Share Button

Høring – endringer i regelverk etter alkohol- og serveringsloven i Trondheim kommune – uttalelse fra LO i Trondheim 29.01.20

————————————————————————————————————————————-

LO i Trondheim mener følgende tre punkter må inntas i skjenke- og åpningstidsforskriften og i retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger:

  • Skjenketida opprettholdes til kl. 02.00.
  • Det er en forutsetning for å få skjenke­bevilling at utestedet skal ha kurs i ansvarlig vertskap, og at sertifisering skal kreves ved skjenkekontroll.
  • Det innføres krav om allmenngjort minstelønn innenfor restaurantbransjen i retningslinjene til skjenkebevilling.

————————————————————————————————————————————-

Vi viser til e-post 19.12.19 fra Skjenkesaker Eierskapsenheten skjenkesaker.eierskap@trondheim.kommune.no vedrørende Høring – endringer i regel­verk etter alkohol- og serveringslov i Trondheim kommune, vedlagt gjeldende regler: Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkohol­holdig drikk m.v. for Trondheim kommune (skjenke- og åpningstidsforskriften) og Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger.

Vår høringsuttalelse oversendes innen fristen 31.01.20.

Bakgrunn for saken:

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok i møte 17.12.2019, sak 296/19, å sende høringsnotat ut på høring. Alle salgs- og skjenkebevillinger i Trondheim kommune og Klæbu kommune utløper 30. september 2020, og skal da fornyes.

I forbindelse med ny bevillingsperiode skal lokalt regelverk etter alkohol- og serveringslov for nye Trondheim kommune revideres og vedtas. Administrasjonen i Trondheim og Klæbu har samarbeidet, og kommet til at man tar utgangspunkt i forskrift og retningslinjer for Trondheim kommune ved utarbeidelse av nytt regelverk.

Gjeldende regler er Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenke­tider for alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim kommune (skjenke- og åpningstids­forskrift­en); Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger.

LO i Trondheims kommentarer:

LO i Trondheim mener følgende tre punkter må inntas i skjenke- og åpningstidsforskriften og i retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger:

  1. Skjenketida opprettholdes til kl. 02.00.
  2. Det er en forutsetning for å få skjenke­bevilling er at utestedet skal ha kurs i ansvarlig vertskap, og at sertifisering skal kreves ved skjenkekontroll.
  3. Det innføres krav om allmenngjort minstelønn innenfor restaurantbransjen i retningslinjene til skjenkebevilling.

Vedrørende skjenketid: Vi ser av flere utspill fra aktører i bransjen at de ønsker å utvide skjenke­tida igjen til 0300. Men effekten av redusert åpningstid med færre voldsepisoder og forhøyet livskvalitet for de ansatte i bransjen er det ingen tvil om.

Utvidelse av nattåpningstider gir økt risiko for helseskader på arbeiderne. Arbeidsmedisinske eksperter er klare i sine anbefalinger: Unngå eller reduser bruk av nattarbeid der det er mulig. Dette mener vi er et vektig argument når lokalpolitikere skal vurdere nattåpningstider. Vår rolle er faktisk å være tyde­lig på at arbeidsfolks interesser og kroppens biologiske rammebetingelser skal respekteres. Vi jobber for at arbeidsfolk skal kunne ha en arbeidstid å leve med. Tidligere klubbleder ved Britannia Hotell, Kirsten Renå Bolognesi har uttalt: «Den timen de ansatte får ved å stenge en time tidligere, betyr veldig mye.» Tidligere leder av Fellesforbundet avd. 250 HRR Enrique Mora, har uttalt: «Helsa til våre medlemmer og alle de som jobber i utelivsbransjen er viktig for oss. Statens arbeidsmiljøinstitutt har konkludert at nattarbeid gir søvnforstyrrelser, økt ulykkesrisiko, nedsatt funksjon / yteevne, økt risiko for hjerte- karsykdommer og psykiske plager. I tillegg økt risiko for mage-tarmplager, muskel-skjelettplager, enkelte kreftformer, spontanabort, for tidlig fødsel og nedsatt fruktbarhet.»

Vi legger også til grunn for en ak­tiv næringspolitikk at norsk næringsliv og arbeiderne skal ha stabile rammevilkår. Forutsigbarhet og stabile rammevilkår gir økt mulighet for investeringer og lokalisering av virksomheter. Fagbevegelsen arbeider for å sikre bransjen gode og forutsigbare rammevilkår, samt sørge for at det settes krav til de som etablerer seg. Videre ar­beides det for å fjerne kriminalitet og snusk i bransjen og for å innføre sanksjonsmuligheter overfor bedrifter og myndigheter som ikke følger opp lov- og regelverk. I Trondheim inngikk fagforbundet for de hotell- og restaurantansatte for ca. 15 år i prosjektet «Ansvarlig vertskap», med følgende samar­beids­partnere: Komm­unen, politiet, bransjen, Reiselivsbedriftenes Landsforening, daværende Hotell- og Restaurantarbeiderforbund (HRAF), Sosial- og helsedirektor­a­tet og Midt Norsk Kompetansesenter. Man ønsker en by som er trygg og trivelig å ferdes i. Vi ønsker en bransje hvor hovedfokus settes på seriøsitet.

For fagbevegelsen er normalarbeidsdagen kl. 7 – 17 et viktig prinsipp som grunnlag for å fastsette ar­beidstid. Arbeidsmiljøloven og de ulike overenskomster åpner for nødvendige avvik. Ansatte i utelivsbransjen arbeider på ubekvemme tidspunkt av døgnet og skal ha kompensert for dette ved kvelds-, natt- og helgetillegg. HRAF streiket i 33 dager for dette i 2002. I tillegg mener vi det er viktig å lytte til arbeidsmedisinsk ekspertise. Fagbevegelsen ønsker med andre ord at hen­synet til de ansattes arbeids- og helsemessige forhold skal være hovedfaktorer når rammer for utelivets organisering diskuteres og vedtas av myndighetene. 

Vedrørende ansvarlig vertskap:

Vi etterlyser strengere krav til de som skal etablere seg og drive i bransjen. Vi vil ha en seriøs næring. Ofte møter vi arbeidskjøpere / daglig ledere som har veldig liten eller ingen erfaring i fra bransjen. Dette fører ofte til alt fra konflikter med arbeidstaker til skatteunndragelser.

Vi vil at drivere i bran­sjen skal ha fagutdanning i næringa, og at de som skjenker alkohol skal sertifiseres gjennom videreføring av kurset Ansvarlig vertskap som politiet holder i regi av helsedepartementet samt at under skjenkekontroll skal det kreves at minst en ansatt med slik sertifisering er til stede.

Bystyret behandlet 26.05.2016, Sak: 55/16 Tittel: Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Endring av forskrift og retningslinjer, og vedtok:

1. Bystyret vedtar endringer i Forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk m.v. for Trondheim kommune slik de fremkommer av vedlagte regelspeil.

……….

6. Ansvarlig vertskap opprettholdes.

7. Rådmannen bes fremme en egen sak om innføring av e-læringsprogram som vilkår for å inneha en bevilling. ………..

11. Rådmannen bes komme tilbake til bystyret med en sak innen våren 2018 som redegjør for erfaringene med nytt nasjonalt prikktildelingssystem og vurderer kontrollbehovet.

Fra saksframlegget: Fellesforbundet uttaler at Ansvarlig vertskap er et viktig bidrag til å få fokus på skjenkebestemmelsene, at opplæringen bør bli obligatorisk for ansatte som skal skjenke i bar eller restaurant, og at det bør avlegges en avsluttende eksamen. 

På bakgrunn av de tydelige tilbakemeldingene om at Ansvarlig vertskapskurset fremdeles er ønsket, og anses å være en viktig møteplass for kompetanseheving og dialog, anbefaler rådmannen at kommunen fortsatt skal bidra til å gjennomføre kursene i samarbeid med politiet.

Innføring av et vilkår om gjennomført Ansvarlig vertskapskurs og/eller e-læringskurs for noen eller alle som arbeider ved et skjenkested reiser en rekke spørsmål, herunder i hvor stor grad skjenkestedene kan pålegges dette uten at vilkåret blir uforholdsmessig tyngende. Rådmannen vil komme tilbake med en egen politisk om eventuell innføring av obligatorisk kurs og/eller elæringsprogram. 

Vennlig hilsen

———————————-                                                  ————————————           

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen       leder                                                                                         1. nestleder / sekretær