Share Button

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte.

TID:           TIRSDAG 3. DESEMBER 2019 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

                  Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2020. Krav og gjennomføring

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

LO i Trondheim representantskapets vedtak 02.10.18: «Arbeid og kapital – Årets lønnsoppgjør er ikke en seier for fagorganiserte. For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.»

 • Eierinntekter og lønnsinntekter – styrkeforholdet mellom kapitalister og fagbevegelsen – resultatet fra hovedoppgjøret i 2018 og mellomoppgjøret i 2019.
 • Utredning av ny AFP-ordning, jfr. hovedtariffoppgjøret i 2018. Premissene, målene, resultatene og oppfølging av krav.
 • Hva m/kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?
 • Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser? Obligatorisk tjenestepensjon og oppfølging av resultatet i 2018 og Stortingets vedtak i 2018.
 • Hva med krav om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?
 • Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?
 • Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF
 • Andre krav
 • Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?
 • Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping.
 • Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019? Likelønnsaksjonen av 2018 og hovedtariffoppgjøret.
 • Betydningen av garantibestemmelser/reguleringsmekanismer i tariffavtalene. Forbedringer av disse?
 • Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

Hovedinnlegg:

Ingjald Gaare, Fellesforbundet avd. 765 / leder av politisk utvalg LO i Trondheim:

Fagbevegelsen og det atypiske arbeidslivet (Inntil 15 min.)

Innledere (forberedte innlegg inntil 5 min. hver)

 • Svein Å. Samuelsen, leder Tele- og IT ansattes fagforening S-Trøndelag / leder av Rettferdig pensjon – gjenreis AFP
 • Arne Byrkjeflot, leder Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening avd.22 IE
 • Børge Ånesen, leder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv
 • Elisabeth Sundset, leder Trøndelag HK
 • Kjell Aune, leder NNN avd. 10 Sør-Trøndelag
 • Erling Weydahl, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 12
 • Petter Krigsvold, leder Fellesforb. avd. 762 Rørleggernes For./ varamedl. styret LO i Trondheim
 • Øyvind Juul Schjetne, leder EL & IT Forbundet klubb Relacom
 • Roald Arentz, styremedlem Midtnorsk Transportarbeiderforening / leder bransjerådet taxi / styremedlem LO i Trondheim
 • Rune Aspås, styremedlem Norsk Havnearbeiderforening
 • John-Peder Denstad, sekretær BSF / leder LO i Trondheim
 • Rigmor Bjerche, leder SL forening Trondheim / 2. nestleder LO i Trondheim
 • Nils Karlsholm, fylkessekretær FO Trøndelag
 • Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim
 • Edvin Helland, nestleder Fagforbundet Trondheim
 • Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge / vara styret LO i Trondheim
 • Jomar Kvitland, leder NJF avd. 63 Statsbanenes Verkstedforening
 • Thomas Ferstad, nestleder NTL NTNU

Kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg. Forslag til uttalelse blir fremlagt.

SAK 2.           Skatt på profitten i oppdrettsnæringa.

Det er allment akseptert at om det drives næringsvirksomhet der hvor fellesskapets ressurser inn­går som en viktig faktor, og det blir en ekstraprofitt, opparbeides en grunnrente. Dette gjelder for eks. olje og gassvirksomhet og kraftproduksjon. Derfor er det en grunnrenteskatt på 56 prosent av overskuddet for olje- og gassvirksomhet, og 37 prosent av overskuddet for vannkraftselskap.

Mandag 4. november 2019 fremla lakseskatt-utvalget sin rapport. Utvalget foreslår å innføre en grunnrenteskatt for havbruksnæringa på 40 prosent. Ifølge utvalget vil det gi 7 milliarder i skatteinntekter til fellesskapet, dersom overskuddet i næringa holder seg som i dag.

Et mindretall i utvalget, LO, NHO, KS, næringa og oppdrettskommuner går imot forslaget om ny skatt på profitten i oppdrettsnæringa.

Et forslag til uttalelse blir fremlagt.

SAK 3.           Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 12. november d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                         1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)