Share Button

Vi viser til at Forsvarsdepartementet 08.09.21 sendte på høring forslag til lovendringer for å gjennomføre tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16.04.2021 i norsk rett. Høringsfrist 08.12.21.

Høringsuttalelse. Norsk basepolitikk

LO i Trondheim og omegn ser alvorlig på at den norske regjering ønsker flere amerikanske baser i Norge. Vi ser på dette som et brudd med freds- og forsonings linja og dermed som et bidrag til tilspisning av konflikt og aggressivitet.

Siden 1949 har norsk basepolitikk basert seg på en enighet om at Norge ikke skal oppmuntre til mer aggressivitet.

I likhet med regjeringen i 1949 ønsker vi i LO i Trondheim og omegn ikke at Norge skal medvirke til en politikk som har aggressive formål. Vi vil ikke tillate andre stater å åpne baser for fremmede makters stridskrefter så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Med militæravtalen om amerikanske baser, som myndighetene foreslår, gir Norge bort herredømme over fire landområder i Norge: Sola, Rygge, Evenes og i Ramsund. Dette betyr at regjeringa har foreslått at norsk lov ikke skal gjelde på norsk territorium.

At norsk lov og myndighetsutøvelse over norsk territorium skal avvikles har aldri tidligere skjedd frivillig.

Norske myndigheter foreslår at:

  • vi ikke skal ha rett til å kontrollere amerikansk trafikk inn og ut av disse områdene,
  • hva som foregår inne på disse områdene skal bare amerikanerne ha krav på å vite
  • hva som forefinnes og lagres der skal norske myndigheter ikke ha krav på å vite eller godkjenne

LO i Trondheim og omegn ser svært alvorlig på at norske myndigheter i fredstid gir fra seg myndighetsutøvelse og gir amerikanere rett til å overse norsk lov. Flere plasser rundt i verden foregår det protester mot lovbrudd knyttet til slike amerikanske baser. Erfaringsmessig koster amerikanske baser de enkelte landene store summer. Disse pengene kan vi heller bruke på å styrke velferdsstaten nasjonalt, og freds linja internasjonalt. Vi i fagbevegelsen vil oppfordre til fredelige løsninger og kollektive virkemidler basert på en retur til FN-sporet, dialog og forbrødring folkene i mellom, fremfor militær opptrapping. LO i Trondheim og omegn tror heller på solidaritet, vennskap og samarbeid over landegrensene, ikke militær aggressivitet og opprustning.

Vennlig hilsen

—————————–               ———————————–                    —————————-

John-Peder Denstad                 Karim Essahli                                             Astrid Kjelsnes

leder                                              leder internasjonalt utvalg                   leder politisk utvalg