Vis eiermakt i Trøndelag Teater

The following is an excerpt.

Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Trøndelag og LO i Trondheim og Omegn sendte nylig et brev til politikerne i Formannskapet i Trondheim kommune med en oppfordring til å bruke eierskapet Trøndelag Teater, slik at

Til alle organisasjonene i LO i Trondheim!

The following is an excerpt.

Vi trenger kvinner og folk med ulik etnisk bakgrunn til verv både i styret, internasjonalt utvalg, ungdomsutvalg, politisk utvalg og utvalg mot diskriminering og for inkludering. 

Aktuelle kandidater må meldes eller melde seg selv innen 16. mars, enten til egen fagorganisasjon eller til Valgkomiteen. 

Mobilisering for venstresidas partier

The following is an excerpt.

Partilederne for AP, SV, SP og Rødt innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utford­ret på å gi sine svar på 11 konkrete

Full støtte til streikende i Fagforbundet og FO i arbeidskamp i private omsorgsbedrifter i NHO

The following is an excerpt.

Et viktig prinsipp er at folk med samme kompetanse skal tjene det samme uav¬hengig av hvilken tariffavtale de omfattes av. Det handler om likebehandling av alle yrkes¬grupp¬er som jobber i samme virksom¬heter med samme lønnsnivåer som NHO har lagt seg på med Norsk Sykepleierforbund, og som tilsvar¬er off¬entlig sektor. Det handler om like sosiale bestemm¬elser for alle i samme virksomhet. Det handler om å sikre framtidig lønnsutvikling ved at enkelte yrkesgrupper ikke drar ifra og lager for-skjellsbehan¬dling for framtida. Det handler om å løfte laveste lønnsnivå for å kunne løfte lønna for alle, i dette oppgjør¬et og over tid. Minstelønna må på plass. Vi støtter kravet om lik lønn for likt arbeid – et rettferdig krav.