Share Button

– LO Trondheims høringssvar

LO Trondheim anser at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil påføre norsk arbeidsliv store, og kanskje ubotelige skader. Endringene vil undergrave fagforeningenes rolle, svekke arbeidsfolks trygghet og forutsigbarhet og øke andelen løsarbeidere. Forslaget vil bidra til å øke andelen helseskadelige arb­eidstidsordninger med resultat økt risiko for arb­eidsulykker og ulykkeshend­el­ser som rammer tredjeperson, økte helseplager og flere uføre. Forslaget til end­ringer gjør at arbeidslivet blir mindre familie­venn­lig og bidrar til å øke de økon­omiske forskjellene i Norge. Endringene bidrar også til å forskyve den allerede skjeve maktfordel­ingen i arbeidslivet ytterligere i arbeidskjøpernes favør.

Vi råder regjeringen til å trekke endringsforslagene tilbake.

Her finner du LO i Trondheims høringssvar til regjeringas forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.  Det er tillatt for deg selv, din klubb eller forening å sende inn høringssvar, og ønsker du å bruker hele eller deler av vårt høringssvar som mal, så gjør gjerne det. Da laster du ned word-dokumentet til din pc, åpner det og setter inn det navn du sender som, enten deg selv eller din klubb eller forening alle steder hvor det står LO i Trondheim.

Word-versjon til bruk for andre, bare sett inn eget navn, eller navn på klubb eller forening. Enkeltpersoner kan også sende inn.Høringsuttalelse-arbeidsmiljøloven

Word: Høringsuttalelse fra LO i Trondheim til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – 02.09.14

Pdf: Høringsuttalelse fra LO i Trondheim til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – 02.09.14

Adresse for å sende høringssvaret er:

Arbeids- og sosialdepartementet

Akersgata 64

Postboks 8019 Dep.

0030 Oslo

E-post: postmottak@asd.dep.no  Departementet understreker at de gjerne vil ha alle svar elektronisk.

 

Regjeringen skriver: Vi ber om at høringsmerknader fortrinnsvis blir sendt elektronisk til postmottak@asd.dep.no.