Klett – døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

The following is an excerpt.

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

Cuba : ikke et skritt tilbake, kamerater

The following is an excerpt.

LOs lokalorganisasjoner på Helgeland og Trondheim har hatt hatt samarbeid med fagbevegelsen i Sancti Spiritus. Samarbeidet dreide seg om delegasjonsbesøk til Cuba og gjenvisitt fra sentrale og lokale CTC-representanter i Sancti Spiritus. Fagbevegelsen på Helgeland samla inn mye utstyr (kontorutstyr, PC’er og sykehusutstyr) etter ønske fra cubanerne.
Dette resulterte i en delegasjonsreise i 2009 til Sancti Spiritus, med to representanter fra LO i Trondheim og to fra LO i Rana og Omegn. Planlegging og gjennomføring av turen skjedde i nært samarbeid med LO’s internasjonale avdeling v/Christine Parker og Terje Kalheim, og inneholdt et omfattende program for bedriftsbesøk og erfaringsutveksling med ledere og tillitsvalgte. Det ble laga en fyldig «Rapport fra faglig reise til Cuba 25.september – 5.oktober 2009».

Miljøpakke for transport i Trondheim – Uttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2017-20 – uttalelse fra LO i Trondheim.
Vi viser til brev datert 20.12.16 fra Miljøpakkens sekretariat v/ Tore Langmyhr, vedlagt et helhetlig utkast til handlingsprogram for Miljøpakken 2017-20. I oversendelsesbrevet fremgår at Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig, og at det foreliggende utkast sendes på høring til representanter i Miljøpakkens brukerutvalg.
I oversendelsesbrevet fremgår det at Handlingsprogrammet behandles politisk i Trondheim bystyre 16.2.17 og i Sør-Trøndelag fylkesting 1.-2.3.17.
Denne gangen er det utarbeidet et fireårig program uten forslag til prioriteringer ut over 2020. Når det gjelder spørsmål om langsiktig innsats og større endringer, henvises til revisjonen av hele Miljøpakken som vil drøftes i 2017.
I brevet fra Miljøpakken bes det om at høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 31. januar 2017. Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I oversendelsesbrevet medfølger også vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune (fylkestinget 14.12.2016 / sak 123/16) med fylkeskommunens innspill til utforming av handlingsprogram. Sør-Trøndelag fylkeskommune behandler det helhetlige utkastet 1.-2.3.17.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Diagnoselisten bør bestå

The following is an excerpt.

En av årsakene er at det vil være viktig for at folk med kroniske lidelser skal kunne stå lengre i jobb. For ansatte med lav lønn vil departementets forslag innebære at de kanskje ikke tar de nødvendige behandlinger for å kunne ha en bedre livskvalitet, stå lengre i arbeidslivet og for å kunne unngå at sykdommen utvikler seg slik at de må gå over på hel eller delvis uførepensjon

Kommunedelplan energi og miljø

The following is an excerpt.

LO i Trondheim meiner utkastet til Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030 er eit grundig dokument som legg opp til ambisiøse målsettingar. Men me synast at planen i større grad kunne framheva at utfordringane (og løysningane) er globale, me etterlyser konkretisering av tiltaka, og me saknar at kommunen i større grad framstår som ein aktør, i staden for berre ein tilretteleggjar, når konkrete tiltak skal settast i verk.