Share Button

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Vår strategi er BAMA-linja

B for å bekjempe høyreregjeringas politikk. A for å avvise at arbeidskjøperorganisasjoner og bedriftseiere undergraver landsomfattende tariffavtaler. M for å motvirke høyredreining i arbeiderbevegelsen. A for å aktivisere fagbevegelsen.

Kapitalismen har ført til økt ulikhet,

arbeidsløshet, svekket arbeidervern, velferds­kutt, anbud/privatisering, sentralisering, svekket folkestyre og skatte­lette til rike. NHO foreslo 100 milliarder i skattelette fordelt over ti år ved koronakrisas start. Høyres landsmøte vil ha et mer EU-tilpasset, privatisert, klassedelt og sentralisert Norge. NHO, Virke og Spekter støtter normalt høyrepolitikken. NHOs «Neste trekk. Veikart for framtidig næringsliv», vil knytte Norge tett­ere til EU og underlegge seg lojalt avgjørelser i EFTAs overvåkningsorgan og domstol. NHO foreslår velferdskutt og privati­sering: «Som hovedregel bør det offentlige bruke markedet fremfor å utvikle konkurrerende virksomhet.»

Fagbevegelsen må stanse høyrepolitikken

og mobilisere for venstresidas partier før stortingsvalget 2021. I allianse med interesseorganisasjoner, for ny politikk bygd på sosialistiske prinsipper. Velferdsordninger, dag- og feriepenger, må sikre øko­n­o­mi og verdighet til permitterte og arbeidsløse. Arbeidsmiljøloven (AML) må igjen gi faste jobber, forutsigbar arbeidstid og kollektiv søksmålsrett. Be­manningsbransjen må forbys og offentlig arbeids­formidling gjeninnføres. Trygdekutt må omgjøres, velferdsprofitt fjernes, privatiser­ing erstattes med drift i offent­lig egenregi. Pensjon fra første krone må innføres. Sykehus må omfattes av folkevalgt forvaltning. Liberalisering av dro­sjenæringa må rever­ser­es. Et statlig selskap for jernbanedrift og infrastruktur må gjenreises. Tilslutning til EUs energiunion ACER må reverseres. Res­ervasjonsrett­en i EØS må brukes, og en rødgrønn reg­jer­ing må utrede en frihandelsavtale som alternativ til EØS.

Arbeid til alle krever en forsterket offentlig motkonjunkturpolitikk.

Offentlige bygg må pusses opp, jernbanenettet bygges ut, havner og farleder utbedres, tunneler rustes opp, rasutsatte områder sikres og vannkraftverk oppgraderes og utvides. Høyre vil selge seg ned i statlige selskaper. Vi krever en statlig ny grønn ind­ustripolitikk, aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, forkasting av prin­sipp­et om næringsnøytralitet og gjeninnføring av ervervsloven. Deler av Statens Pensjonsfond utland på 10.700 milliarder kroner må investeres i industri og infrastruktur, for å gi høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som bidrar til miljø- og klimaløsninger globalt.

Høyrepolitikk skjerper bedriftseieres negative holdning til fagorganiserte

Ved koronakrisas start ville NHO og Virke forverre arbeidstidsbestemmelsene i AML og undergrave fagbevegelsens rolle. Men der fagbevegelsen er sterke lokalt, virker partsforholdet. Klubbene har innflytelse på daglig drift, innføring av ny teknologi og ved omstillinger. Men bemanningsbransjen driver frem en lavlønnskonkurranse med sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart arbeid som truer lands­omfattende tariffav­taler. Arbeids­kjøp­ere vil ha konkurranse mellom arbeidere, og motsetter seg å endre tariffavtaler og lover for å begrense leie­virksomheten.

Atypisk arbeid brukes av bedriftseiere

for å motvirke fast arbeid, tarifferte lønns- og arbeidsvilkår og fagorganisertes innflytelse. Innleie, løsarbeid, enkeltmannsforetak og frilansere, deltid og tilkallingshjelp fører til lavlønn og sosial dumping. NHOs «Neste trekk. Veikart for framtidig næringsliv», vil styrke bed­riftseierne ved å svekke still­ingsvernet: «Ansettelses­risi­koen for bedriftene må reduseres, bl.a. gjennom å gjøre prøvetids­ordnin­gen mer reell.». Vårt svar er å utvikle en mer offensiv fagbevegelse til å bli en relevant kamporganisasjon for arbeidere med atypisk arbeid.

I Statistisk Sentralbyrå sin arbeidskraftundersøking 25.11.20 for personer 15-74 år

er antall arbeidsløse 147.000, 5,2 % av arbeids­styr­ken. An­tall sysselsatte er 2.705.000, så lavt som 67,0 % av be­folkningen. Høyrekrefter bruker arb­eids­løs­het som middel for å disiplinere arbeidsfolk fra å kreve høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Før årets tariffoppgjør ville Norsk Industri ha lønnsnedgang, i en tid hvor kapitalistenes utbytter er på 1/3 i størrelse av statsbudsjettet. Vi vil mobilisere for å øke sentrale tariffoppgjørs betydning for å sikre fagorganiserte større andel av verdiskapn­ingen og faglige rettigheter som fastlønn, jf. pågående vekterstreik. Lavlønte må ivaretas ved garantiordninger, i motsetning til NHOs strategi for lønnspolitikken. I stedet for prosenttillegg må kronetillegg kreves og individuell lønnsdannelse motvirkes. Opinionen og fagorganiserte må forberedes på at streik og sympatistreik er nødvendige kampmidler.

Høyrepolitikken endrer styrkeforholdet mellom partene på grunnplanet.

Organisering og organisasjonsbygging må derfor forsterkes. Administrering, kontroll og «medlemspleie» må erstattes med økt aktivisering av grunnorganisasjonene. LOs lokalorganisasjoner og fagforeningene må utvikle et sterkere nettverk av tillitsvalgte, gi økt kunnskap om motsigelsen mellom arbeid og kapital, skape støtte til tariffkrav samt ta initiativ til raskere å iverksette sympatiaksjoner. Fagforeningene må også bidra til økt rekrutering og representasjon av minoritets arbeidere i alle organisasjonsledd.