Share Button

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder for disse sjåførene hvor de kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. I dag er det kun 15 døgnhvileplasser (truckstops) i Norge. Kun Luxemburg og Albania har færre plasser. Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det framover i tid blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser.

I regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 har arbeidet med døgnhvileplasser fått økt oppmerksomhet. LO antydet i sin høringsuttalelse at det i planperioden må bygges anslagsvis 75-80 plasser, hvor en stor andel av disse må være helårsåpne raste- og hvileplasser med dusj og toalett m.m. Når det i NTP foreslås å bygge 35 nye plasser i perioden, vil dette ikke være tilstrekkelig. LO har derfor forutsatt at alle de plassene som bygges blir helårsåpne, og at det i tillegg utvikles ytterligere døgnhvileplasser og rasteplasser i samarbeid med private med statlige bidrag. LO har bedt om at det også utarbeides en plan for hvor disse plassene skal lokaliseres, slik at det på sikt blir en geografisk spredning som muliggjør at sjåførene kan ta døgnhvile når man skal. I tillegg forutsetter LO at de rasteplassene som finnes blir brøytet vinterstid, slik at disse kan benyttes. I statsbudsjettet for inneværende år er det imidlertid kun avsatt midler til å bygge fire døgnhvileplasser. 

Et klart politisk flertall av partiene i Trondheim Bystyre (AP, SV, Rødt, MDG, SP, KrF, PP, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2011 om å opprette hvileplasser / truckstops for transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim. I forkant av bystyrets behandling av Miljøpakke for transport, handlingsprogram 2014-17 (23), foreslo LO i Trondheim at det ble avsatt midler til overnevnte formål. Vi er imidlertid tilfreds med at bystyret 27.02.14 i første omgang vedtok følgende flertallsmerknad – MDG, AP, H, V, SV, KrF, R, SP, FrP, PP: ”Bystyret ber rådmannen ta initiativ overfor Statens Vegvesen for å utrede mulighetene for å anlegge og drifte hvileplasser / truckstops for transportbiler langs hovedtrafikkårene nord og sør for Trondheim.” LO i Trondheim vil i tida framover, i samarbeid med berørte fagforeninger, ha økt fokus på at saken. Etter å ha blitt utredet, må den ende opp i at døgnhvileplasser faktisk blir bygget langs hovedtrafikkårene ved Trondheim.

 

John-Peder Denstad
sekretær LO i Trondheim
Tlf. 995 14 216