Share Button

Norge har i tjue år vært underlagt EUs indre marked med EUs fire markedsfriheter via EØS-avtalen. EU direktiver blir innført med lite debatt i folkevalgte organer. EU-domstolen griper inn i avtaler mellom partene i norsk arbeidsliv. Slik innsnevres demokratiet. Dette skjer til tross for at Norge i 1992 forutsatte at EØS-avtalen ikke skulle kunne påvirke arbeidslivets regler.

I 2013 vedtok LO-kongressen enstemmig at ILO-bestemmelser, norske arbeidslivslover og tariffavtaler skal være overordnet EØS-regler.

Stadig flere fagforeninger stiller seg kritiske til EØS-avtalen, fordi:

  • EU/EØS med den frie flyten fører til brutal lønnskonkurranse og sosial dumping.
  • Den frie flyt fører til økonomisk kriminalitet. Det er i ferd med å oppstå mafiatilstander i flere bransjer.
  • Arbeidslivet blir mer og mer dominert av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak som pratiserer «Ikke lønn mellom oppdrag» Dette undergraver stillingsvern og bryter loven om faste ansettelser i arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetak har ikke lærlingeordninger. Dette undergraver yrkesfagene og lærlingeordningene og fratar ungdom ei framtid i arbeidslivet.
  • Norge har benyttet differensiert arbeidsgiveravgift som et effektivt distriktspolitisk virkemiddel. Dette endres nå av EU/EØS på en måte som vil få dramatiske følger for næringslivet, spesielt i Nord-Norge.
  • EØS påtvinger Norge et risikoregime på norske veier – innen gods- og busstransport – og bøter blir ilagt transportører uten at de ansvarlige betaler.
  • EU vil konkurranseutsette post under 50 gram. Dette er nok en trussel mot næringsliv og arbeidsplasser i distrikts-Norge.
  • EU vil tvinge Norge til å konkurranseutsette persontransport på jernbane, uavhengig hva norske politikere måtte mene i framtida.
  • EØS-avtalen opphever kravet om offentlig pensjon ved offentlige anskaffelser.

EØS truer i dag fundamentet for den norske velferden. EU ønsker i prinsippet at mer bør privatiseres. EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Tida er inne for en annen tilknytningsform til EU.

Er du enig i dette så skriv under her

Faglig utvalg i Nei til EU