Share Button

Årsmøte i LO i Trondheim er tirsdag 14.april 2015 kl 18.30.

I forkant av årsmøtet vil Vegard Holm fra Norsk Transportarbeiderforbund orientere om status på havnearbeiderkonflikten. Vegard er tidligere redaktør i Transportarbeideren, medlemsbladet til Transportarbeiderforbundet. Dette møtet starter klokka 17.30 og er på samme sted som årsmøtet.  NB, legg merke til tidspunkt! 

Alle LO-medlemmer har adgang til vårt årsmøte, men valgte representanter fra fagforeningene har stemmerett. Her er hva LOs vedtekter sier om årsmøte i LOs lokalorganisasjoner:

§ 4. Årsmøtet Årsmøtet er lokalorganisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet skal sammensettes etter størrelse på fagforeningene/avdelingene. Alle fagforeninger/avdelinger skal ha minst en representant på årsmøtet. Årsmøtet skal bestå av minimum 20 og maksimum 130 representanter. LOs Sekretariat kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon for størrelsen på årsmøtet. Årsmøtet skal sammensettes fortrinnsvis av fagforeningenes/ avdelingenes styremedlemmer. Har man flere representanter enn styremedlemmer, brukes styrets varamedlemmer. Årsmøtet skal: a) Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal det alltid stå behandling av årsregnskap og årsberetning for foregående 44 år, revisors virksomhetsberetning og planer og budsjett for kommende årsmøteperiode. Ved behandling av årsberetning, årsregnskap og virksomhetsberetning har styrets medlemmer ikke stemmerett. b) Velge styre og revisorer (jf. § 11). Leder, kasserer, sekretær, ungdomsrepresentant og representanter til LOs fylkeskonferanse velges ved særskilt valg. Styret velges for 2 år, dog slik at kontinuiteten i styret beholdes. c) Fastsette fagforeningenes/avdelingenes kontingent til lokalorganisasjonen, jfr. § 9. d) Der hvor det er opprettet LO-senter behandles årsregnskap og årsberetning for LO-senteret. e) Årsmøtet holdes ordinært en gang i året, i mars/april. Årsmøtet skal kunngjøres med minst 30 dagers varsel. Innkalling sendes alle tilsluttede foreninger/avdelinger. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Sakspapirer til årsmøtet:

Budsjett LO i Trondheim – styrets forslag til årsmøtet 2015

Innkalling årsmøte 14.04.2015 – Fagfor.

Forslag på ny valgkomite – Årsmøte LO i Trondheim 14 .04.15

Innkalling årsmøte 14.04.2015

Forslag til LO i Trondheims årsmøte 2015 – innstilling fra styret

Valgkomiteens innstilling – årsmøte LO i Trondheim 201 5