Share Button

LO i Trondheim ser arealet og eiendommen i Haakon VIIs gate i sammenheng med kommunens pågå­ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling. Vi mener at arealet ikke må bli omregulert fra næringsareal til boligformål.  Jfr. at eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012 – 2024 og i gjeldende kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Områdene som ligger på østsiden av Lade / Leangen må videreutvikles som næringsareal, tett på vei og jernbane.

I Rambølls rapport om «Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim» fremgår blant annet følgende om Lade / Leangen området: «De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder med fokus på bolig/urbane kvaliteter.»

Vi viser til brev av 12.01.18 fra Trondheim kommune ved Byplankontoret, mottatt i e-post 16.01.18, hvor det bes om uttalelse innen 15.02.2018.

 

Bakgrunn for saken:

I brevet fra kommunen fremgår blant annet følgende:

Innledning: Planarbeid for Haakon VII’s gate 14 (gnr/bnr 412/256, 412/361 og 412/1) ble oppstartet våren 2015.  Pir II AS er plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Haakon VII’s gt. 14 AS.  Planforslag for Haakon VII’s gate 14 ble behandlet av bygningsrådet 17.10.2017 og lagt ut til offentlig ettersyn/høring med høringsfrist 02.12.2017.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen fra lager og logistikkvirksomhet til et boligområde, med barnehage og mulighet for noe tjenesteyting/kontor. Eksisterende bebyggelse på eiendommen forutsettes revet.

Høring: Da det dreier seg om omregulering fra næring til annet formål, er vi interessert i å få uttalelser fra næringslivet. Anmodning om uttalelse sendes derfor til LO i Trondheim, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Næringslivets hovedorganisasjon, Håndverkerforeningen i Trondheim og Entreprenørforeningen Bygg og anlegg Trøndelag. 

Planstatus: Eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024. I områder vist til næringsbebyggelse tillates ikke boliger, forretning og handel. 

I gjeldende kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll, vedtatt 28.4.2005, er planområdet avsatt som næringsområde og er angitt som felt N13. 

Behandling av uttalelsene: Trondheim kommune ønsker uttalelser fra næringslivet til forslag om å endre Haakon VII’s gate 14 fra næring til boligformål. Innspillene vil bli behandlet i den videre saksbehandlingen av planforslaget og i nytt forslag til revidert kommunedelplan for Lade og Leangen.

 

Uttalelse til saken fra LO i Trondheim:

Det foregår nå i regi av Trondheim kommune et arbeid med fokus på næringsareal for arealkrevende næringer. Rådmannen i Trond­heim kommune har fått en bestilling fra Formannskapet om å lage en plan for fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal. Dette innebærer også å identifisere nye områder for næringsareal.  Jfr. vedtak i sak 1/16 i Formannskapet 05.01.16: ”Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny nærings­etablering. Tilgang på nok og rik­tig næringsareal er svært viktig for å sikre nyeta­bler­inger og mulighet­er for utvidelse av allerede etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruk­tur, derfor må nytt næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kost­nader for utvikling av arealet til riktig formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trond­heims­regi­onen. Formannskapet ber derfor Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for for­tett­ing og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal.”

 

I første omgang har prosjektgruppa kommet fram til at det skal lages en strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Prosjektet har fo­kus på arealkrevende næringsvirksomheter. Arealkrevende virksomheter er fra start delt inn i 3 hovedkategorier. Utfra antatt ulike behov: – lokalservice: bygg og anlegg, engros/agentur, verksted; – lager/logistikk; – industri. Det er enighet om at det er mer en nok areal til kontor.

 

Rambøll AS sin oppgave er blant annet å se på delområdet Lade/Leangen.  Deres nylig utarbeidede utredning kommer med en anbefaling hvor det er ønskelig og muligheter for å blande arealkrevende næringsvirksomheter i såkalte by-omformingsområder.

LO i Trondheim mener: 

LO i Trondheim ser arealet og eiendommen i Haakon VIIs gate i sammenheng med kommunens pågå­ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling. Vi mener at arealet ikke må bli omregulert fra næringsareal til boligformål. Jfr. at eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012 – 2024 og i gjeldende kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Områdene som ligger på østsiden av Lade / Leangen må videreutvikles som næringsareal, tett på vei og jernbane.

I Rambølls rapport om «Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim» fremgår blant annet følgende om Lade / Leangen området: «De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder med fokus på bolig/urbane kvaliteter.»

 

Vennlig hilsen

 

———————————-                                                  ————————————  

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen /s/        

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Haakon VIIs gate – vedrørende anmodning om uttalelse til endring fra næringsareal til bolig – uttalelse fra LO i Trondheim 15.02.18