Bruk stemmeretten!

The following is an excerpt.

Styret i LO i Trondheim har vedtatt å ak­tivt synliggjøre og mobilisere støtte til kandidater som har tillitsverv / tidligere har hatt tillitsverv i fagbevegelsen, for å få disse oppover på listene. Dette vil være viktig for å få gjennomført de 52 kravene som den faglige alliansen i Trondheim har stilt til partiene i Trondheimsmanifestet 2019

Trondheimsmodellen : -Hva mener de politiske partiene?

The following is an excerpt.

Trondheimsmodellen innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig allianse som består av Utdanningsforbundet i Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim. Vedlagt finner du brosjyra, samt spørsmål som ble stilt til partiene med partienes fulle svar.

Oppfølging Trondheimsmanifest 2015

The following is an excerpt.

Hva er status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Representantskapsmøte – Trondheimsmanifestet 2019

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim tilslutter seg styrets vurder¬inger av innkomne krav og foreløpige prioriteringer av hvilke krav som bør følges opp. Styret gis fullmakt til å sluttføre Trondheimsmanifestet 2019 i sam¬arbeid med de faglige alliansepartnerne LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og Norsk Sykepleierforbund, Trondheim kommune. Det totale antall krav bør ikke overstige 50.

Trondheimsmanifest og sukkeravgift

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte i LO i Trondheim 13. februar kl 18.30. Tema blir oppfølging av fagbevegelsens Trondheimsmanifest etter kommunevalget 2015, samt en uttalelse om sukkeravgift som er oversendt fra Chokoladearbeidernes klubb ved Nidar.

Oppfølging av Trondheimsmanifestet.

The following is an excerpt.

Til representantskapets medlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes: TID: TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016