Share Button

Til fagforeningene

LO I TRONDHEIMS ÅRSMØTE 2018 – FORSLAGSFRISTER

Årsmøtet 2018

Årsmøte i LO i Trondheim er fastsatt til tirsdag 10. april 2018 kl. 18.30.

Forslag som ønskes be­hand­let på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen fredag 2. mars 2018.

Forslag sendes: LO i Trondheim

P.b. 846 – Sentrum

7409 Trondheim

Forslag kan også sendes pr. e-post: post@loitrondheim.no

Styret skal behandle forslagene tirsdag 20. mars 2018.

Foreløpig saksliste for årsmøtet er:

  1. Åpning

  2. Konstituering

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  1. Årsmelding 2017

  2. Regnskap for 2017 med revisors merknad

  3. Innkomne forslag

  4. Budsjett for 2018

  5. Valg

  6. Avslutning

Bjørn Erik Hansen er forespurt om han kan bidra som kulturinnslag ved å lese opp fra sin påbegynte bok om LO i Trondheim sin historie. Dette vil foregå før konstitueringen av årsmøtet

Valgkomiteen vil i nær framtid starte sitt arbeid. Eget brev om dette ligger vedlagt med over­sikt over tillitsverv innen LO i Trondheim som er på valg og frist for å komme med for­slag på tillitsvalgte.

Vi håper fagforeningene vil være aktive med å fremme forslag på kandidater.

Med kameratslig hilsen

——————————- ——————————-

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Kopi: – LOs distriktskontor i Trøndelag

ÅRSMØTE 2018 LO I TRONDHEIM – tillitsvalgte på valg

Årsmøte 2018 (2) – forslagsfrist valg

Årsmøte 2018 – kunngjoring – utsendt 21.12.17