Share Button

VEGGAVISA nr. 2-2019

Bystyret skal 31.01.19 behandle forslag til detaljregulering av Haakon VII’s gate 14, 3 km øst for Trondheim sentrum. Planområdet er 37,2 dekar. Forsvaret har tidligere hatt deler av sin virksomhet på tomta, knyttet til lager, kontor og garasjer. Planens hensikt er å omregulere et industri / næringsareal til boligformål, og tilrettelegge for leilighetsbygg, punkthus, rekkehus og barnehage. Planen fremmes til tross for at den avviker fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 på arealbruksformål, fra gjeldende kommunedelplan for Lade/Leangen/Rotvoll og fra gjeldende reguleringsplan hvor planområdet er regulert til industriformål og gangvei.

Bystyret i Trondheim vedtok 21.05.15 at det skal være 2000 dekar bebyggbar næringsareal reserve i Trondheim. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette vedtaket følges opp i praksis, til tross for Formannskapets vedtak 05.01.16: ”Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny næringsetablering. Tilgang på nok og riktig næringsareal er svært viktig for å sikre nyetableringer og muligheter for utvidelse av allerede etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruktur, derfor må nytt næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kostnader for utvikling av arealet til riktig formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trondheimsregionen. Formannskapet ber derfor Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal.”

Overnevnte ble fulgt opp i et strategiarbeid for næringsarealutvikling, ledet av kommunens administrasjon. Her fremkom at området i østre del av Lade / Leangen er av interesse for å videreutvikles til fremtidig industri- og næringsareal, tett på vei og jernbane: «De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder med fokus på bolig / urbane kvaliteter». Forslaget om å omregulere Haakon VII’s gate 14 samsvarer ikke med dette.