Share Button

Detaljregulering av Klett – døgnhvileplasser for langtransportsjåfører.

—————————————————————————————————————–

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører.

Vi viser til at et klart politisk flertall av partiene i Trondheim Bystyre (AP, SV, Rødt, MDG, KrF, PP, SP, V, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2015 om å «sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for Trondheim.» Vi var derfor godt tilfreds med det enstemmige vedtaket bystyret gjorde 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, sluttbehandling. I reguleringsbestemmelsenes § 4. Bebyggelse og anlegg fremgår at «Områder for kombinert bensinstasjon / vegserviceanlegg og bevertning omfatter følgende tiltak: – Bensinstasjon / drivstoffpumpestasjon for tungtransport. – Vegserviceanlegg omfatter servicehus for tungtransport; toaletter, vask, dusjer og oppholdsrom. I tillegg tillates vaskeplass / hall for tungtransport. – Bevertning omfatter vegkro med overnatting tilknyttet vegrelatert virksomhet. Det tillates ikke hotell.» I illustrasjonsplanen er det inntegnet døgnhvileplasser for tungtransport med 20 P-plasser.

Yrkestrafikksjåfører

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder for disse sjåførene hvor de kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. I følge vegmyndighetene er det per januar 2017 kun 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016. For å kunne ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid pågår det et arbeid med etablering av døgnhvileplasser for tungtransporten. En plan for dette ble godkjent av Vegdirektoratet i april 2017. Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det framover i tid blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser.

Norges lastebileier Forbund (NLF)

Norges Lastebileier Forbund (NLF) har blant annet fremhever at kriminalitet utgjør en stadig større trussel mot transportsel­skap­ene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre for­hold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen hos næring­en. Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder.

Bystyrets vedtak av 27.08.15 om Detaljregulering av Klett ivaretar overnevnte behov. Vi ber derfor om at dette vedtaket blir opprettholdt.

Vennlig hilsen

———————————- ————————————

John-Peder Denstad Johnny Sletvold

Leder av LO i Trondheim leder av Midtnorsk Transportarbeiderforening

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post:
post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Detaljregulering av Klett – døgnhvileplasser for langtransportsjåfører – 09.01.18