Share Button

Innkalling representantskapsmøte 02.10.18

Til representantskapets medlemmer

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

 

TID:        TIRSDAG 2. OKTOBER 2018 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

SAK 1.         Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

Hovedfokus i 2018 – økt kjøpekraft, pensjon (AFP, OTP, offentlig tjenestepensjon, dekning av reise, kost og losji i kampen mot sosial dumping.

Eierinntekter og lønnsinntekter – styrkeforholdet mellom kapitalister og fagbevegelsen – resultatet fra oppgjøret i 2018

Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15 og fra tariffoppgjøret 2016. Premissene, målene og resultatene?

Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser? Obligatorisk tjenestepensjon og oppfølging av resultatet i 2018.

Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?

Slitertillegg og ny AFP ordning – hvordan følge opp utredningsarbeidet?

Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor? Hva m/ hybridpensjon?

Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?

Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?

Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF

Andre krav

Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?

Inn/utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?

Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018?

Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.

Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

 

Innledere (forberedte innlegg inntil 5 min. hver)

Svein Åge Samuelsen, leder Rettferdig pensjon- Gjenreis AFP

Arne Byrkjeflot, leder Tr.heim Kjemiske Industriarb. for. avd.22 IE

Ane Julie Folde, nestleder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv

Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK

Tonje Kåsene, Leder NNN avd. 10 Sør-Trøndelag

Erling Weydahl, organisasjonsarbeider Fellesforbundet avd. 12

Petter Krigsvold, Fellesforb. avd. 762 Rørleggernes For./varamedlem styret LO i Trondheim

Eystein Garberg, leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Johnny Sletvold, leder Midtnorsk Transportarbeiderforening

Rune Aspås, styremedlem Norsk Havnearbeiderforening

John-Peder Denstad, sekretær BSF / leder LO i Trondheim

Rigmor Bjerche, leder SL Sør-Trøndelag / 2. nestleder LO i Trondheim

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

Edvin Helland, leder Fagforbundet Trondheim

Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge / vara styret LO i Trondheim

Jomar Kvitland, leder / Geir Jarle Sirås, NJF avd. 63 Statsbanenes Verkstedforening

Eric Berget, leder Elektropers. Fagfor. avd. 66 NJF, varamedlem styret LO i Trondheim

Sturla Søpstad, leder NTL NTNU

Det åpnes for kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg.

Vedlagt ligger innstilling fra styret i LO i Trondheim til uttalelse.

 

SAK 2.           Likelønnsaksjonen i Trondheim – planer for og organisering av aksjonsdag onsdag 24. oktober 2018 – mobilisering.

Årsmøtet LO i Trondheim 10.04.18 vedtok: Kampen for arbeidervernet og mot løsarb­eid­ersamfunnet. Årsmøtet i LO i Trondheim oppfordrer fagbevegelsens organ­isa­sjons­ledd … til å bekjempe ulik lønn både mellom langtidsutdanna og andre yrk­es­grupper i privat og offentlig sektor. Lønnspolitikken skal bygge på prinsippet om lik sta­tus og lik lønn for arbeid av lik verdi i kvinne­dominerte og mannsdominerte yrker. En mul­ig ak­sjonsform i kampen for likelønn er å ta i bruk «Islandsmodellen» for felles aksjonsdag. ……

En aksjonsgruppe er etablert, hvor 2. nestleder Rigmor Bjerche representerer LO i Trondheim.

Det er ikke lagt opp til å gjennomføre aksjonen den 24. oktober som en politisk streik. Styret i LO i Trondheim vedtok 12.06.18 å jobbe videre med å få flere til å støtte aksjonen og bakgrunnen for denne, og at saken setter på dagsorden på representantskapsmøte 2. oktober 2018.

 

Innleder (innledning inntil 15 min.)

Rigmor Bjerche, 2. nestleder LO i Trondheim

Det åpnes for kommentarer og debatt etter at innleder har holdt sin innledning.

Vedlagt ligger innstilling fra styret i LO i Trondheim til uttalelse.

 

SAK 3.           Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 14. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

 

Kameratslig hilsen

 

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                         1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)