Share Button

Årsmøtet i april ble jo utsatt på grunn av korona. Det innkalles herved til årsmøte for LO i Trondheim den 6. oktober 2020 kl 18.30 på Radisson Royal Blue Royal Garden Hotel. 

Til representantskapets medlemmer

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM 6. OKTOBER 2020

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims års­møte:

 

TID:           TIRSDAG 6. OKTOBER 2020 kl. 18.30

STED:       Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Årsmøtet ble opprinnelig kunngjort 27.12.19 med forslagsfrist 20.03.20 angående forslag til uttalelser og forslag til valgkomiteen. På grunn av koronapandemien utsatte styret i LO i Trondheim 28.03.20 årsmøtet inntil videre, jfr. LO sekretariatets vedtak om å se bort fra vedtektenes frister. Ny kunngjøring til årsmøtet ble utsendt 28.08.20.

 

Saksliste for årsmøtet er:

 1. Åpning
 2. Konstituering

– Forretningsorden

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

 1. Årsmelding 2019
 2. Regnskap for 2019 med revisors merknad
 3. Innkomne forslag
 4. Budsjett for 2020
 5. Valg
 6. Avslutning
 • Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og baguetter.
 • Før konstitueringen av årsmøtet blir det en hilsningstale fra LOs regionleder i Trøndelag Kristian Tangen samt en orientering fra Janka Otting, fylkeskoordinator i Trøndelag for TV-aksjonen som i år går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet.

 

./.   Årsmelding for 2019 med regnskap, innkomne forslag med innstilling, budsjett for 2020 (*), valgkomiteens innstill­ing samt adgangstegn til årsmøtet ligger vedlagt.

(*) Styret i LO i Trondheim vedtok 21.04.20 budsjett for 2020, jfr. LO sekretariatets vedtak om at styret i LOs lokalorganisasjoner har ut fra situasjonen med Korona-viruset fått fullmakt til å vedta budsjett for inneværende år.

 

FORRETNINGSORDEN.

 1. Til å lede møtet velges 2 dirigenter.
 2. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer.
 3. Styrets medlemmer og valgte representanter av fagforeningene møter med tale-, forslags- og stemmerett.
 4. Ledere av utvalg i LO i Trondheim møter med tale- og forslagsrett
 5. Medlemmer av fagforeningene har rett til å overvære årsmøtet.
 6. Valgte representanter for fagforeningene har rett til å ha ordet 2 ganger i samme sak. Med unntak av foredragsholder begrenses taletiden til 5 min. første gang og 2 min. andre gang. Dirigenten har for øvrig, når det er påkrevet, rett til å stille forslag om ytterligere tidsbegrensning og strek med de inntegnede talere. Til forret­nings­orden gis ordet ikke mer enn en gang og høyst ett minutt til hver sak.
 7. Under sakslistas punkt innkomne forslag, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, under­tegnet med forslagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Intet nytt forslag kan tas opp når strek er satt. Nytt for­slag som ingen forbindelse har med de på dagsorden oppførte saker kan ikke behandles.
 8. Under sakslistas punkt valg, må forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med for­slagsstillerens navn, og navnet på den organisasjon vedkommende representerer. Både un­d­er det alminnelige ordskiftet og under de enkelte valg kan representantene fremme forslag.
 9. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. I tvilstilfelle eller når minst 1/5 av representantene for­langer det, foregår avstemningen skriftlig.
 10. I protokollen innføres kun forslag, avstemningsresultater og vedtak.
 11. Det nye styret får fullmakt til å underskrive protokollen.

 

Koronarestriksjoner

 • Rutiner for smittevern er ivaretatt. Alle skal kunne holde minst en meters avstand til hverandre.
 • Personer som er i karantene skal ikke møte. Personer som har vært i utlandet siste 10 dager – uansett land – møter ikke. Om en har vært i nærheten av noen med covid 19 de siste 10 dager, møter man heller ikke.
 • Personer som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke møte.
 • I samarbeid med Radisson Blu Royal Garden Hotel tilrettelegges det for at alle personer som deltar i møtet spriter hender.
 • Ved ankomst leveres adgangstegn med navn, fagforening og telefonnr. til LO i Trondheims kasserer ved innsjekkingsbord.
 • Felles berøringspunkter trenger hyppig vask og antibac tilgjengelig i nærheten. AU i LO i Trondheim i samarbeid med hotellet sørger for vask av berøringspunkter under møtets gjennomføring.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 22. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

 

Kameratslig hilsen

 

 

 

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

 

 

Vedlegg.

Kopi: – LOs distriktskontor i Trøndelag

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.n