Share Button

Derfor streiket vekterne i 11 uker og én dag.

En av de lengste streikene i et tariffoppgjør, endte med høyere lønn, økte til­legg, formuler­inger om fast månedslønn, lønn på bevegelige helligdager, minst betalt for tre timers vakter, formuleringer om ufrivillig deltid, bedre ordning for lærlinger og etablering av bransjeforum.

 

Høyere lønn

Generelt tillegg på kr. 4,50 per time – 3,50 fra 1. august i år og kr. 1,- fra 1. april neste år – i til­legg til resultatet i mellomoppgjøret 2021. Et nytt punkt 4 i tariffavtalen under § 5 Lønns­bestemmelser: «Part­ene er enige om at lønns­nivået i bransjen skal bedres. Dette er et ledd i arbeidet med å heve bransjens status og utvikling. Det skal innen utgangen av januar hvert år forhandles om en opptrapping av lønnssatsene med særlig vekt på kompetanse som øker verdiskapningen i bransjen. Økningen av satsene gis med virkning fra 1. april.»

Økte tillegg

Mange vektere jobber mye kveld, natt og helg. Det er helsemessig belastende, og betyr fravær fra familie og venner. Det krevde vekterne kompensert for med økte tillegg for ubekvem arb­eidstid, eller re­du­sert arbeidstid. Resultatet er økte kvelds- og natt-tillegg, med kr. 2,- per time, også for skiftarbeid. Natt-til­legg­et økes til kr. 28,- i timen og helgetillegget øker til kr. 48,- i timen. Matpengesatsen øker fra kr. 86,50 til kr. 90,-.

 

Fast månedslønn

Mange vektere jobber turnus. Månedlig timetall kan variere mye. Fast mån­edslønn vil gi forutsigbar og stabil utbetaling. Betaling for antall timer jobbet, fører til at lønna kan variere mye fra mån­ed til måned, ettersom hvordan turnusen faller. I avtalen som Arbeidsmandsforbundet har inngått sin mot­part står det:«Det kan betales timelønn for deltider til og med 20 % stilling. For deltider over 20 % stilling og inntil 50 % stilling kan timelønn avtales med den enkelte etter skriftlig godkjenning fra tillitsvalgt valgt etter Hoved­avtalen. Godkjenn­ing kan bare nektes dersom det er saklig grunn for det.Timelønn for deltider over 20 % still­ing gjenn­omføres som en prøveordning i tariffperioden – og bortfaller 31. mars 2022 dersom partene ikke er en­ige om å videreføre den. Ordningen skal evalueres av NHO Service og Handel og NAF i løpet av første kvartal 2022.»

Ikke tap av lønn på bevegelige helligdager

I overenskomsten 2018 – 2020 står det under para­graf­en om arbeidstid, merknad nummer 2: «Vektere som arbeider fast dagtid (37,5 timers uke) ukens 5 første dager, har rett til fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uten tap av normal lønn.» Partene ble enige om å stryke «ukens 5 første dager», trer i kraft fra 01.10.21. Alle vektere som arbeider fast dagtid i 37,5 timers uke har da rett på fri på bevegelige helligdager og høytidsdager, uansett hvilke av dagene i en uke de jobber.

Minst betalt for tre timers vakter

Partene har blitt enige om å stryke setningen i merknaden som gir oppdragsgiver rett til å avtale kortere vakter, for nye kontrakter som inngås. l de tilfellene hvor det allerede finnes kundekontrakter med vakttid på under tre timer, skal dette fortsette inntil kontraktens utløp. 

Bukt med ufrivillig deltid

Teksten i merknaden endres til: «Partene er enige om at man skal arbeide for å redusere ufrivillig deltid. Arbeidsgiver skal utarbeide oversikt over stillingsprosent og bedriftsansiennitet. Deltidsansatte skal oppfordres til å melde fra om at de ønsker høyere stilling, og dette skal tas med i oversikten.

Arbeidstidsordninger må tilpasses både den ansatte og bedriftens behov. Oversikten legger grunnlag for, og skal gjennomgås minimum to ganger årlig med formål om å heve gjennomsnittlig stillingsprosent i bedrift.»

Bedre ordning for lærlinger

Under arbeidstidsparagrafen blir det satt inn ny merknad om lær­ling­er: «Arb­eidstidsordninger drøftes på ordinær måte med de tillitsvalgte. Den enkelte lærlings faste ordinære tjen­estetid skal være kjent senest 14 dager før tjenesten begynner. Partene skal 2 ganger årlig gjennomgå lær­ling­enes arb­eids- og turnusplaner med det formål å etterleve dette.» I tillegg skal ansiennitet opparbeides i lær­lingetiden.

Bransjeforum

Partene er enige om at årsaken til konflikten i 2020 kan være mangelfull og til dels lite kon­struktivt partsamarbeid i bedriftene og mellom partene sentralt. En ønsker derfor å etablere mer jevnlig dialog mellom partene mellom hovedoppgjørene», står det i protokollen partene har skrevet under på. NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund skal derfor opprette et fast bransjeforum for sikkerhetsbransjen.

Sykepenger

Ny paragraf 10 Sykepenger: Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av syke penger. Likebehandlingen gjelder senest fra 1. august 2021.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no