Share Button

Av John – Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Torsdag 10. oktober 2019 stoppes togene i Norge mellom klokka 12.00 og 14.00. LO i Trondheim støtter den politiske streiken i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane, og vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk. Å evaluere de kommende anbudene blir da meningsløst fordi norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre. EUs fjerde jernbanepakke fratar også norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen, og flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten Det europeiske jernbanebyrået (ERA). ERA sitt mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift. Norske myndigheter og norsk jernbane vil også fratas styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte. Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene.

LO-kongressen i 2017 vedtok: «En oppsplitting av jernbanesektoren i Norge i mange selskaper, er svært uheldig og vil svekke sektoren over tid. Internasjonale erfaringer konkluderer med at jernbanens kompleks­itet medfører at en velfungerende jernbane er avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. LO ønsker derfor en annen utvikling av jernbanen enn den konkurranse- og anbudsutsettingen på jern­banen som er iverksatt gjennom jernbanereformen, hvor det tilrettelegges for en massiv konkurranse om offentlige midler og salg av offentlig eiendom og infrastruktur, samt rasering av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår. Dette innebærer også at LO er imot implementering av EUs Jernbanepakke IV.»

LO i Trondheim mobiliserer fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om arrangementer i regi av NJF og NLF før og under streiken. Fagforeningene innen bussbransjen i Trondheim oppfordres til å delta ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt i samme tidsrom som togene står. Vi forventer at regjeringen og stortinget, som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane, bruker EØS-avtalens reservasjonsrett mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter NLF og NJF sitt varsel om nødvendig å trappe opp ved å også stoppe togene torsdag 31. oktober 2019.