollektivtransporten er et velferdsgode som tilbys og finansieres gjennom fellesskapet. Erfaringene viser at kollektivtransporten ikke er hensiktsmessig organisert. Bestiller / utførermodellen pulveriserer arbeidsmiljøansvaret, genererer dobbeltarbeid og målsettingskonflikter mellom produksjonsleddene. Anbudsregime har ikke gjort tjenesten bedre eller billigere for publikum, men ensidig svekket de ansattes vilkår. LO vil at handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes for å utvikle trygge og gode arbeidsplasser med fokus på kvalitet og kompetanse, og legge til rette for at lokal kollektivtrafikk kan bli drevet i egen regi. ….»

 

 

 

 Avokatfirmaet Ræder har i et notat til Hedmark fylkeskommune 09.08.08 vurdert juridiske forhold knyttet til muligheten for å drive kollektivtrafikk i egenregi rettslig sett. Regelverket om offentlige anskaffelser og løyve etter yrkestransportloven gjennomgås. Det konkluderes med at en fylkeskommune har rettslig adgang til å tildele ruteløyve til og kjøpe rutetransporttjenester fra et selskap som det selv eier uten forutgående konkurranse og utlysning, forutsatt at løyveperioden for tidligere løyvehaver er utløpt. I forhold til regelverket om offentlige anskaffelsers krav til konkurranse kan et slikt selskap organiseres slik at det kommer innenfor unntaket for egenregi. Vår utfordring er å få rødgrønne partier, spesielt Arbeiderpartiet, til å snu i synet på bruk av anbud og gå i spiss for å innfri LO-kongressens mål slik at lokal kollektivtrafikk kan bli drevet i fylkeskommunal egen regi når gjeldende anbudskontrakter utgår. Om Adresseavisen støtter dette er vel mer usikkert