Share Button

Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheimsvegen 8, forespørsel om regulering fra næring til bolig – Høringsuttalelse fra LO i Trondheim

LO i Trondheim mener ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av den klare oppfatning at dette ikke må skape noen presedens for regulerings­formålet til det store og sammenhengende næringsområdet på Tunga, jfr. våre merknader til kommuneplanens arealdel 2012 – 2024.

Vi viser til brev mottatt 03.12.15 fra Trondheim kommune, byplankontoret, vedlagt mottatt planforespørsel datert 30.04.15 og 25.09.15, og sak behandlet av bygningsrådet 03.11.15, hvor følgende framgår:

Det er mottatt en forespørsel om omregulering av Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheims­vegen 8, der tiltakshaver ønsker å omregulere fra næringsformål til boligformål. Forespørsel­en er sendt inn av Plansmia AS som forslagsstiller, på vegne av grunneier Skibnesgruppen (Travbanevegen 6 og 6b) og Selbekk eiendom AS (Gildheimsvegen 8).

På bakgrunn forespørselen ble det utarbeidet en sak til bygningsrådets møte 03.11.15 sak 158/15. Det ble gjort et vedtak om at saken sendes tilbake til administrasjonen, som skal sende den til uttale til relevante parter som skal høres i spørsmål om omregulering fra nær­ing til bolig, ref. strategisk næringsplan. Når uttalelser er innhentet skal saken fremmes til politisk behandling på nytt. Forespørselen sendes derfor på høring til LO i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Det settes en frist for uttalelse på 3 uker etter at dette brevet er mottatt.

 

LO i Trondheims kommentar

Det aktuelle området er relativt lite med et areal på 11 daa, hvor trykkerivirksomheten Skipnes Kommunikasjon AS med om lag 24 ansatte er lokalisert i Travbaneveien 6. En annen del av Skipnes-gruppens som produserer etikett og emballasje i selskapet Skipnes Etikett AS, flyttet høsten 2014 inn i større og mer egnede lokaler ved Ladebekken 6. Denne delen av Skipnes-gruppen har også om lag 24 ansatte, og virksomheten forventer ytterligere vekst. Skipnes-gruppen har tilført Trondheim viktige arbeidsplasser, og har som vi kjenner til næringsmiddelindustri i Norge som viktigste hovedkundegruppe, samt i Sverige og Danmark. Skipnes-gruppen satser også offensivt på å bruke miljøvennlig sjøtransport for frakt av sine produkter.

 

Skipnes-gruppen ønsker å omregulere sine eiendommer i Travbanevegen 6, samt Travbanevegen 6 B fra industri / næring til boligformål. Dagens beliggenhet er preget av boliger med små næringseiendommer innimellom, som ifølge bedriften er lite attraktivt for vekst og næringsutvikling. Ønsket om omregulering er knyttet til framtidig drift og videreutvikling av Skipnes-gruppens trykkerivirksomhet. Skipnes-gruppen ønsker å flytte denne virksomheten til nye og mer egnede lokaler. Det ønskes et mer sen­tralt beliggende næringsområde med gode og store nok arealer med bedre infra­struktur samt kryssløsninger av høy standard. Ved formålsendring på eiendomm­ene og salg av disse, ønsker Skipnes-gruppen å få nok kapital til å kunne investere i et nytt og moderne produksjonsanlegg for trykkerivirksomheten i Trondheim.

 

Vi har kontaktet Fellesforbundet avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge. Fagforen­ingen er veldig opptatt av at denne omreguleringen blir noe av så Skipnes- gruppen får kapital til å bygge et nytt trykkeri for sine virksomheter. Grafisk har om lag 20 medlemmer som jobber i disse to bedriftene i dag.

 

Med bakgrunn i overnevnte mener LO i Trondheim at ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av den klare oppfatning at dette ikke må skape noen presedens for reguleringsformålet til det store og sammenhengende næringsområdet på Tunga, jfr. våre merknader til kommuneplanens arealdel 2012 – 2024.

 

 

Vennlig hilsen

 

 

——————————                                             ———————————–

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen /s/

leder                                                                         1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216

e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no