Share Button

Høring – innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. – uttalelse fra LO i Trondheim.

Vi viser til høring utsendt 20.06.16 fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m. Det fremgår at departementet sender på høring forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten fra 1. januar 2017. Aldersgrensen for fritak foreslås hevet til 16 år, og egenandelstaket foreslås senket til om lag 2000 kroner.

Høringsfrist er satt til 20.09.2016.

Vårt høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no, samt i ordinær post.

Det foreslås at diagnoselisten skal fjernes fra 1.1 2017, og at dette skal kompenseres med en reduksjon i egenandelstak 2 som skal reduseres til ca. kr. 2000.-

LO-kongressen 2013 har slått fast i LOs handlingsprogram at de grunnleggende velferdsordningene skal være gratis for alle.

Diagnoselisten bør bestå.

LO i Trondheim mener diagnoselisten bør bestå. En av årsakene er at det vil være viktig for at folk med kroniske lidelser skal kunne stå lengre i jobb. For ansatte med lav lønn vil departementets forslag innebære at de kanskje ikke tar de nødvendige behandlinger for å kunne ha en bedre livskvalitet, stå lengre i arbeidslivet og for å kunne unngå at sykdommen utvikler seg slik at de må gå over på hel eller delvis uførepensjon.

Reduksjonen i egenandelstaket fra dagens kr. 2670,- til ca. kr. 2000,- er alt for beskjeden til at brukerne vil oppfatte en eventuell endring som positivt. Spesielt når summene på både egenandelstak 1 og egenandelstak 2 skal opparbeides samtidig, så vil det bli noen vanskelige måneder tidlig på året for de med lav inntekt eller pensjon. De vil kanskje måtte velge bort behandlinger rett og slett fordi de ikke har råd.

Tall fra Trondheim Kommunale pensjonskasse.

Tall fra Trondheim Kommunale pensjonskasse viser at det er langt flere som går av med uførepensjon enn som går av på AFP eller alderspensjon. Tallene fra 2015 viser at totalt 170 ble uføre – av disse 21 menn og 149 kvinner. Totalt gikk 43 av med AFP ved fylte 62 år – av disse var 9 menn og 34 kvinner. Av de som gikk av med alderspensjon ved fylte 67 år var det 15 menn og 18 kvinner. Dette er med dagens ordning. Vi frykter at dersom departementets forslag blir gjennomført så kan andelen som går av med uførepensjon øke ved at noen ikke kan ta de behandlingene de bør ta for å kunne stå i arbeid. Dette kan dermed medføre at de rett og slett ikke makter å holde ut til de har mulighet for å gå av med AFP eller alderspensjon. Vi ser at det er en langt høyere andel kvinner som blir uføre enn andelen menn. I snitt tjener kvinner dårligere enn menn og vil dermed blir hardere rammet.

Vi også det er en stor svakhet at høringsnotatet kun tar utgangspunkt i økonomi, og ikke i den helsemessige effekten dette kan få for de som etter forslaget vil oppleve en endring.

En annen faktor som er viktig er at dette vil øke papir- og rapporteringsarbeidet for fysioterapeutene. Det er i dag lang venteliste for å få fysioterapi de fleste steder i Norge. Dersom fysioterapeutene får enda mer papir- og rapporteringsarbeid, så vil det medføre mindre tid til behandling av pasienter.

 

Vennlig hilsen

 

——————————                                             ——————————–

John-Peder Denstad                                                  Svein Åge Samuelsen

leder                                                                          1. nestleder / sekretær

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

horing-innforing-av-automatisk-frikort-for-egenandelstak-2-og-avvikling-av-sykdomslisten-i-fys-ioterapiordningen-m-m-uttalel-se-fra-lo-i-trondheim

Kopi: LO i Norge