Share Button

FRITT RETTSRÅD

– Tilbud om gratis muntlig juridisk rådgivning

—————————————————————————————————————–

LO i Trondheim har i mange år hatt et tilbud om gratis juridisk rådgivning til medlemmer av fagforeninger som er tilsluttet LO i Trondheim.

Fra starten 12. august 1987 og frem til utgangen av desember 2018 har 3.355 personer benyttet tilbudet om FRITT RETTSRÅD.

Tilbudets innhold.

Tilbudet består i muntlig rådgivning ved en gratis konsultasjon på inntil 20 minutter med advokat fra advokatkontoret ADNOR. Konsultasjonen foregår i kontorlokalene til ADNOR i Dronningens gate nr. 9 hver torsdag fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

Det gis juridisk bistand på alle livets områder bortsett fra saker som angår tariff- og arbeidsrettslige forhold og yrkesskader.

NB: Når det gjelder spørsmål av tariffrettslig art, må du kontakte din fagforening eller forbund.

Som eksempler på saker som kan tas opp kan nevnes inngåelse av ektepakt, samboavtale, skifte av eiendeler i forbind­else med skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordeling, dødsboskifte, arv, testament, oppsigel­ser i husleieforhold, salg av leilighet, erstatning i forbindelse med mangler ved kjøp av fast eiendom, skattespørsmål osv.

Bestilling av tid for konsultasjon.

For å avtale et møte, ta kontakt med tillitsvalgt i din fagforening / klubb som deretter kontakter LO i Trondheim på følgende telefonnumre: Tlf. 73 – 80 73 14 eller tlf. 995 14 216 eller e-post post@loitrondheim.no .

 

Med kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                       1. nestleder / sekretær