Share Button

Representantskapet i LO i Trondheim og omegn vedtok 14. februar 2023 å igangsette en dyrtidsaksjon basert på en politisk plattform med tre punkter om kamp mot uak-septable kostnader og to punkter om kamp for inntekter. Representantskapet vedtok å mobilisere til landsomfattende aksjoner 16. mars 2023 i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta, og demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023.

Representantskapets vedtak:

Politisk plattform.
Kamp mot uakseptable kostnader.
1) Prisstopp på matvarer.
2) Makspris på strøm.
3) Politisk styring av renta.
Kamp for inntekter.
4) Sosiale ytelser på minimum Forbruksforskningsinstituttet SIFO sine satser.
5) Lønnsoppgjør må kompensere for reallønnsnedgangen i en dyrtid med uakseptable priser.
Punktene i politisk plattform må underbygges med argumentasjon basert på beskrivelser av fakta, dokumentasjon og kildehenvisninger.

Mobilisering:

Politisk utvalg i samarbeid med arbeidsutvalget gis fullmakt til å planlegge og gjenn­om­føre mobilisering for å få fagforeninger og andre alliansepartnere til å tilslutte seg dyrtidsaksjonen.

Landsomfattende aksjoner 16. mars 2023 i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta og demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023:

Politisk utvalg i samarbeid med arbeidsutvalget gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre en aksjon i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 i samarbeid med Industriaksjonen. Dette følges opp med en demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023. Det tas kontakt med aktuelle fagforeninger for å reise spørsmål om politiske streiker.

Bakgrunn for vedtaket:

Historien gjentar seg. I 1917 var det en landsomfattende dyrtidsaksjon. 300000 deltok på initiativ fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen på en generalstreik 6. juni 1917. Kravet var prisregulering og offentlige prissubsidier. Om private bedrifter nekta å produsere eller selge var­ene til de regulerte priser, skulle de pålegges produksjons- og salgsplikt. Aksjonen ble avblåst da Stor­tinget vedtok å nedsette et prisreguleringsråd og bevilga 84 millioner kroner til dyrtidstiltak.

Styret i LO i Trondheim og omegn vedtok 23.01.23 etter skriftlig henvendelse fra politisk utvalg: Styret støtter initiativet og jobber videre med saken. Det å søkes å få til en bred allianse for dyrtidsaksjonen.

På Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 27. – 29. januar d.å. ble følgende vedtatt i Trondheimsresolusjonen 2023: Trondheims­konferansen 2023 oppfordrer fagforeningene til: 8) å støtte initiativet fra styret i LO i Trondheim og omegn om å igangsette en dyrtids­aksjon, og oppfordrer fagforeningene om å tilslutte seg denne. 9) i samarbeid med LOs lokalorganisasjoner å mobilisere til lands­omfatt­ende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for krav om politisk kontroll over krafta.