Share Button

Trondheim 12. september 2017

Til representantskapets medlemmer

Innkalling til representantskapsmøte

Innkalling representantskapsmøte 26.09.17 – hjemmeside

Representantskapsmøte LO i Trondheim 26.09.17 – Forslag til uttalelse – Kjemp for den solidariske offentlige pensjon

TID: TIRSDAG 26. SEPTEMBER 2017 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus) Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

Tema for dette representantskapsmøte:  

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

Hovedfokus i 2018 – kjøpekraft, pensjon, tariffesting av svekkede arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og arbeidstid. …………..

Eierinntekter og lønnsinntekter – resultatet fra mellomoppgjøret i 2017

Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?

Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?

Ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke orker å stå til de er 67 år får? Kampen om AFP.

Hva med ytelsesbaserte ordninger i privat og offentlig sektor? Hva med hybridpensjon?

Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?

Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?

Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF

Andre krav

Aktuelle krav om å allmenngjøre tariffområder?

Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?

Inn- og utleie av arbeidere. Sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?

Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017?

Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.

Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

Innledere (forberedte innlegg inntil 5 min. hver)

Svein Åge Samuelsen, leder Tele- og IT ansattes fagforening Sør-Trøndelag / 1. nestleder/sekretær LO i Trondheim

Synøve Bergan, medlemsansvarlig avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv

Helen B. Godhavn, representantskapet HK region Midt-Norge

Tonje Kåsene, Leder NNN avd. 10 Sør-Trøndelag

Erling Weydahl, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 12

Torbjørn Graneggen, leder av Fellesforbundet avd. 765

Runar Andreas Lein, styremedlem Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Rune Aspås, styremedlem Norsk Havnearbeiderforening (innlegg blir fremlagt av LO i Trondheim)

John-Peder Denstad, sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)

Rigmor Bjerche, leder SL Sør-Trøndelag / 2. nestleder LO i Trondheim

Mari Fosseide Westbye, hovedtillitsvalgt Klæbu kommune, FO Sør-Trøndelag

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

Edvin Helland, leder Fagforbundet Trondheim

Knut Bolsø, ungdomsleder NAF avd. 008 Midt-Norge

Jomar Kvitland, leder NJF avd. 63 Statsbanenes Verkstedforening (innlegg blir fremlagt av LO i Trondheim)

Sturla Søpstad, leder NTL NTNU

Det åpnes for kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg.

Vedlagt ligger innstilling fra AU i LO i Trondheim til uttalelse vedrørende offentlig pensjon.

SAK 2. Informasjon fra Palestinakomiteen i Trøndelag til å støtte kampanjen «Apartheidfrie soner».

LO i Trondheim har på bakgrunn av en henvendelse fra Palestinakomiteen Trøndelag invitert organisasjonen for å orientere om støtte til deres kampanje «Apartheidfrie soner».

I henvendelsen fra Palestinakomiteen i Trøndelag fremgår blant annet:

Vi vil gjerne invitere din organisasjon til å slutte seg til vår kampanje og erklære seg som en «Apartheidfri sone» ved å:

  1. avstå fra å kjøpe eller selge varer og tjenester fra selskaper som bidrar til Israels brudd på palestinernes rettigheter.
  2. avstå fra å samarbeide med israelske institusjoner som bidrar til brudd på palestinernes rettigheter.
  3. offisielt støtte kampanjen «Apartheidfrie soner».

Innleder (forberedt orientering inntil 15 min.)

Mads Nordtvedt, leder av Palestinakomiteen Trøndelag

Det åpnes opp for spørsmål.

SAK 3. Nettverk av LOs lokalorganisasjoner (NLO) som en videreføring av dagens storbykonferanser.

Det blir orientert om plattform for samarbeidet, behandlet av styret i LO i Trondheim.

Innleder (forberedt orientering inntil 10 min.)

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Det åpnes for kommentarer og debatt.

SAK 4. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 12. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————– ———————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag