Miljøpakkens handlingsprogram – høringsuttalelse

The following is an excerpt.

Miljøpakken handlingsprogram 2023-26 – høring av Miljøpakkens brukerutvalg – uttalelse fra LO i Trondheim og omegn. Vår uttalelse er basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032

The following is an excerpt.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 – høringssvar fra LO i Trondheim og omegn Vi viser til brev 08.04.22 m/ vedlegg fra Trondheim kommune v/ kommunedirektør Morten Wolden. Frist for å komme med uttalelse til

Reguleringssak Leirfossveien 71

The following is an excerpt.

KONKLUSJON. I den aktuelle saken stiller vi oss positive til formålsendring fra næring til bolig. Bedriftens planer er forenlig med konklusjonen i Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen om at «Det

Gatebruksplan for Midtbyen

The following is an excerpt.

Gatebruksplan for Midtbyen – høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim er generelt positiv til gatebruksplanen, og håper denne vil bidra til ei forutsigbar og framtids­retta byutvikling i Trondheim.

Tempe og Valøya, områderegulering – høring

The following is an excerpt.

Et tverrpolitisk flertall i dagens bystyre svarte før kommunevalget 2019 under temaet Byplanlegging ja på fagbevegelsens krav om å sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med forskriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold og at Trondheim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter og personalrom. Det er siste år investert ti-talls millioner kroner i Sorgenfri-anlegget ved å bygge infrastruktur og tekniske anlegg for gass-busser og el-busser og opprustning av administrasjonsbygget. Sorgenfri-tomta bør derfor kunne videreutvikles som et strategisk og miljøvennlig plassert anlegg for bussdrift, som et park- and ride anlegg eller som et kombinert bussdepot med annen type nær¬ingsbygg.