Share Button

Bystyret skal 28.02.19 behandle forslag til årsbudsjett 2019 for Miljøpakke for transport i Trondheim. LO i Trondheim mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger så må rv. 706 Nydalsbrua med oppgradering av Osloveien til Stavne realiseres så fort som mulig. LO i Trondheim mener også at en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av rv. 706 Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden snarlig bør realiseres.

Nydalsbrua med oppgradering av Osloveien til Stavne.

LO i Trondheim mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger så må rv. 706 Nydalsbrua med oppgradering av Osloveien til Stavne realiseres så fort som mulig. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal. Vi anser dagens Sluppen bru som Trondheims største trafikale problem. I Prop.36S (2017-2018) «Miljøpakke Trondheim trinn 3–forlenga innkrevingsperiode og endrin­ger i takst- og rabattsystemet» åpnet Samferdselsdepartementet for å forskuttere 800 millioner kroner av de statlige midlene med bompenger til prosjektet rv.706 Nydalsbrua med tilknytninger. I lokalpolitisk behandling i juni 2018 støttes en finansierings- og tiltaksplan som muliggjør at Nydalsbrua kan forskutteres innenfor Miljøpakkens låneramme. Oppstart bygging er planlagt i 2019 med utbyggingsperiode 2019 – 2022 (23). Sluppen bru har «gått ut på dato». Brua er svært smal med få cm klaring mellom rekkverk og to større kjøretøyer når disse møtes på brua. På vestsida ender brua inn i et lysregulert kryss som i rushtid medfører lengre saktegå­ende kø. Det må komme ei ny tidsmessig bru som tåler dagens trafikkmengde og vekter kjøretøyer har, og som vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport.

Planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av rv. 706 Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden.

LO i Trondheim mener også at en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av rv. 706 Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden snarlig bør realiseres. I behandlingen av Miljøpakkens årsbudsjett 2018 ba bystyret rådmannen se på mulig­hetene for en slik løsning. Det er ønskelig å øke kapasiteten på rv. 706 mellom Ila og Strindheimtunnelen, blant annet for å unngå unødig gjennomgangstrafikk i Midtbyen. På Brattøra er det kapasi­tetsproblemer i rushtida og lite rom for mer trafikk. Dette bidrar til store køer som gir en lite effektiv næringstransport. I budsjettforslaget for 2019 foreslås det å avsette 0,5 millioner kr. til forprosjekt i 2019 for å utrede mulige endringer som kan gjøres i kryssene og gangfeltene for å øke kapasiteten på vegen. Det vil rettes spesielt fokus på gangkryssingen ved Tollboden hvor det ses på alterna­tiver til dagens løsning. En planfri løsning må snarlig realiseres.

Miljøpakke for transport i Trondheim – årsbudsjett 2019 – høringsuttalelse fra LO i Trondheim 15.01.19