Share Button

Miljøpakken handlingsprogram 2021-24 – høring av Miljøpakkens brukerutvalg – uttalelse fra LO i Trondheim.

————————————————————————————————

 • Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneom­bud og hovedverneombud i slike virksomheter.
 • Kap. 3 Evaluering av måloppnåelse: LO i Trondheim er bekymra for realismen i null­vekstmålet, som er nedfelt i bymiljøav­talen. Store veiutbygginger i og rundt byen gir grunn til å tro at biltrafikken vil øke, ikke minst gjelder dette E6 øst. På bakgrunn av dette er vi skeptiske til å bygge Byås­tunnelen, et prosjekt vi mener ikke bør prioriteres i planperioden.
 • Kap.5 Føringer for handlingsprogrammet: Vi mener at investeringer i Miljøpakken må medføre en langsiktig vedlikeholdsplan med tilhørende midler. Dersom det stadig settes nye krav, med nye anlegg og om­råd­er, så vanskeliggjør det prioritering og kan gå utover generell standard på vedlikehold.
 • Kap. 7 Hovedveger: LO i Trondheim er glade for at Nydalsbrua nå ser ut til å bli en realitet, dette har vært en flaskehals i Trondheim i flere tiår.
 • Kap. 7 Hovedveger: LO i Trondheim etterlyser en realisering av en planfri fotgjenger­kryssing av rv. 706 ved Tollboden, og vil støtte at dette prosjekteres og kommer inn under Handlingspro­grammet 2021-2024.
 • Kap. 8 Lokale veger: Vi har følgende konkrete forslag på tiltak for å vedlikeholde / opp­gradere veinett strekninger og / eller bedre vegbelysningen for kollektivtrafikken:
 • Grøsetbakken fra Bynesveien (715) til Klefstadhaugvegen
 • Gamle Jonsvannsveien fra Ramstad til Jonsvannsveien
 • Ringvålvegen fra Kongsvegen til Sørmoen
 • Johan Tillers vei fra Industriveien til Vestre Rosten
 • Ratesvingen med snuplass i Fossegrenda
 • Strekningen over Bostad til og fra Klæbu
 • Kap. 8 Lokale veger: For LO i Trondheim er det viktigste at kollektiv- og nyttetrafikkens framkommelighet prioriteres, og at den traséen som velges i Elgeseter gate gjør det mulig å erstatte dagens metrobuss med en baneløsning på lengre sikt.
 • Kap. 11 Kollektivtransport: LO i Trondheim mener Gråkallbanen må tas tilbake i offentlig eie, når avtalen med Boreal går ut i 2025.
 • Kap. 11 Kollektivtransport: Det er diskutabelt om det er riktig med kantstopp for holdeplasser fv. 950 Skovgård – Malvik grense.  
 • Kap. 12 Trafikksikkerhet: Vi etterspør hvem som deltar fra brukerne i trafikksikker­hetsarbeidet knyttet til trafikksikkerhetsplanen.
 • Kap. 12 Trafikksikkerhet: LO i Trondheim har følgende konkrete forslag til trafikk­sikkerhetsutbedringer:
 • Gatebelysning Leinstrandvegen (707) fra Nypvang skole til Spongdal
 • Rekkverk i Leinbakkan ved Friskgården på Byneset, en skolerute-trasé, hvor det i høyeste grad er viktig med sikkerhet.
 • LO i Trondheim ber om at det planlegges og bygges egnet trasé for myke trafikanter i Lundvegen.
 • Kap. 12 Trafikksikkerhet: LO i Trondheim mener det ikke er akseptabelt å planlegge for bussholdeplasser på E6 mellom Tonstad og Kroppanbrua.
 • Kap. 16 Øvrige innsatsområder: LO i Trondheim mener avsatt beløp på 1,0 millioner kroner pr. år i perioden 2021 – 2024 under Øvrige innsatsområder – Nær­ings­tran­sport er et lite beløp. Vi etterspør informasjon om hvem som deltar i den ned­satte gruppa for næringstransport. Vi kjenner ikke til at noen fra fagbevegelsen del­tar. Vi ber om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

Vi viser til brev/e-post datert 17.04.20 til Miljøpakkens brukerutvalg fra Miljøpakkens sekre­tariat v/ Hilde Gullteig Lien, vedlagt Handlingsprogram 2021-24, Miljøpakken, Høringsutkast 17. april 2020

I brevet fra Miljøpakkens sekretariat framgikk følgende: Miljøpakken har utarbeidet forslag til handlingsprogram for perioden 2021-24 som sendes på høring til Miljøpakkens brukerutvalg. Hand­lingsprogrammet behandles politisk i bystyret i Trondheim, kommunestyrene i Stjørdal, Malvik og Melhus, og i Trøndelag fylkesting i perioden 15.-18. juni.

Handlingsprogrammet er utarbeidet for å avklare omforente rammer for planlegging og utbygging av tiltak i Miljøpakken de nærmeste fire årene, og er utarbeidet på bakgrunn av etatsinnspill fra partene i byvekstavtalen. Handlingsprogrammet rulleres årlig, og første år vil være innspill til statsbudsjett og Miljøpakkens årsbudsjett 2021.

I brevet fra Miljøpakken bes det om at uttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat v/ Hilde Gullteig Lien (tlf. 95050354) i e-post hilde-guldteig.lien@trondheim.kommune.no innen 4. mai 2020. Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk behandling. Vår uttalelse oversendes 07.05.20, etter avtale om utsatt høringsfrist. Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Generelt

LO i Trondheim er glad for den tilrettelegginga for kollektivreisende og myke trafikanter Miljøpakken legger opp til. Det er positivt for bevisstgjøringa som Miljøpakken fører med seg med tanke på bolig- og næringsutvikling, og muligheten til å treffe klima- og miljøbevisste valg for både offentlige etater, bedrifter og enkeltmennesker.

Kap. 3 Evaluering av måloppnåelse.

0-vekstmålet

Det fremgår av høringsutkastet at trafikken var høyere i 2019 enn i 2018, men ikke høyere enn i 2016 som er utgangspunktet for bymiljøavtalen. Det sies videre at byindeksen og antall passeringer gjennom Miljøpakkens bomstasjoner og bomstasjonen langs E6 på Ranheim vis­er trafikkvekst i Trondheim i 2019 på mellom 1 % og 2 % sammenlignet med 2018. Refer­anseåret for byvekstavtalen er 2019. LO i Trondheim er bekymra for realismen i nullvekstmålet, som er nedfelt i bymiljøavtalen. Store veiutbygginger i og rundt byen gir grunn til å tro at biltrafikken vil øke, ikke minst gjelder dette E6 øst. På bakgrunn av dette er vi skeptiske til å bygge Byåstunnelen, et pro­sjekt vi mener ikke bør prioriteres i planperioden.

Kapittel 5. Føringer for handlingsprogrammet

Det fremgår at midlene skal representere økt innsats / verdi, og at tiltakene som finansieres av Miljøpakken ikke skal erstatte andre offentlige eller private bevilgninger. Det sies at tiltak­ene representerer en ekstra innsats som ikke ville ha blitt gjennomført uten Miljøpakkens finansiering. Videre at Miljøpakken ikke finansierer drift og vedlikehold med unntak for til­skudd til drift av kollektivtrafikk, ekstra vinterdrift av sykkelveger og eventuelt andre tiltak som Kontaktutvalget godkjenner.

Trondheim Bydrift skal levere et så godt tilbud som mulig til Trondheims befolkning. Alle ny­investeringer må derfor ha et medfølgende driftsbudsjett. Utbygging av eksempelvis Snar­veier uten driftsmidler vil på lang sikt gi et dårligere tilbud og frustrasjon blant innbyggerne. Dette mener vi er dårlig bruk av midler.Vi mener at investeringer i Miljøpakken må medføre en langsiktig vedlikeholdsplan med tilhørende midler. Dersom det stadig settes nye krav, med nye anlegg og områder, så vanskeliggjør det prioritering og kan gå utover generell standard på vedlikehold.

Kapittel 7 Hovedveger

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger. Gamle Sluppen bru har «gått ut på dato» for mange år siden. Brua er svært smal. Det er få cm klaring mellom rekkverk og to større kjøretøyer når disse møtes på brua. På vestsida ender brua rett inn i et lysregulert kryss som i rushtid medfører lengre saktegå­ende kø. Det må komme ei ny tidsmessig bru som tåler dagens trafikkmengde og vekter kjøretøyer har.

Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal. Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for en evt. Byåsen-tunnel.

Lokalpolitisk er det vedtatt å avsette 1100 mill. kr (2017-kr) som tilsvarer 1175 mill. kr i 2019-kr. I høringsutkastet fremgår forventet behov i handlingsprogramperioden, iht. til styringsramme 1220 mill. 2019-kr (Prop. 110 S (2018-2019).

LO i Trondheim er glade for at Nydalsbrua nå ser ut til å bli en realitet, dette har vært en flaskehals i Trondheim i flere tiår.

Rv. 706 Økt kapasitet Brattøra – kryssing Nordre Avlastingsvei. Bystyret ba rådmannen under behandlingen av Miljøpakkens årsbudsjett 2018 om å se på mulig­hetene for en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden. Dette gjelder rv. 706, jfr. fjorårets høringsutkast til handlingsprogram kap. 6 Hovedveger og kap. 18. Beskrivelse av ubundne prosjekter. Vi kan ikke se at dette er omtalt i det foreliggende forslag til Handlingsprogram 2021 – 2024.

Det er ønskelig å øke kapasiteten for biltrafikk på rv. 706 mellom Ila og Strindheimtunnelen, blant annet for å unngå unødig gjennomgangstrafikk i Midtbyen. På Brattøra er det kapasi­tetsproblemer i rushtida og lite rom for mer trafikk. Dagens situasjon bidrar til store køer som gir en lite effektiv næringstransport.

I fjorårets høringsutkast ble det foreslått å avsette 0,5 millioner kr. til forprosjekt i 2019, for å utrede mulige endringer som kan gjøres i kryssene og gangfeltene for å øke kapasiteten på vegen. Det ville rettes spesielt fokus på gangkryssingen ved Tollboden hvor det ses på alterna­tiver til dagens løsning.

LO i Trondheim etterlyser en realisering av en planfri fotgjengerkryssing av rv. 706 ved Tollboden, og vil støtte at dette prosjekteres og kommer inn under Handlingsprogrammet 2021-2024.

Kapittel 8. Lokale veger

LO i Trondheim anser det som viktig med konkrete forslag på tiltak for å vedlikeholde / oppgradere veinett strekninger og / eller bedre vegbelysningen for kollektivtrafikken, som samtidig bidrar til å forbedre arbeidsmiljøet, trafikksikkerheten og forebygger skader på materiell.

Vi har følgende konkrete forslag på tiltak for å vedlikeholde / oppgradere veinett strekninger og / eller bedre vegbelysningen for kollektivtrafikken:

 • Grøsetbakken fra Bynesveien (715) til Klefstadhaugvegen
 • Gamle Jonsvannsveien fra Ramstad til Jonsvannsveien
 • Ringvålvegen fra Kongsvegen til Sørmoen
 • Johan Tillers vei fra Industriveien til Vestre Rosten
 • Ratesvingen med snuplass i Fossegrenda
 • Strekningen over Bostad til og fra Klæbu

Elgeseter gate: Vi konstaterer at det er en del diskusjon rundt Elgeseter gate.

For LO i Trondheim er det viktigste at kollektiv- og nyttetrafikkens framkommelighet prioriteres, og at den traséen som velges i Elgeseter gate gjør det mulig å erstatte dagens metrobuss med en baneløsning på lengre sikt.

Kapittel 11. Kollektivtransport

LO i Trondheim finner det gledelig at nødvendige oppgraderinger av Gråkallbanen nå står på programmet, jfr. tabell 9 Tiltaksplan for kollektivtransport 2021 – 2024. Trikken har hatt en god vekst i antall reisende de siste årene, og det er avgjørende at disse investeringene kommer nå for å sikre linjas fortsatte drift.

I utkast til Handlingsprogram 2021 – 2024 fremgår det at Formannskapet (sak 227/18) og Fylkestinget (sak 137/18) har tilnærmet likelydende vedtak på forhold knyttet til langsiktig løsning for Gråkallbanen. Bakgrunnen for saken var at kommunens gjeldende avtaler med Boreal AS om leie av Gråkallbanens infrastruktur hindrer AtB i å konkurranseutsette trans­porttilbudet på banen. Leieavtalene opphører tidligste i 2025 og juridiske forhold knyttet til konkurranseutsetting må avklares i god tid før dette. I vedtakene bes det om at rådmann og fylkesrådmann i samarbeid legger frem en ny sak til politisk behandling som viser anbefalt oppgradering av trikkemateriell og infrastruktur, samt en vurdering av om banen bør søkes utviklet til førerløs drift. Inn mot neste revidering av byvekstavtalen er utredning av modernisering av Gråkallbanen et tiltak som skal vurderes opp mot måloppnåelse.

LO i Trondheim mener Gråkallbanen må tas tilbake i offentlig eie, når avtalen med Boreal går ut i 2025.

Prosjekt holdeplasser FV 950 Skovgård – Malvik grense: I høringsutkastets kap. 20 prosjektdata fremgår konkret beskrivelse av tiltaket og tiltakets omfang.

Det er diskutabelt om det er riktig med kantstopp.  

En bør påse at det ikke blir for mange kantstopp, og de bør ikke ligge flere etter hverandre. Om det bygges kantsopp så ber vi om at det legges gul dobbel sperrelinje fra holdeplassen og bakover for å unngå forbikjøringer av buss på holdeplass.

Kapittel 12. Trafikksikkerhet

Det fremgår av høringsutkastet at Trondheim kommune har igangsatt arbeid med å lage en ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2020-2024, som forventes ferdig vinteren 2020, og som vil være et viktig grunnlag for å kunne prioritere innenfor dette satsingsområdet.

Vi etterspør hvem som deltar fra brukerne i trafikksikkerhetsarbeidet knyttet til trafikksikkerhetsplanen.

LO i Trondheim har følgende konkrete forslag til trafikksikkerhetsutbedringer:

 • Gatebelysning Leinstrandvegen (707) fra Nypvang skole til Spongdal
 • Rekkverk i Leinbakkan ved Friskgården på Byneset, en skolerute-trasé, hvor det i høyeste grad er viktig med sikkerhet.
 • LO i Trondheim mener det ikke er akseptabelt å planlegge for bussholdeplasser på E6 mellom Tonstad og Kroppanbrua.

Bussholdeplass ved Tonstadkrysset E6 ble omsider stengt grunnet trafikksikkerhet i mars 2020. Nå planlegges nye E6 mellom Tonstad og Kroppanbrua med bruk av lignende holde­plass som den som er nedstengt, på grunn av at regionbuss som skal ha mulighet til over­gang. Løsning­en med bussholdeplass på E6 er imidlertid ikke i tråd med vanlig standard for nye nasjonale hovedveier med den aktuelle trafikkmengden. Det å ha personer stående der det ferdes masse biler i full fart er en risiko. Bussholdeplasser skal egentlig ligge på rampene, og avvikende løsning krever godkjennelse av Vegdirektoratet. Tiller-terminalen er knute­punktet på Tiller. Regionbuss betjener på trygg måte City Syd E6 i begge retninger, som også er innen kortere og tryggere gangavstand enn ved Tonstad­krysset. Samtidig betjener langt flere busser dette området i alle aktuelle retninger. Det oppfordres til gjennom informa­sjonskampanjer til å tydeliggjøre overgangsmulighetene bedre.

Vi savner et prosjekt som vi håper kan utredes: Lundvegen på Heimdal, nederst i Lundåsen, er en sterkt trafikkert vei med både helling og kurve. Det er nært metrobussholdeplass, og det er eneste vei til og fra et stort boligområde. Her mangler gangvei og fortau på begge sider av vegen, noe som gjør at busser og biler må dele kjørebane med myke trafikanter. Vi frykter at det skal skje ulykker på grunn av dette.

LO i Trondheim ber om at det planlegges og bygges egnet trasé for myke trafikanter i Lundvegen.

Kapittel 14. Tiltak mot støy

Ved enhver anledning bør det påses at det jobbes aktivt med å høyne fokus på støy og de plager det gir beboere langs veg og brukere av vegen. Kan det for eksempel være slik at de prosjekter som iverksettes eller «betales» fra/av Miljøpakken skal ha dekk som støyer lite og støysvake kjøretøy?

Kapittel 16. Øvrige innsatsområder – Næringstransport

I høringsutkastet fremgår det i kapittel 2 Miljøpakkens mål 8 at «Næringstransporten skal bli grønnere og mer effektiv». I kapittel 3 Evaluering av måloppnåelse fremgår det under mål 8 Næringstransport – grønnere og mer effektiv, at det mangler konkretisering av mål / indikat­orer. Det vises til vurderinger om at næringstransporten er blitt mer miljøvennlig ved at det blir flere elektriske varebiler, men fremdeles en lav andel. Antall varebiler og lastebiler type­godkjent med høy euroklasse øker i alle kommunene. Det fremgår at det ikke er grunnlag for å vurdere om næringstransporten er blitt mer effektiv.

Miljøpakken har fra 2017 har vedtatt et tydeligere ansvar for næringstransport, men i tabell 15 side 33 fremgår det at det kun er avsatt 1 million kroner pr. år i perioden 2021 – 2024.

Flertallet i Bystyret i Trondheim vedtok 26.01.17 følgende under behandling av sak 2/17 Evaluering av Miljøpakken 2016: «Bystyret mener Miljøpakken må ses i sammenheng med regional godsstrategi, slik at næringstransporten blir en del av Miljøpakkens handlings­pro­gram for 2017 -21 med tilhørende evaluering.» I forslag til årsbudsjett 2018 ble det vist til at det også er nedsatt en gruppe med representanter for partene i Miljøpakken, i tillegg til aktører og organisasjoner knyttet til næringstransportbransjen.

En effektiv og velfungerende næringstransport er viktig for samfunnet generelt og bed­rifter spesielt. Samfunnets tilrettelegging og investeringer i gode infrastrukturtiltak for veg, bane og sjø er avgjørende for at næringstransport kan kunne fungere optimalt og miljøvennlig.

LO i Trondheim mener avsatt beløp på 1,0 millioner kroner pr. år i perioden 2021 – 2024 under Øvrige innsatsområder – Nær­ings­tran­sport er et lite beløp. Vi etterspør informasjon om hvem som deltar i den ned­satte gruppa for næringstransport. Vi kjenner ikke til at noen fra fagbevegelsen del­tar. Vi ber om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

Med vennlig hilsen

———————————–                                  —————————————————–

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen

leder LO i Trondheim                                            1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus, Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / Hjemmeside: www.loitrondheim.no 

Kopi:    – LOs regionkontor i Trøndelag – trondelag@lo.no

– Fagforeninger og verneombud som har gitt kommentarer