Share Button

Trondheim kommune, Byplankontoret

P.b. 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Nardovegen 12 og 14 (gårdsnr/bruksnr: 68/191 og 68/246), spørsmål om uttalelse til formålsendring fra næring til bolig – uttalelse fra LO i Trondheim

——————————————————————————————————————–

Arealet mellom Nardovegen og Torbjørn Bratts veg inneholder gode og sammenhengende nærings­arealer. Vi ønsker derfor ikke at kommunen imøtekommer forespørsel om formålsendring for Nardovegen 12 og 14 fra næring til bolig.

————————————————————————————————————————-

Vi viser til brev 05.07.19 fra Trondheim kommune, vedlagt kart med plangrense og foreløpig planbeskrivelse. Frist for uttalelse er satt til 15.08.19.

 

Bakgrunn for saken: Byplankontoret har mottatt et planinitiativ fra SiT Tapir AS om formålsendring av reguleringsplan fra næringsformål til boliger for studenter på en tomt på 11.450 m2. Plankonsulent er WSP Norge AS. Før saken fremmes for politisk behand­ling i bygningsrådet, ønskes en uttalelse fra Næringsforeningen i Trond­heim og LO i Trondheim.

 

Uttalelse til saken fra LO i Trondheim:

Gjeldende eiendom er i Kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 vist som eksister­ende næringsbebyggelse. Det fremgår også av den foreløpige planbeskrivelsen. Her fremgå videre at «Det er ønske om å transformere planområdet fra næring til boligformål. Ved omregulering av dagens næringsområde med reduksjon av avsatt sentralt næringsareal vil næringslivet bli berørt.»

Eiendommen Nardovegen 12 og 14 er en del av et større næringsområde som strekker seg fra rundkjøringen Strindvegen – Dybdahls veg – Torbjørn Bratts veg i nord til Nardo­krysset og Omkjøringsveien i sør. I dette området er det en variert sammensetning av næring. På de omkringliggende arealene finnes kontorer, salg, service- og hånd­verks­bedrift­er, bensinstasjon og trykkeri.

Arealet mellom Nardovegen og Torbjørn Bratts veg inneholder gode og sammenhengende nærings­arealer. Vi ønsker derfor ikke at kommunen imøtekommer forespørsel om formålsendring for Nardovegen 12 og 14 fra næring til bolig.

 

Vennlig hilsen

 

———————————-                                    ————————————          

John-Peder Denstad                                              Svein Åge Samuelsen

leder                                                                           1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no