Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

The following is an excerpt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – høringssvar fra LO i Trondheim og omegn Vi viser til brev 08.04.22 m/ vedlegg fra Trondheim kommune v/ kommunedirektør Morten Wolden. Frist for å komme med uttalelse til

Reguleringssak Leirfossveien 71

The following is an excerpt.

KONKLUSJON. I den aktuelle saken stiller vi oss positive til formålsendring fra næring til bolig. Bedriftens planer er forenlig med konklusjonen i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen om at «Det

Gatebruksplan for Midtbyen

The following is an excerpt.

Gatebruksplan for Midtbyen – høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim er generelt positiv til gatebruksplanen, og håper denne vil bidra til ei forutsigbar og framtids­retta byutvikling i Trondheim.

Tempe og Valøya, områderegulering – høring

The following is an excerpt.

Et tverrpolitisk flertall i dagens bystyre svarte før kommunevalget 2019 under temaet Byplanlegging ja på fagbevegelsens krav om å sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med forskriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter og personalrom. Det er siste år investert ti-talls millioner kroner i Sorgenfri-anlegget ved å bygge infrastruktur og tekniske anlegg for gass-busser og el-busser og opprustning av administrasjonsbygget. Sorgenfri-tomta bør derfor kunne videreutvikles som et strategisk og miljøvennlig plassert anlegg for bussdrift, som et park- and ride anlegg eller som et kombinert bussdepot med annen type nær¬ingsbygg.

NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk

The following is an excerpt.

Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – uttalelse fra LO i Trondheim 04.02.20. LO i Trondheim støtter flertallet i det partssammensatte utvalget som ble oppnevnt for å vurdere beskatningen av havbruk, som forslår å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen i Norge.

Endringer i regelverk etter alkohol- og serveringsloven

The following is an excerpt.

Vi etterlyser strengere krav til de som skal etablere seg og drive i bransjen. Vi vil ha en seriøs næring. Ofte møter vi arbeidskjøpere / daglig ledere som har veldig liten eller ingen erfaring i fra bransjen. Dette fører ofte til alt fra konflikter med arbeidstaker til skatteunndragelser.

Vi vil at drivere i bran­sjen skal ha fagutdanning i næringa, og at de som skjenker alkohol skal sertifiseres gjennom videreføring av kurset Ansvarlig vertskap som politiet holder i regi av helsedepartementet samt at under skjenkekontroll skal det kreves at minst en ansatt med slik sertifisering er til stede.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal

The following is an excerpt.

Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen lever i påvente av gjennomkjøringsterminal. I tillegg til delt løsning Brattøra/Heggstadmoen bør innhold, lokalisering, størrelse og kostnader utredes for flere alternativer. Bystyrets vedtak om å be rådmannen ta initiativ til dialogmøter med relevante næringsaktører er derfor viktig og nødvendig. En mer effektiv godsterminal/knutepunkt er nødvendig for å nå målene om mer gods bra vei til bane i Trøndelag.