Share Button

Av Rune Aspaas, leder av Trondheim kai- og losseforening og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim
Vi forventer at arbeiderbevegelsens partier tilrettelegger for fortsatt industrihavn med økt sjøtransport når kommunedelplan for Nyhavna behandles.

Rune Aspaas og John-Peder Denstad
Rune Aspaas og John-Peder Denstad

Nyhavna har en umistelig verdi. En interessentkartlegging i 2008 viser stor næringsaktivitet på Nyhavna. Om lag 1800 personer fordelt på 150 virksomheter med totalomsetning over 5 milliarder kroner. Halvparten av bedriftene sender eller mottar varer med båt. 42 % av disse vurderer at båttransport sannsynligvis vil øke. Den livskraftige industrihavna må derfor videreutvikles. Sentrale arealer for FoU virksomhet er viktig, og disse må sees i sammenheng med eksis­terende bedrifters plassering slik at nærhet mellom forskere og fagarbeidere bidrar til utviklingsarbeid og pilotprosjekter. 80 % av nyskaping skjer ut i fra eksisterende virksomheter. Vi tilslutter oss rådmannens vurdering av merknader til «Grønn strek» hvor han sies at det er viktig å ta vare på eksisterende arealer til næringsformål – dette blant annet for å redusere presset på viktig landbruksareal.

I kommuneplanmelding om byutvikling fremgår det at Trondheims boligpotensial er høyere enn beregnet boligbehov fram mot 2050, selv om alternativet med høy befolkningsvekst skulle slå til. Det vil ikke være behov for nytt areal til boligformål i kommende rulleringer av kommuneplanens arealdel. I meldingen fremgår også at befolkningsprognosen og forventet vekst innen arbeidsplassintensiv virksomhet – kontorer – tilsier at utbyggingspotensialet er tilstrekkelig i et 2050-perspektiv. Det er derfor unødvendig å rasere industrihavna.

Vi etterlyser større forståelse for og innsikt i arealkrev­ende virksomheters funksjoner og arbeidsoperasjoner når vurderinger om «rett virksomhet på rett sted» gjøres. Det må ses mer på funksjon enn på ”døde” arealtall, og også på behov for nærhet til jernbane og kaikant med sjøtransport. I rapport fra Trondheim kommune og Trondheim Havn om «Relokalisering av eksis­terende virksomheter på Nyhavna: Bedriftenes ønsker og krav», sies: «Dagens båttrafikk på Nyhavna er betydelig. Den er viktig for virksom­hetene som be­nytter båttransport og som av denne grunn er lokalisert nettopp her, deriblant sen­trale aktører innenfor sement-, betong- og byggevareprodukter. Båt­trafikken på Ny­havna er dermed viktig for bygg- og anleggsvirksomheten i hele Trondheimsområdet. Nyhavna defineres som industrihavn, da det er bare industri­gods som går over kai­ene der. Det er få steder i Trondheims­fjorden som har arealer for etablering av ny industrihavnvirksomhet.» Bedrifters kommentarer og behov for å kunne videreutvikles på Nyhavna må vektlegges; Norcem AS, TM-Gruppen AS / Weber Leca, Unicon AS, Norsk Stål AS, Nyhavna Mekaniske Verksted AS, Linjebygg Offshore osv. Rambøll og ferdigbetongbedriften Unicon har utredet at en eventuell flytting fra Transittkaia vil ha negative miljø­effekter pga. manglende tilgjengelighet på sjønære arealer i Trondheimsområdet, potensielle lokale ulemper med økt vegtrafikk og sjøtransport av råvarer må erstattes av landbaserte kjøretøyer.

Sjøtransport til og fra Nyhavna er miljøvennlig og kostnads­effektiv,

og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø. Det er fremtidsrettet å tilrettelegge for at Nyhavna kan videreutvikles som et virksomhets­område med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport. Havnestatistikk for 2015 viser at Transittkaias kaier 42 og 43 totalt hadde 136 skipsanløp med varetonnasje 277.196. Ladehammerkaias kaier 55 og 57 hadde til sammen 107 skipsanløp med total varetonnasje 349.729. Til Kullkran piren var det ca. 50 anløp i fjor med en tonnasje på ca. 90.000 tonn. Det er derfor positivt at bystyret 15.10.15 enstemmig vedtok i sak om strategier for å redusere klimagassutslipp fra transport i Trondheim: «Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til og fra Trøndelag.»Nasjonal transportplan antar at godstrafikken frem mot 2040 vil øke med 35 – 40 % målt i antall tonn-kilometer. I Norge er det over 220.000 kjøretøy for godstransport, som gir stor miljøbelastning og ulykkesrisiko. Daglig ruller over 2000 trailere inn og ut av Trondheim, tilsvarende en sammenhengende kjede lastebiler fra havna til Hovin. Transport sjøveien er nærmest gratis og vedlikeholdsfri. Maritimt Forum Midt-Norge viser til EU beregninger hvor samfunnskostnaden med sjøtransport er 25 % av kostnaden for lastebil. Utslipp fra frakteskip per tonn fraktet gods kan utgjøre under 20 % av tilsvarende utslipp fra en lastebil over samme distanse. I Trøndelag er det 2-3 nærskipsfartsrederier med effektive og miljøvennlige skip. Nor-Lines har investert i to LNG-skip, som reduserer utslippene med ca. 70 %. Å bygge ned industrihavna Nyhavna vil stride mot statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: «Effektiv og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller hovedvegnett.»

Ole Wiig skriver 15.02.15 i Adresseavisen om den blågrønne byen.

Ja, marka er grønn og fjorden er blå. Byens befolkning har flotte sammenhengende rekreasjonsområder fra Fagervika til Rotvoll. Her kan vannet søkes med fritidsaktiviteter. Byen er rødgrønn. Vi forventer at arbeiderbevegelsens partier tilrettelegger for fortsatt industrihavn med økt sjøtransport når kommunedelplan for Nyhavna behandles. Nyhavna utgjør kun 1 promille av kommunens totale areal, og er for verdifull til å erstattes av boliger for rike.

LO i Trondheims høringsuttalelse om Nyhavna finner du her