Share Button

Til

Sør-Trøndelag fylkeskommune

v/ prosjektleder Bjørn-Arve Raanes

Hele høringsuttalelsen Forslag til Regional Godsstrategi – høringsuttalelse fra LO i Trondheim – 16.02.17 (1)

Forslag til Regional Godsstrategi – høringsuttalelse fra LO i Trondheim

Vi viser til brev datert 09.02.17 fra Sør-Trøndelag fylkeskommune vedlagt forslag til Regional Godsstrategi ut til høring. Forslaget er laget med utgangspunkt fra Workshop hvor blant annet LO i Trondheim deltok den 18.01.17 i regi av Fylkeskommunen.

Det bes om tilbakemeldinger innen torsdag 16.02.17.

I brevet fra fylkeskommunen fremgår det at endelig utgave vil bli en del av rapporten og skal behandles av Fylkestinget/Fylkesnemnda (Fylkesnemnda = Nord- og Sør-Trøndelag) 26.04.17.

Våre kommentarer er knyttet til de ulike nummererte punktene i det oversendte forslaget:

 

 1. Muligheter og barrierer knyttet til andre strategier.

Under dette punktet kommer andre regionale planer som legger føringer for regional næringsstrategi. Regionale planer som berører regional godsstrategi vil være:

 

Hovedmål

Mulighet og barrierer

Delmål

Nr. 6

Flytting av den regionale godsterminalen på bane til Torgård

Rangering / prioritering 1

Hvordan / måloppnåelse: Samarbeide med Jernbaneverket.

 

LO i Trondheim viser til bystyresak PS 20/15 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Bystyret vedtok blant annet:

 1. Trondheim kommune støtter ikke forslaget til trinnvis utbygging. En trinnvis utbygging medfører bl.a. risiko for at godstransporten på jernbanen ikke blir konkurransedyktig og at tunellen under Vassfjellet aldri blir realisert. Utbygging av to midlertidige sekketerminaler, en på Heimdal og en på Torgård, i påvente av utbygging av tunnel gjennom Vassfjellet, vil svekke jernbanens konkurransekraft ytterligere i forhold til godstrafikk på vei. Trondheim kommune krever derfor en parallell utbygging av tunellen og godsterminalen.
 2. Trondheim kommune vil understreke behovet for å beholde tilstrekkelig baneareal på Brattøra til å kunne håndtere framtidig persontrafikkvekst. Det må også sikres tilstrekkelig areal for å håndtere omlasting fra båt til bane.

 

Kostnadsspørsmålet knyttet til fullverdig gjennomkjøringsterminal på Torgård på om lag 7 milliarder kroner har blitt en joker i spørsmålet om fremtidig godsterminal.

LO i Trondheim mener det også bør ses nærmere på en delt løsning Hegstadmoen og Brattøra, ved å utvide og utnytte Hegstadmoen for godstogterminal slik at kapasiteten blir større der.

 

Hovedmål

Mulighet og barrierer

Delmål

Nr. 9

Skape sammenheng mellom regional godsstrategi og Miljøpakken, slik at miljøpakken også tar inn over seg næringstransporter.

Rangering / prioritering 1

Hvordan / måloppnåelse: Politisk avklaring i første rekke slik at det blir politisk enighet.

Samarbeider med Miljøpakken for å skape aksept og forståelse av å ha med næringstransport.

Godsstrømmenes utfordringer og endringer i nedslagsfeltet til Miljøpakken.

 

LO i Trondheim uttalte blant annet følgende i brev 30.01.17 til Miljøpakkens sekretariat vedrørende Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2017-20:

«Miljøpakken og næringstransport.

En effektiv og velfungerende næringstransport er viktig både for samfunnet generelt og bedrifter spesielt. Samfunnets tilrettelegging og investeringer i gode infrastrukturtiltak knyttet til veg, bane og sjø er avgjørende for at næringstransport skal kunne fungere optimalt og miljøvennlig.

LO i Trondheim mener Miljøpakken må ses i sammenheng med en regional godsstrategi slik at næringstransport blir en del av Miljøpakkens handlingsprogram med tiltak.

 

Kapittel 4. Hovedveger. I høringsutkastet fremgår det at det legges opp til å bygge og/eller prosjektere flere store veiprosjekter i perioden: E6 Jaktøya – Sentervegen, ny Sluppen bru (Nydalsbrua) samt tunnel mellom Sluppen og Munkvoll (Byåsen-tunnelen). Det er fare for at disse tiltakene vil generere en hel del mer biltrafikk som vil være uforenlig med Miljøpakkens nullvekstmål.

Vi ser ikke at eventuelle kompenserende tiltak er tilstrekkelig redegjort for i høringsutkastet når det gjelder de store vegprosjektenes innvirkning på nullvekstmålet.

 

Da de tre store vegprosjektene, iht. høringsutkastet, ligger an til å bli dyrere enn de lokal­politiske vedtakene legger opp til, stiller LO i Trondheim spørsmålstegn ved hensikts­messigheten av å bruke 221 millioner kroner til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen – slik det legges opp til i perioden.

Byåsen-tunnelen vil kun medføre økt biltrafikk. Tunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken, og vil dermed forsterke problemene med å nå nullvekstmålet.

 

I kapitlet vises det til lokalpolitisk vedtak som blant annet gir følgende føring når det gjelder større vegprosjekter: « … Sluppen bru med tilhørende kollektivknutepunkt må bygges så tidlig som mulig og prioriteres foran tilførselsveiene. Samtidig må Sluppen – Stavne utbedres som tofelts vei etter en forenklet løsning. Brua må bygges slik at mest mulig av tilstøtende veinett kan brukes uten vesentlige ekstrakostnader.” 

Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.

Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal. Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for Byåsen-tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut.»

 

Flertallet i Bystyret i Trondheim, mot 27 AP stemmer og 4 FrP stemmer, vedtok 26.01.17 følgende under behandling av sak 2/17 Evaluering av Miljøpakken 2016:

Bystyret mener Miljøpakken må ses i sammenheng med regional godsstrategi, slik at næringstransporten blir en del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2017 -21 med tilhørende evaluering.

 

Overnevnte vedtak viser at bystyrets vedtak samsvarer med delmål nr. 9

 

 1. Strategiske mål

I forslaget vil det være flere strategiske mål.

Hovedmål

Vurdering av strategiske mål

Delmål

Nr. 15

Bedre bylogistikk gjennom bedre tilrettelegging av levering og henting av varer i byområder

Rangering / prioritering 3

Hvordan / måloppnåelse: Delta i bylogistikkprogrammet for Trondheim og bruke erfaringer fra denne prosessen inn mot andre bymiljø i regionen. 

LO i Trondheim mener dette delmålet må rangeres høyere. Vi viser og til tidligere arbeid med Handlingsplan for effektiv varetransport i Trondheim.

I tidligere Transportplanen for Trondheim som ble vedtatt i bystyret i februar 2007, heter det i ett av vedtakene: 

Bystyret støtter forslaget om et prosjekt for å redusere bilkjøringen for å distribuere gods internt i Trondheim med 25 %, og vil komme tilbake til spørsmålet om prosjektledelse i forbindelse med budsjettet for 2008.

 

Likeartede bestillinger kom i forbindelse med vedtaket av gatebruksplanen i juni 2007, samt i forbindelse med formannskapssak om stoppforbud Olav Tryggvasons gt. (06.11.2007). Prosjektinitiativet om Handlingsplan for effektiv varetransport i Trondheim kom opprinnelig i et felles forslag fra LO i Trondheim og Næringsforeningen i Trondheim, og det ble i januar 2008 nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere oppnevnt av disse aktørene og fra Trondheim kommune. SINTEF ble engasjert som prosjektsekretær. 

 

Som et ledd i arbeidet med tiltaksplanen ble det avholdt et seminar med bred deltakelse 2. april 2008. Foreløpig rapport fra SINTEF var ferdig i mai 2008, men behov for å gjennomgå datamaterialet nærmere har gjort at endelig rapport forelå først i begynnelsen av september 2008. Den fullstendige rapporten finnes på www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117622582  

 

Formannskapet i Trondheim behandlet saken i møte 16.12.08, og vedtok enstemmig:

1)  Effektive næringstransporter skal vektlegges i overordnet areal- og transportplanlegging generelt, og spesielt i forbindelse med lokalisering av nytt regionalt logistikknutepunkt. 2)  Trondheim kommune skal ha et løpende samarbeid med næringslivsaktører for drøftinger av konkrete utfordringer for varetransport. Trondheim kommune tar initiativ til at representasjon og møtehyppighet avklares med de aktuelle aktørene.  3)  Deltakelse i relevante FoU-prosjekter vurderes fortløpende. 4)  Muligheter for  transportreduserende og samordnede leveranser til kommunale virksomheter utredes våren 2009. 5)  Flere laste-/lossesoner opprettes i Midtbyen (jf gatebruksplanen) 6) I plan- og byggesaker legges økt vekt på rettledning og kvalitetssikring når det gjelder varemottak i nybygg. 

Delmål

Nr. 22

Få mer godstransport på sjø, tiltak som stimulerer til økt bruk av nærskipsfart

Rangering / prioritering 8

Hvordan / måloppnåelse: Se på hva som er mulig sammen med maritim næring og aktører i godsnæringen/vareeiere.

 

LO i Trondheim mener dette delmålet må rangeres høyere.

Bystyret i Trondheim vedtok 15.10.15 under sak 104/15 Strategier for å redusere klimagassutslipp fra Transport i Trondheim: Trondheim kommune skal arbeide for å styrke godsrutetrafikken sjøveien til Trondheim.

 

LO i Trondheim vil fremheve følgende:

 • I Nasjonal transportplan (NTP) antar at godstrafikken frem mot 2040 vil øke med 35 – 40 % målt i antall tonn-kilometer.
 • I Norge ruller det over 220000 kjøretøy for godstransport på veiene. Belastningen på miljøet er stort.
 • I Trondheim ruller det daglig over 2000 trailere inn og ut av byen, med de miljøbelastninger det medfører.
 • Det tilsvarer en sammenhengende kjede lastebiler fra havna i Trondheim til Hovin i Gauldalen.
 • Transport sjøveien er nærmest gratis og vedlikeholdsfri.
 • EU har regnet ut at samfunnskostnaden med sjøtransport er 25 % av kostnaden for lastebil.
 • I Norge er det kun 500 – 600 fartøy som driver frakt av gods mellom havner i Norge eller fra Norge til Europa.
 • Snittalderen er ca. 30 år, og det er et enormt behov for å fornye flåten i nærskipsfarten.
 • I Trøndelag er det 2-3 nærskipsfartsrederier som er blant de beste – med effektive og miljøvennlige båter. Nor-Lines har blant annet nylig investert i to nye LNG-skip, hvor utslippene er redusert med om lag 70 %.
 • Et vanlig lasteskip kan ta like mye gods som 500 lastebiler.
 • Utslipp fra frakteskip per tonn fraktet gods kan ofte utgjøre under 20 % av tilsvarende utslipp fra en lastebil over samme distanse.
 • Det bør ses på avgiftsgrunnlaget. Veitransporten har 7 avgifter, sjøtransporten har 21. Bruttotonnasje som grunnlag blir feil.

 

I kommunens samfunnsplan for 2009 – 2020 fremgår det under punkt 2.6:

I 2020 er Trondheimsregionen rollemodell for konkurransedyktige og bærekraftige areal- og transportløsninger.

Kommunen vil bidra til å sikre miljøvennlige og effektive transportløsninger og gode terminalanlegg for håndtering av gods.

 

Sjøtransport til og fra Nyhavna er miljø- og klimavennlig og kostnads­effektiv, og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø. Det er fremtidsrettet å tilrettelegge for at Nyhavna kan videreutvikles som et virksomhets­område med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport. Havnestatistikk for 2015 viser at Transittkaias kaier 42 og 43 totalt hadde 136 skipsanløp med varetonnasje 277.196. Ladehammerkaias kaier 55 og 57 hadde til sammen 107 skipsanløp med total varetonnasje 349.729. Til Kullkran piren var det ca. 50 anløp i fjor med en tonnasje på ca. 90.000 tonn. 

 

I samarbeid med Rambøll har ferdigbetongbedriften Unicon foretatt en miljøvurder­ing, og hovedkon­klusjonen er at Transittkaia er mest fordelaktig mht. trafikkbelastning, forurensning og støy. En eventuell flytting av virksomheten fra Transittkaia vil ha negative miljø­effekter i forhold til;

 • manglende tilgjengelighet på sjønære arealer i Trondheimsområdet.
 • potensielle lokale ulemper knyttet til økt vegtrafikk.
 • sjøtransport av råvarer må erstattes av landbaserte kjøretøyer.

 

LO i Trondheim med alliansepartnere jobber for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri.

 

Vennlig hilsen

——————————                                             ——————————–      

John-Peder Denstad                                                  Svein Åge Samuelsen

leder                                                                          1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no