Høringssvar angående omregulering av Nardoveien 12 – 14

The following is an excerpt.

Nardovegen 12 og 14 (gårdsnr/bruksnr: 68/191 og 68/246), spørsmål om uttalelse til formålsendring fra næring til bolig – uttalelse fra LO i Trondheim. Arealet mellom Nardovegen og Torbjørn Bratts veg inneholder gode og sammenhengende nærings­arealer. Vi ønsker derfor ikke at kommunen imøtekommer forespørsel om formålsendring for Nardovegen 12 og 14 fra næring til bolig.

Fjern flaskehalsene i Miljøpakken

The following is an excerpt.

Bystyret skal 28.02.19 behandle forslag til årsbudsjett 2019 for Miljøpakke for transport i Trondheim. LO i Trondheim mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger så må rv. 706 Nydalsbrua med oppgradering av Osloveien til Stavne realiseres så fort som mulig. LO i Trondheim mener også at en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av rv. 706 Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden snarlig bør realiseres.

Miljøpakke for transport

The following is an excerpt.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Høring om endringer i drosjereguleringen

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen.

Regjeringa velger å gi etter for ESAs krav om fri konkurranse og lik etableringsrett, og lar dette trumfe hensyn til både tjenestenes kvalitet og sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår.

Det er bra at fagkompetansekravene til sjåførene foreslås styrket.

Å deregulere markedet i storbyene forsterker den sosiale dumpinga som allerede foregår i drosjebransjen, og underminerer de seriøse aktørene. LO i Trondheim krever at disse endringene ikke implementeres.

Ny drosjeregulering i Norge

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Drosjenæringa er prega av lange arbeidsdager og dårlig timelønn, noe som blant annet henger sammen med provisjonslønnsordninga. Ingen drosjesjåfører har «lønn mellom oppdrag»; venting på holdeplasser betales med 0 kroner per time. En undersøkelse nylig foretatt av Nordisk Transportarbeiderføderasjon viser at norske drosjesjåfører i gjennomsnitt arbeider nesten 52 timer per uke.

Haakon VIIs gate – uttalelse til endring fra næringsareal til bolig

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ser arealet og eiendommen i Haakon VIIs gate i sammenheng med kommunens pågå¬ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling og mener at arealet ikke må bli omregulert fra næringsareal til boligformål, jfr. at eiendommen er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel (KPA) 2012 – 2024 og i gjeldende kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll. Områdene som ligger på østsiden av Lade / Leangen må videreutvikles som næringsareal, tett på vei og jernbane.
I Rambølls rapport om «Arealkrevende næringer i byomformingsområder i Trondheim» fremgår blant annet følgende om Lade / Leangen området: «De østre områdene som ikke er under transformasjon vil lettere kunne være virksomheter med store krav til transport og utearealer, delvis fordi de ligger tett på eksisterende vegsystem med høy kapasitet og delvis fordi de ligger i randsonen av områder med fokus på bolig/urbane kvaliteter.»

Miljøpakke for transport

The following is an excerpt.

Forslag til budsjett for 2018 – uttalelse fra LO i Trondheim.
————————————————————————————————
 Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag¬foren¬inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.
 Bruk av bompenger må begrenses, fordi dette er en form for flat skatt som rammer likt for fattige og rike.
 LO i Trondheim stiller spørsmålstegn ved hensikts¬messigheten av å bruke 221 millioner kroner, som tidligere er oppgitt av Miljøpakken, til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen.
 Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
 LO i Trondheim mener avsatt beløp på 0,8 millioner kroner i underkapittel Nærings-transport under kapittel 1.10 Øvrige innsatsområder er et lite beløp. Vi etterlyser infor-masjon om hvem som deltar i den nedsatte gruppa for næringstransport.