Share Button

ÅRSMØTE I LO I TRONDHEIM 9. APRIL 2019

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims års­møte :

TID:           TIRSDAG 9. APRIL 2019 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

Dagsorden omfatter:

  1. Åpning
  2. Konstituering

– forretningsorden

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  • Årsmelding 2018
  • Regnskap for 2018 med revisors merknad
  • Innkomne forslag
  • Budsjett for 2019
  • Valg
  • Avslutning
  • Det blir pause i forhandlingene med servering av kaffe/te og rundstykker.
  • Før konstitueringen av årsmøtet blir det korte hilsningstaler fra representanter for arbeiderbevegelsens partier.

Brev om årsmøtedato med foreløpig saksliste og melding om valg ble sendt fag­for­eningene 20.12.18. Fagforeningene ble meddelt at frist for for­slag som ønskes behandlet på årsmøtet var 11.03.18 og frist for forslag på kandidater til verv som er på valg måtte være innsendt innen 11.03.18. Vedlagt brevet fulgte en oversikt over tillitsvalgte for LO i Trondheim etter sist årsmøte 10.04.18.

. / .  Årsmelding for 2018 med regnskap, innkomne forslag med innstilling, budsjettforslag for 2019, valgkomiteens innstill­ing samt adgangstegn til årsmøtet ligger vedlagt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 22. d.m. orientert om møtet. VEL MØTT!

Med kameratslig hilsen

———————————                                                                 ——————————-

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                       1. nestleder / sekretær

tlf. 995 14 216                                                                                     tlf. 917 41 820

Vedlegg årsmøte 2019.