Share Button

Sykelønnsordningen

Adresseavisen skriver på lederplass 12.09.18: «Kutt i sykelønn er ikke en krig mot vanlige folk.» Bakgrunnen er utspill fra Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde som vil gå til valg på kutt i sykelønna. Da er det grunn til å minne om at vi i 40 år har håndtert denne sosialt rettferdige og tillitsbasert ordningen som gir økonomisk trygghet under sykdom. Fra 1. juli 1978 fikk arbeidere samme rettigheter som funksjonærer. Full lønn under sykdom. Egenmeldingsordningen ble innført. Sykemeldingsperioden økte fra 6 til 12 måneder. Tidligere hadde ca. 550.000 sjefer, akademikere og etter hvert alle i kommunal og statlig sektor, forhandlet fram full lønn under sykdom. Ca. 700.000 arbeidere og ansatte lavere på lønnsstigen hadde fortsatt tre karensdager og lavere dekningsgrad. Roald Bye (AP) var saksordfører da Stortinget vedtok ny sykelønnsordning i 1978. Jo Benkow, daværende stortingspresident fra Høyre, støttet forslaget. I stortingsreferatene står det at nyordningen «ville slå en strek over gammel urett mot kroppsarbeidere og lavere funksjonærer».

IA – avtalen

Avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA) utløper i 2018, og skal reforhandles mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. Nå har bl.a. Virke, «kjendislege» Jørgen Skavlan og Venstre angrepet sykelønnsordningen. Høyresidas politiske ungdomspartier vil innføre karensdager og redusert dekningsgrad. De peker på misbruk, men egenmeldt sykefravær har vært stabilt lavt på rundt én prosent siden IA-avtalen ble innført i 2001. Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte dette 12. september i år. Noen sier at Norge har «et høyt sykefravær sammenliknet med andre land.» Det skyldes at i Norge er relativt flere sysselsatt og færre er arbeidsløse. Og at retten til sykemelding er på 52 uker. I mange andre land er det andre regler som gjelder og derfor kan norske og utenlandske sykefraværstall ikke uten videre sammenliknes. Nordby Lunde har fått Finansdepartementet til å regne ut hvor mye som kan spares med sykefravær på svensk nivå, med karensdag og redusert ytelsesnivå. 10 milliarder er svaret. Dette er kun 2,4 prosent av et rekordhøyt aksjeutbytte for norske bedriftseiere fra norsk AS-er i 2017, ifølge SSB tall fra uke 26 i år. Adresseavisens leder skriver at «Sykelønn er en het politisk potet». Ja, Nordby Lundes utspill er et klassisk angrep på arbeidsfolks rettigheter fra borgerskapet. Vi holder derfor kruttet tørt i forsvaret av sykelønnsordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett. LO-kongressen vedtok i 2017 å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.»

 

Av John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim