Share Button

Til streikende ved St. Olavs hospital

Vi registrerer at LO Stat har tatt ut i streik i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Dere fører en viktig kamp mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening. Vi støtter dere fullt ut for at kampen dere fører leder frem til seier.

LO-kongressen vedtok i 2017 «I tillegg er det viktig at minimumsnivået som innbetales innenfor OTP heves. LO vil arbeide for at obligatorisk tjenestepensjon forbedres med opptjening fra første krone. Arbeidsgiver skal være pliktig å melde alle arbeidstakere inn i ordningen, uavhengig stillingsprosent og arbeidsperiode.» Pensjon fra første krone var en av parolene i årets 1. mai tog i Trondheim.

Kostnadene ved å innføre pensjon for alle i sykehusene er ca. 100 millioner kroner, en liten del av all samlet lønn i sykehusene i Norge på 60 milliarder kroner. For deltidsansatte utgjør det imidlertid mye penger. En ansatt i 19 % stilling og årslønn 19 % av 450.000 kroner – 85.500 kroner – vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning. En deltidsansatt under 20 % kan ved uførhet tape 70.000 kroner i året, fra tidspunkt for uførhet til pensjonsalder. I tillegg mister den ansatte alderspensjonsopptjening som ligger inne i en uføreforsikring. Ved tidlig død, vil familie og barn miste etterlattepensjon på inntil 20.000 kroner i året. Det er diskriminerende at de lavest lønte ved sykehusene ikke får pensjonsopptjening. 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger. Derfor gjelder streiken både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Lykke til i kampen dere fører.

Med kameratslig hilsen

——————————-

John-Peder Denstad                                                          

Leder LO i Trondheim 

                                                      

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no