Share Button

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever enda i mange år i påvente av en gjenn­omkjø­r­ings­terminal. Fagbevegelsen lever godt med bystyrevedtak 4. februar 2021 om Logistikk­nutepunkt i Trondheimsregionen etter forslag fra SV, AP, MDG, SP og Rødt:

Bystyret gir følgende uttalelse til Jernbanedirektoratet om mulighetsstudie for Heggstadmoen og ende­lig anbefaling om lokalisering og utforming av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen:

Hovedmålet er større an­del gods over fra veg til bane for å nå våre klimamål, økt trafikksikkerhet og mindre behov for fremtidige vei­ut­bygg­inger. For å oppnå dette er man avhengig av å øke kapasiteten mellom Oslo og Trondheim og en effektiv gods­termi­nal som kan konkur­rere med gods på vei. Da må vi få til en helhetlig løsning som bygger på de faktiske gods­strømm­ene internt i region­en og inn til regionen, i et langt tidsperspektiv. Det må være en effektiv gjennomkjørings­terminal med utvidelses­muligheter slik at terminalen kan bygges i et 100-årsperspektiv.

1. Bystyret an­befaler at det etableres en gjennomkjøringsterminal sør for byen.

2. Bystyret viser til tidligere vedtak og utredninger om godsterminal for Trondheimsregionen på Torgård og mener dette alternativet må være med videre i arbeidet fordi:

a) Torgård kan på sikt utvikles til en gjenn­omkjøringsterminal som gir en mer effektiv drift for operatørene og næringen. b) Grossist- og logistikk­virksom­het­ene har etablert seg nært Torgård på østsiden av E6. Bystyret vil minne om at de har gjort dette etter tydelige poli­t­iske signaler fra sittende regjering om at ny terminal skulle etableres på Torgård. c) Tulluan er planlagt som et nytt stort næringsområde i Trondheim. Veisystemene mellom Tulluan og Torgård er i ferd med å utbedres og koblingen mellom Tulluan og et logistikknutepunkt på Torgård vil øke nytteverdien av Tulluan. d) Torgård har areal til utvidelse for fremtidige behov.

3. Bystyret mener Jernbanedirektoratets planer for en godsterminal for Trøndelag på Heggstad­mo­en i form av en sekketerminal ikke er en fullgod løsning

En slik løsning er ikke egnet for å løse næringens og sam­funnets behov på lang sikt. En løsning på Heggstadmoen vil innebære store ulemper for beboere i om­rådet, frem­tid­ig sentrumsutvikling på Heimdal og dagens veisystemer i området er til dels uegnet for de volum­ene en gods­termin­al vil utløse. Det er flere viktige forhold som ikke er tilstrekkelig utredet, og følgende forhold må avklares før det kan besluttes om Heggstadmoen kan brukes som logistikknutepunkt. a) Det må utredes om Heggstadmoen kan videreut­vikles til en gjennomkjøringsterminal før den er aktuell. b) Kommunen mister nær­ingsareal som det allerede er man­g­el på. Konsekvenser ved tap av næringsareal må utredes, både direkte tap som følge av etablering av gods­terminal og ringvirkninger ved at godsterminalen vil medvirke til at det blir press på nærliggende næringsareal til lo­gistikk og godsrelaterte formål. c) Trafikksitua­sjonen på hele Heimdals­området vil bli påvirket. Trafikale konsekven­s­er og mul­ige avbøtende tiltak må utredes fordi lokaliseringen vil endre trafikkmønsteret og påvirke Heimdalsom­råd­et. Kost­nader knyttet til utvidelse av veisystemene må syn­liggjøres og dette må legges inn i totalkostnaden for pro­sjektet. d) Det må gjennomføres mer detaljerte støyut­redninger. Det må dokumenteres at avbøtende tiltak er gjenn­omførbare, slik at eksister­ende boliger og annen støyfølsom bebyggelse ved terminalen og langs transportveier støy­skjermes. Kostnader knyttet til dette må synliggjøres og legges inn i totalkostnaden for prosjektet. e) Det må være en prosess som er bredt lokalt og regionalt forankret, og som sikrer en helhetlig godsløsning for Trondheim og Trøn­delag. f) Utvidelsesmulighet­er og muligheter for etablering av samlastere ved en terminal på Heggstadmoen må utredes for å vise at en terminal kan dekke behovene i et 100-årsperspektiv.

4. De ulike alternativene må vurderes opp mot de samme kriteriene slik at beslutningen kan tas på bak­grunn av lik informasjon.

5. Bystyret anbefaler at det jobbes videre med å få mer gods over på bane,

investeringer knyttet til flere helhetlige krysningsspor på det norske jernbanenettet, og på sikt dobbelt­spor mellom Oslo og Trondheim, er en forutsetning for at dette skal lykkes. 

6. Bystyret vil understreke be­hovet for å beholde til­strekkelig baneareal på Brattøra

til å kunne håndtere framtidig persontrafikkvekst. Det må også sikres tilstrekke­lig areal for å håndtere omlasting fra båt til bane.

7. Bystyret vil understreke at en flytting av aktivitetene fra Brattøra til Heggstadmoen ikke reelt

bidrar til økt by- og tettstedsutvikling siden de økte mulighetene på Bratt­øra motvirkes av reduserte utvik­lingsmuligheter på Heimdal;

8. Bystyret mener det er vik­tig at det ikke bånd­legges store arealer over tid

som ikke kan dispon­eres til byutvikling i påvente av nasjon­ale beslutninger knyttet til jernbane­in­vesteringer;

9. Bystyret mener grunn­forholdene må kartlegges for begge områdene

og kost­nader knyttet til utbedring og stabilisering av disse må komme klart frem;

10. Logi­stikk­nute­punk­tet forutsettes sikret fullfinansiering i kommende NTP 2022-2033

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no