Share Button

Kommentarer til utkast til sluttrapporter fra HUS arkitekter AS og Rambøll AS fra LO i Trondheim – 08.12.17

LO i Trondheim
Trondheim 8. desember 2017

Trondheimsregionen
v/ Esther Balvers – esther.balvers@trondheim.kommune.no

HUS arkitekter AS / Plan arkitekter AS
v/ Lars Christian Koren Hauge – lck.hauge@husark.no
v/ Ola Bettum – ob@inby.no
v/ Tormod Olsen – tormod@plan.no
v/ Elise Villanger – e.villanger@husark.no

Rambøll AS
v/ Lars Arne Bø – lars.arne.boe@ramboll.no
v/ Svein Rasmussen – svein.rasmussen@ramboll.no
v/ Eirik Gerhard Lind – eirik.lind@ramboll.no

Vår ref.: Mine dokumenter/korrespondanse/2017/ Kommentarer til utkast til sluttrapporter fra HUS arkitekter AS og Rambøll AS fra LO i Trondheim – 08.12.17.

Strategi for næringsarealutvikling –

kommentarer til utkast til sluttrapporter fra HUS Arkitekter AS og Rambøll AS vedrørende utredninger av henholdsvis Fortetting på næringsareal i Trondheim og Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim.
———————————————————————————————————
Styret i LO i Trondheim har gjennomgått og drøftet notat / utkast til rapport fra HUS arkitekter AS vedrørende fortetting på næringsareal (Tunga, Fossegrenda, Heggstadmoen / Torgård), jfr. referat fra møtet 16. november 2017 med HUS arkitekter AS, og rapport datert 16.11.17 fra Rambøll AS, jfr. referat fra drøftingsmøte med Rambøll AS 21.11.17 om utkast til rapport Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim (Nyhavna, Lade / Leangen, Tempe / Sluppen).

LO i Trondheim er generelt opptatt av at det fra kommunens side gjennom arealpolitikken legges vekt på å finne gode løsninger som ivaretar hensynet til miljø og klimautfordringer, arbeidsplasser i et mangfoldig arbeidsmarked, industriproduksjon, levelige vilkår for både store og små virksomheter, tilrettelegging for nyetableringer, transportutfordringer og potensialet som ligger i å overføre gods fra vei til båt og bane.

LO i Trondheim mener spesielt at Trondheim kommune må sikre at industriareal og areal for annen tyngre næringsvirksomhet ikke omreguleres til boligbebyggelse og sentrumsformål. Politikken må stimulere til næringsutvikling og ikke tomtespekulasjon. Kommunen må gjennom arealpolitikken unngå samlokalisering av tyngre næringsliv og bolig. Dette vil før eller siden gi konflikter og presse bort bedrifter.  Omregulering fra næringsbebyggelse til sentrumsformål eller boligbebyggelse vil i praksis føre til at industri og tyngre næringsvirksomhet ikke vil overleve. Det samme vil skje med annen næringsvirksomhet fordi tomte- og leiepriser vil ta utgangspunkt i markedet for bolig, ikke næringseiendom. ”Rett virksomhet på rett sted” må fokusere på bedrifters funksjon mer enn på et ”dødt” arealtall og også på behovet for nærhet til jernbane og til kaikant med sjøtransport.

Våre kommentarer til utkast til rapporter er i grove trekk følgende:

Nyhavna:
        All virksomhet som er avhengig av kaikant og ønsker å satse videre på bruk av sjøtransport må ligge der.
        Det er særlig viktig å hensynta arealbehov for å oppnå god logistikk og sikkerhetsløsninger basert på infrastruktur med kai og sjøtransport for å få råvarer effektivt og klimavennlig inn til bedriftene og produkter ut fra bedriftene.
        Det er mulig vi kan åpne for boliger øst for Maskinistgata.
        Det kommer ikke tydelig nok frem men vi oppfatter og er enig i at Norcem AS, Weber Leca AS og Unicon AS må ligge der de ligger, ved Ladehammerkaia og Ormes Langes vei og ytterst på Transittkaia.
        Rapporten gir ikke svar på eller viser til utredninger som sannsynliggjør mulighet for å anlegge ny industrihavn.
        Rapporten svarer ikke på hvor stor avstanden fra eventuelle boliger på Nyhavna til Pir 2 må være for å ivareta hensynet til støykrav.

Lade Leangen: 
        Det er spesielt området som ligger øst som er av interesse for å videreutvikle til fremtidig næringsareal, tett på vei og jernbane. Resten av området ender vel opp med bolig / plasskrevende butikker.

Tempe / Sluppen:
        Her må planverket endres bort fra å skulle ivareta såkalt byomforming til areal for næringsbebyggelse med industri og servicebedrifter, dette gjelder del 1 sør for kryss inn til Sorgenfri, og del 2-4. Dette er områder som ligger tett ved veinettet, er lett tilgjengelig fra ulike bydeler i Trondheim, har god dekning for kollektivtransport og har et godt potensiale for fremtidige bedrifter adskilt fra bolig. Det er et viktig område å ivareta for fremtidig næringsutvikling.

Tunga: 
        Det er viktig med hovedfokus på å bevare næringsmiddelindustri som produksjonsanlegget til TINE og sørge for ekspansjonsmuligheter for disse bedriftene, som også ligger gunstig til når det gjelder infrastruktur / veinett tett ved.
        Rapporten bør også rette fokus på nyinnflytta industri i området, eksempelvis Autronica Fire and Security AS i Bromstadvegen 59, og potensialet for videre etablering av flere større virksomheter i området.
        Sluttrapporten bør gi en konkret opplisting av bedrifter i området sett i sammenheng med den klassifisering av virksomheter som er gjort. Dette gjelder også for Fossegrenda, Heggstadmoen og Torgård.
        Sluttrapporten bør synligjøre fortettingsmuligheter ut fra konkret kartlegging av bedrifter, deres tomtestørrelse, funksjon og arealbehov. Dette gjelder også for Fossegrenda, Heggstadmoen og Torgård.

Fossegrenda: 
        Dette er et typisk område for service- og håndverksbedrifter som er avhengig av nærhet til by og bydeler. Det bør med fordel ses på muligheter for å samle like bedrifter for å oppnå stordriftsfordeler på kostbart utstyr og et tettere samarbeid.

Heggstadmoen / Torgård:
        Dette er det mest usikre området og området er dårlig beskrevet. Fremtidig plassering av godsterminalen er en stor usikkerhetsfaktor som må avklares. Dette er avgjørende for utviklingen av hele området.
        Planforslag for Heggstad, 199 / 110 m. fl., ble i juli 2017 lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som det ble sendts på høring med høringsfrist 04.09.17. Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS som plankonsulenter, på vegne av forslagstiller Trondheim kommune, Eierskapsenheten. Hensikt med planen er at et knapt 410 daa stort område på Heggstadmoen skal videreutvikles, basert på de virksomhetene som er lokalisert der i dag, samt for å etablere nye områder for næring. Reguleringsplanen skal gi bedre arealutnytting og et estetisk løft innenfor eksisterende næringsområder, med nye arealer til Renholdsverket, nye vegløsninger og nye næringsarealer.

Vennlig hilsen

——————————                                ———————————
John-Peder Denstad                                        Svein Åge Samuelsen /s/
leder                                                        1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim / Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus / Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Kopi: LO i Trøndelag – sørtrondelag@lo.no / trondelag@lo.no; NiT v/ Børge Beisvåg – borge@nitr.no; Trondheim kommune v/ kultur og næring – birger.elvestad@trondheim.kommune.no; Entreprenørforening Bygg og anlegg Trøndelag / Håndverkerforening Trondheim v/ Kristian Dahlberg Hauge – kdb@eba.no; Trondheim kommune Byplankontoret v/ Jofrid Burheim – jofrid.burheim@trondheim.kommune.no; Trondheim Havn v/ Tove Kulseng – kulseng@trondheimhavn.no;