Share Button

LO i Trondheims årsmøte 2016 er fastsatt til tirsdag 19.april kl 18.30.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen 15.mars 2016. Forslag sendes LO i Trondheim P.b 846, 7409 Trondheim. Forslag kan også sendes pr epost: post@loitrondheim.no

Styret skal behandle forslagene 15.mars 2016.  Foreløpig sakliste for årsmøtet er: 1 Åpning 2 Konstituering – valg av dirigenter – valg av sekretærer 3 Årsmelding 2015 4 Regnskap for 2015 med revisors merknad 5 Innkomne forslag 6 Budsjett for 2016 7 Valg 8 Avslutning

Valgkomiteen vil i nær framtid starte sitt arbeid. Eget brev om dette ligger vedlagt med oversikt over tillitsverv innen LO i Trondheim som er på valg og frist for å komme med forslag på tillitsvalgte. Vi håper fagforeningene vil være aktive med å fremme forslag på kandidater. Med kameratslig hilsen. John-Peder Denstad.

LO i Trondheims årsmøte 2016 – forslagsfrist valg

LO i Trondheims årsmøte 2016 – kunngjøring og forsla gsfrist

Skjema melding valg 2016