Share Button

De Facto har publisert en ny rapport om konsekvenser av EUs østutvidelse i 2004 og den påfølgende arbeidsvandringen

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv – Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU dokumenterer at ordnende lønns- og arbeidsvilkår er under et voldsomt press i deler av norsk arbeidsliv.
Problemene med underbetaling og sosial dumping, brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser og stillingsvern, om ulovlig lange arbeidstider og ubetalt overtidsgodtgjøring, om ulovlig innleie og midlertidige kontrakter, osv., brer seg til stadig nye bransjer. Og der hvor problemene er størst svekkes også fagbevegelsen mest. Organisasjonsgraden går ned og myndighetenes tiltak for å bremse den negative utviklingen kan uten særlig effektiv motstand nøytraliseres av kreative arbeidsgiverstrategier.

Utfordringene kommer ikke bare fra såkalt «useriøse» bedrifter som bryter en rekke lover og regler, og som begår systematisk arbeidslivskriminalitet. Et hovedpoeng i denne rapporten er at store, seriøse selskaper og offentlige virksomheter bidrar til etableringen av et «lovlig» B-lag i arbeidslivet. De er ofte utenlandske arbeidstakere, er ansatt på kortvarige kontrakter i bemanningsselskaper og hos underleverandører og lønnes i beste fall på tariffavtalenes minstesatser. Bemanningsselskapene fortsetter å vokse i de mest utsatte bransjene, arbeidstakerne er «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag», og reglene om likebehandling ved innleie undergraves på ulikt vis.

Les eller last ned hele rapporten om EØS: Mot et tredelt arbeidsliv- Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU  her

Dere som vil vite mer om innholdet i denne rapporten kan se fram til gratis seminar den 30.januar 2015, hvor Roar Eilertsen fra De Facto vil innlede om rapporten. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer.