Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

The following is an excerpt.

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane. Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

Krisepakker og offensiv motkonjunkturpolitikk

The following is an excerpt.

Nå gjelder det å sikre arbeidsplasser og arbeidsfolk som rammes av den økonomiske krisa i kjølvannet av korona-krisa. Ordfører, gruppeledere, politikere, kommunedirektøren, Nær-ings¬foren¬ingen, NHO og LO i Trondheim er i tett kontakt. Formannskapet vedtok en foreløpig krisepakke 26. mars.

Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

The following is an excerpt.

Samtlige partier på Stortinget er i dag 16. mars tverrpolitisk enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og ansatte som rammes av koronakrisen. Krisepakken har en vesentlig bedre sosial profil enn H/V/KrF regjeringens uakseptable forslag, og innebærer at ansatte får bedre rettigheter enn dagens regler. Krisepakken ivaretar på flere punkter arbeidsfolks behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. LO i Trondheim krever at disse ordningene videreføres så lenge unntakssituasjonen i arbeidslivet varer. Ytterligere ordninger må iverksettes om dette er nødvendig av hensyn til arbeidsfolks behov.

Tempe og Valøya, områderegulering – høring

The following is an excerpt.

Et tverrpolitisk flertall i dagens bystyre svarte før kommunevalget 2019 under temaet Byplanlegging ja på fagbevegelsens krav om å sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med forskriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter og personalrom. Det er siste år investert ti-talls millioner kroner i Sorgenfri-anlegget ved å bygge infrastruktur og tekniske anlegg for gass-busser og el-busser og opprustning av administrasjonsbygget. Sorgenfri-tomta bør derfor kunne videreutvikles som et strategisk og miljøvennlig plassert anlegg for bussdrift, som et park- and ride anlegg eller som et kombinert bussdepot med annen type nær¬ingsbygg.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal

The following is an excerpt.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal. I tillegg til delt løsning Brattøra/Heggstadmoen bør innhold, lokalisering, størrelse og kostnader utredes for flere alternativer. Bystyrets vedtak om å be rådmannen ta initiativ til dialogmøter med relevante næringsaktører er derfor viktig og nødvendig. En mer effektiv godsterminal/knutepunkt er nødvendig for å nå målene om mer gods bra vei til bane i Trøndelag.

Støtte til politisk streik for råderett over egen jernbane – mot EUs fjerde jernbanepakke

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim støtter den politiske streiken torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.00 i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Representantskapet i LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene innen bussbransjen til å delta i den politiske streiken ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt mellom kl. 12.00 og 14.00 denne dagen. Representantskapet vil mobilisere fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om og delta på arrangementer i regi av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund før og under streiken.

Støtt streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.

Vi nøyer oss ikke med promiller i år!

The following is an excerpt.

Ved hovedoppgjøret i 2016 gikk reallønna ned. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) krympet en gjennomsnittlig årslønn målt i faste priser med 1800 kroner fra 2014 til 2017. Lønnsrammen ved hovedoppgjøret 2018 var 2,8 prosent. SSBs 12-måneders endring av konsumprisindeksen februar 2018–februar 2019 er 3 pro­sent. Dermed ga også oppgjøret i fjor en negativ reallønnsutvikling. Samtidig, forsterket av lave renter og svak kronekurs, bedret norsk industris konkurranseevne seg med 16 prosent.