Share Button

Flatåsen lokale sentrum – planprogram – høringsuttalelse fra LO i Trondheim. 

————————————————————————————————————————————-

LO i Trondheim mener planprogrammet som foreslår eksisterende næringsareal omgjort til boliger må vike for strategi for næringsarealutvikling som peker på det aktuelle området på Flatåsen som et viktig næringsom­råde. For å unngå en «bit for bit» avvikling av næringsområder i Trondheim, bør Flatåsen næringsareal tas inn som næringsbebyggelse ved den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Vi viser til brev av 13.12.19 fra Trondheim kommune, Byplankontoret v/ Tonje Bostad, tonje.bostad@trondheim.kommune.no, vedlagt Planprogram Flatåsen, Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, Foreslått omriss til oppstart reguleringsplan. Høringsfrist er satt til 15. januar 2020.

Bakgrunn:

I brev fra Byplankontoret fremgår det at Byplankontoret nylig har fått inn forespørsel om oppstart av reguleringsplan for Flatåsen lokale sentrum. Kommunen har utarbeidet et planprogram for Flatåsen lokalsenter, med veiledende prinsip­plan for offentlig rom. Det ble fastsatt av bygningsrådet 07.06.2017. Planprogrammet skal være grunnlag for behandling av framtidige detaljreguleringsplaner. Etter at planprogrammet ble ferdigstilt, er det utarbeidet en strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Strategien ble ved­tatt 18.09.2018.

I planprogrammet foreslås eksisterende næringsareal i stor grad omgjort til boliger, mens strategien for næringsarealutvikling peker på Flatåsen-området som et viktig næringsom­råde. Etter det vi kan se ble ikke dere varslet ved høring av planprogrammet, noe vi be­klag­er. Vi ønsker derfor nå å gi dere mulighet til å komme med uttalelse til planprogrammet, slik at vi har deres syn med inn i arbeidet med reguleringsplanen. 

Kommentarer fra LO i Trondheim.

Strategi for næringsarealutvikling ble utarbeidet av Trondheimsregionen på grunnlag av en politisk

bestilling fra Formannskapet i Trondheim kommune, 5.1.2016, sak 1/16. LO i Trondheim var delaktig i denne prosessen.

Formannskapet i Trondheim behandlet 18.09.18 sak 196/16 Strategi næringsarealutvikling

Trondheimsregionen. Formannskapet vedtok blant annet at Trondheim kommune slutter seg til anbefalingene og konklusjonen i strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen, datert 5. Juli 2018. I anbefalingene fremgikk blant annet: «Trondheim kommune bør i sterkere grad sikre at det etableres lokalservicevirksomheter, lager/logistikkbedrifter og mindre industrivirksomheter på eksisterende og framtidige næringsarealene avsatt i kommuneplanens areadel. Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel bør det vurderes om Flatåsen næringsareal skal tas inn som næringsbebyggelse.»

LO i Trondheim mener planprogrammet som foreslår eksisterende næringsareal omgjort til boliger må vike for strategi for næringsarealutvikling som peker på det aktuelle området på Flatåsen som et viktig næringsom­råde. For å unngå en «bit for bit» avvikling av næringsområder i Trondheim, bør Flatåsen næringsareal tas inn som næringsbebyggelse ved den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel.

Vennlig hilsen

————————————                                               ————————————           

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen /s/

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus, Tlf. 73 – 80 73 14 / tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Kopi:

  • LOs region-kontor Trøndelag
  • NHO Trøndelag