Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

TIRSDAG 24. MARS 2015 KL. 18.30 MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus) Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget.  Vedlagt finner du forslagene til 1.mai -paroler.

Innkalling representantskapsmøte 24.03.15

Trondheim 10. mars 2015

Vår ref.: Mine dokumenter/representantskapet/2015/innkalling representantskapsmøte 24.03.2015

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TIRSDAG 24. MARS 2015 KL. 18.30

MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. 1. MAI 2015 – Hovedparoler demonstrasjonstoget 1.mai

I brev av 19.01.15 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen onsdag 18. februar 2015. På­minnelse om dette ble sendt i SMS til fagforeningene. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 24. februar d.å.

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

  1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler.

  2. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.

  3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.

  4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.

  5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1. mai 2015:

PAROLE FOR DAGEN

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

4. Ut av EØS – nei til sosial dumping

5. Forsvar arbeidsmiljøloven

6. Nei til kommunal parlamentarisme

ANDRE PAROLER

7. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

8. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timers dagen

9. Tariffest pensjons- og uføreordninger

10. Bedre skole = tid og tillit

11. Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

12. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

13. Veto mot jernbanedirektivet – nei til anbud

14. Trygg transport i Norge – nei til kabotasje

15. Stopp innføringen av EUs tredje postdirektiv

16. Start omstilling fra olje til grønn industri

17. Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

18. La asylbarna bli

19. Anerkjenn Palestina

20. Nei til krig – ja til folkeretten

21. Bekjemp antisemittisme og islam-hat

Parole nr. 6 ble vedtatt innstilt mot 1 stemme.

Parole nr. 16 ble vedtatt innstilt med 8 stemmer mot 3 stemmer som ønsket parolen Grønne arbeidsplasser – ikke oljeboring i nord

Hovedtaler: Gerd Kristiansen, leder av LO i Norge, har takket ja til å være hoved­taler på LO i Trondheims torgarrangement 1. mai. 2015.

1. mai arrangementer: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arr. kommer vi tilbake til.

NB: Styrets innstilling til paroler blir lagt ut på vår hjemmeside www.loitrondheim.no

Følgende forslag er mottatt fra fagforeninger innen forslagsfristen:

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening, 17.02.15

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

Forsvar AML – nei til vikarbyråer og midlertidiges stillinger

Kortere arbeidstid   – start innføringa av 6 timers dagen nå

Reverser uførereformen – ja til uførepensjon -nei til trygd

Fagforbundet Trondheim, 19.02.15

Ingen endringer i arbeidsmiljøloven.

Nei Til kommunal parlamentarisme i Trondheim kommune.

Oljefondet må brukes til å hjelpe Hellas.

Nei til salg av Norge.

Nei til tvungen kommunesammenslåing.

FO Sør-Trøndelag, 11.02.15

Forsvar offentlig pensjon

Mer pappapermisjon!

Ja til 6-timers dag

Forsvar arbeidsmiljøloven

Nei til mere søndagsarbeid

Faste ansettelser

Norges asylpolitikk er en skam!

Støtt palestinske kvinner – nei til apartheid og okkupasjon.

SL-forening Trondheim, 18.02.15

Generelt:

Oljealderen er snart slutt – sats på grønne arbeidsplasser!

Sentralt forhandla kollektive avtaler skal vera hovudregelen i arbeidslivet!

Skulen:

Tid og tillit = bedre skole

Gi oss tillit, vi gjør jobben!

Ikke ta fra oss råderetten over egen arbeidstid, vi er ikke funksjonærer!

Følgende forslag er mottatt fra fagforeninger etter forslagsfristen:

Sør-Trøndelag HK, 25.02.15

«Avdelingen slutter seg til de forslåtte paroler, 6-timerdagen, rett til hele stillinger og Ja til søndagsfri – og vern i AML bestemmelser for varehandelsansatte.»

Postkom Midt-Norge krets, 02.03.15

«Hei vi har ikke sendt inn forslag på parole men vi går med de to parolene vi har gått med under Postkom toget de siste åra. Forsvar arbeidsloven og Nei til privatisering. Mvh Bjørg Dinesen»

SAK 2. Fagbevegelsens historie – studietilbud – mobilisering til deltakelse.

Innledning v/ Kristin Bjørlykke, styremedlem i LO i Trondheim 

I en løpeseddel for studiet, som LO i Trondheim har vært en pådriver for, fremgår følgende:

«Studieforbundet AOF og Høyskolen i Sør-Trøndelag har inngått samarbeid om studiet ’Fagbevegelsens historie. Arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering.’

Dette studiet egner seg spesielt for medlemmer og tillitsvalgte i arbeidstakerorganisasjonene og for studenter som har medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon – og som har interesse for historie og / eller arbeidslivskunnskap.

En generell innføring i fagbevegelsens historie og samfunnsrolle.

Det politiske og ideologiske grunnlaget for fagbevegelsen.

Hvordan arbeidslivet og organisasjonene har forandret seg fra tida rundt 1850 og fram til våre dager.

Hva arbeidstakerorganisasjonene har hatt å si for utviklingen av demokratiet og velferden.

Studiet går over tre semestre, er samlingsbasert og gir 30 studiepoeng.

Det blir til sammen seks samlinger ved HiST i Trondheim og på Sørmarka utenfor Oslo.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, men er du over 25 år og har minst 5 års arbeids­livserfaring derav minimum 3 år relevant arbeid, også søke opptak. Studiestart er 30. september 2015, og søknadsfristen er 15. april 2015. Søknad sendes til HiST.»

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse for studiet, ta allerede nå kontakt med AOF ved rådgiver Arthur Danielsen, telefon 413 01 245 eller e-post arthur.danielsen@aof.no.

Er du interessert, kan du finne mer informasjon, lenke til søknadsskjema m.m. på http://hist.no/fagbevegelsen/

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 10. mars d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med kameratslig hilsen

——————————– —————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag